SPVZT
 
WEB 2 LINK (ENTER KEY):
 Účetní, (podnikový)právník, nezapsaný mediátor
/
 (ENGLISH: Accountant, firm(lawyer), unregistered mediator)


!!!SWEB.CZ DOMÉNA ZRUŠENA 30.11.2022 PROVIDEREM/ SWEB.CZ DOMAIN CANCELED ON 30.11.2022 BY PROVIDER!!!
 
 
WEB 1:
 
cz
Kontakt gbunContact 
   

Věnováno památce mého psa Gooda-dobrého křesťana, protože s moji pomocí byl charitní (jen vegetarián a v krajní nouzi mrchožrout)/ Dedicated to the memory of my dog Good-a good Christian because with my help he was charitable (only a vegetarian and in extreme need a scavenger)

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
   
 FILOSOFIE ROVNOVÁHY/ PHILOSOPHY OF BALANCE
http://www.spvzt.cz/
 , ( http://www.czechlawfirm.com/ )

cz
gbun
           
ÚVOD - audio  INTRODUCTION - audio
                
                        
   
I Věda-also SCIENCE KOSHER+HALAL (detail: HTML , PDF ):          
   
Nemám žádné děti (hřích), protože očekávám atomovou válku, jestli a protože naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke zvířatům. Každá necharitní civilizace ve Vesmíru, která uspěla uskutečnit výbuchy jako na Vesmírných hvězdách, se vyhubila v atomových válkách, proto nyní zřejmě neexistuje jiná Vesmírná civilizace v našem dosahu vyjma lidstva (Fermiho paradox). Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně vs. T.Akvinský, Suma proti pohanům, kniha tři, 112)/ I've no children (sin) because I expect atomic war if and because our society won't be more charitable, now mainly in relation to animals. Every uncharitable civilization in Universe which succeeded in realizing explosions as in Cosmic stars became extinct in atomic wars, therefore now there is apparently no other Cosmic civilization within our reach except humanity (Fermi paradox). Sin to have freezer, yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas, Summa contra Gentiles, book three, 112)
   
FILOSOFIE ROVNOVÁHY
FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY:

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání.
raj
PHILOSOPHY OF BALANCE
PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARMY:

„All living creatures in fact mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain." All the rest consists more in views (speculations).

Problem is if the substance of nature (charity or, on the contrary, predation) enables generally to return charitable action for charitable action.
Jestliže nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, což se nyní jeví jako velmi pravděpodobné tak, aby se z ortodoxních muslimů, jejichž náboženství jim zakazuje jedení zdechlin, stali neortodoxní muslimové, pak jinak tito ortodoxní muslimové zřejmě brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím zemřu. atom If the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, which now seems very probable, so that orthodox Muslims, whose religion forbids them to eat carrions, become unorthodox Muslims, then otherwise these orthodox Muslims will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die.
Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. Přátelský živý tvor je oprávněn také jíst pouze postupně v krajní nouzi (zejména z vážných zdravotních důvodů) vejce, v krajní nouzi chcípliny živých tvorů zemřelými přirozenou smrtí, zásadně na stáří, případně v krajní nouzi odebranou krev neporažených zvířat a lidí a mléko, případně v krajní nouzi rostliny, vše vždy co možná nejmilosrdněji chované a zabité, a výrobky výhradně z nich. Postní jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež (židovské Gefilte fiš a i šábesová kachna se šouletem-luštěninami, či křesťanské postní ryby a i postní kachna) a to dle mě jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny. Půst je omezení potravy, což má mít největší pozitivní přínos pro společnost živých tvorů a pro postící se jedince. The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. Friendly living creature has right also to eat only gradually in extreme emergency (especially from serious health reasons) eggs, in extreme emergency carrions of living creatures died of natural causes, on principle of old age, or in extreme emergency collected blood of non-slaughtered animals and humans and milk, or in extreme emergency plants, all always the most mercifully as possible bred and killed, and products purely from them. Fasting foodstuffs now even for children are fish and poultry (Jewish Gefilte fish and also Shabbat duck with tscholent-legumes, or Christian fasting fish and also fasting duck) and as to me only under condition of not young-animals and of their merciful, virtually at least contemporary organic farming and also of their merciful slaughter, but it is better to eat their carrions. Fasting is food restricting, which shall have biggest positive benefit for society of live creatures and for the fasting individuals.
Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit maso z židy a muslimy nucených velmi mučivých košer, popř. halal porážek, a to vyjma krajní nouze. Je velké zlo pro křesťany konvertovat k židovství či islámu, neboť dle mé zkušenosti lidé jako všežravci musí jíst malé množství masa. Je dovolené, aby tajní křesťané jedli košer/halal maso v krajní nouzi. Romuald Jakub Weksler-Waskinel jako přeživší holocaust, polský katolický ex-kněz, re-konvertovaný žid. Autor: Dalibor Grůza
נוצרים לא יכולים לאכול ולשלם מרצון בשר של שחיטה כשרה או חלאלית שזאת מצוה ליהודים ולמוסלמים ושזאת אכזריות גדולה, חוץ מצורך קיצוני. זה רוע גדול של הנוצרים לעבור ליהדות או לאסלאם, כי מניסיוני, בני אדם כאוכלי הכל צריכים לאכול כמות קטנה של בשר. נוצרים סודיים יכולים לאכול בשר כשר/חלאלי בצורך קיצוני. רומואלד יעקב וקסלר-וסקינל כניצול שואה, כומר לשעבר קתולי פולני, יהודי שהתגייר מחדש. מחבר: דליבור גרוזה. Christians cannot voluntarily eat and pay meat from the Jews- and Muslims-forced very torturous kosher, virtually halal slaughters except for extreme need. It's big evil for Christians to convert to Judaism or Islam, because in my experience humans as omnivores must eat small amount of meat. It is allowed for secret Christians to eat kosher/halal meat in extreme need. Romuald Jakub Weksler-Waskinel as Holocaust survivor, Polish Catholic ex-priest, a re-converted Jew. Author: Dalibor Grůza
               
23.10, 2022 3:37:30odpol. Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, tak v Izraeli či skrz Izrael brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím milosrdně zemřu. Bible, Matouš 24: 14-36, 15: 21-28/ 23.10, 2022 3:37:30odpol. If also for children and women the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, so in Israel or through Israel one will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die mercifully. Bible, Matthew 24: 14-36, 15: 21-28
 
15.2, 2022 15:33:17 Má Filosofie rovnováhy je světská měřitelná věda. Má Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje velký počet shrnutí všech druhů vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů. Po studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz obrázek v úvodu této strany) v rámci většího či menšího počtu těchto mých jednotlivých shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv může pokračovat v mé světské filosofické práci (svodky*)./ 15.2, 2022 15:53:04 My Philosophy of Balance is secular exact science. My Philosophy of Balance (under license Creative commons, ie common creation) contains a large number of summaries of all kinds of texts. These summaries are intended for community of charitable living creatures. After studying basic rules of these summaries (see picture at the page top) within more or less number of these my individual summaries for understanding of practical application of these rules, really everyone can continue my secular philosophical work (of svodky*)
 
12.6, 2022 6:34:01 Jistá charito(caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik. (Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16) 09.06, 2022 23:42:49 matematicky spočítat charitu jako spodní limita smrti a bolesti (tj. co možná nejméně smrti a bolesti) v určitý časový okamžik, 18.06, 2022 23:47:41 charita jako odměna, trest nelze dokázat. Alespoň milosrdnější než většina / 12.6, 2022 6:36:57 Sure charity(caritas)logy: the least possible death and pain at a certain point in time.  (Bible, Gen. 18:25, Prov. 10:2, 11:4, 1John 4:16) 09.06, 2022 23:48:47 counted mathematically charity as the lower limit of death and pain (ie least possible death and pain) at a certain point in time. 19.06, 2022 0:12:11 charity as reward, penalty cannot be proved. At least more merciful than most
 
13.02, 2022 1:08:26 Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském stvoření ráje: Ráj komunismu má křesťanský základ, věřil v realizaci ráje skrz aplikovanou vědu, ale odmítl Boha jako opium mas.* Také židé věří ve vědecký důkaz. Tak klerofašisté věří, že špinaví židé ukřižovali Ježíše Krista.** Ale Bůh je charita jako cenná láska***, tj. ve zkratce co možná nejmenší smrt a bolest, ráj může být jen skrz charity racionální vědu, politiku./ 13.02, 2022 2:36:08 I, communists, Jews, clerical fascists about human creation of paradise: Communism's paradise has Christian basis, it believed in realization of paradise through applied science, but rejected God as opium of masses.* Also Jews believe in scientific proof. So clerical fascists believe that dirty Jews crucified Jesus Christ.** But God is charity as valuable love***, ie in short the least possible death and pain, paradise can only be through a charity rational science, politics.
 
25.7, 2022 1:43:32 Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista P.Teilhard de Chardin.* Souhlas: charita (snad jako Božský duch-neviditelná věčná podstata) je přítomna v hmotě, charita všech živých tvorů (snad jako jejich Božské věčné duše-jejich neviditelná věčná podstata) má svůj původ v evoluci hmoty, tato charita je schopná vynořit se z hmoty, přítomnost embryí charity z geneze Vesmíru a existence této charity nekonečně rozptýlené v nejmenší částici./ 25.7, 2022 2:10:05 Catholic priest-modernist P.Teilhard de Chardin has little animal racism.* Consent: charity (perhaps as God spirit-invisible eternal substance) is present in matter, charity of all living creatures (perhaps as their God eternal souls-their invisible eternal substance) has its origin in evolution of matter, this charity is able to emerge from matter, presence of charity embryos from genesis of Universe and existence of this charity infinitely diffused in smallest particle.
 
22.07, 2022 9:17:12 Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční větve): 1) travní, 2) hmyzí, 3) plazí. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Každá hmyz-/plazivá-věc, jež živá, /k/ vám bude k jídlu jako zelená tráva, dal jsem /k/ vám vše). Tak po Biblické potopě Bůh možná přikázal lidem, aby jedli maso, alespoň občas trochu podle mne ideálně zdechlinu, a to vše proto, že lidé jsou všežravci./ 22.07, 2022 9:22:02 Zoology according to Bible, where there are 3 kingdoms (evolutionary branches): 1) grass, 2) insect, 3) reptilian. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Every insect-/creeping-thing, this living, will be to you to meal as green grass, I gave /to/ you all). So, after the Biblical Flood, God possibly commanded people to eat meat, at least occasionally a little according to me ideally a carrion, all because people are omnivores.
 
21.6, 2014 23:50:06 Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. 28.9, 2021 5:02:50 Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso./ 21.6, 2014 23:48:23 The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. 28.9, 2021 5:03:14 Seeds of plants which can in big measure replace meat.
   
21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku. Tento vývar byl směsí prasečí krve, (pro konzervaci:) octa a soli. Černá polévka mohla být vedle zavražděného masa jeden z možných důvodů jejich vyššího vzrůstu, síly oproti jejich sousedům. I Mongolové jako světa ex-dobyvatelé pijí krev dobytka. Krev možná pijí i hadi. Ale k odebrání krve zvířete jej nepotřebujeme zavraždit, tj. ne vždy proti mé Filosofií rovnováhy.*/ 21.10, 2022 In ancient Sparta, warriors often ate a black soup. This broth was mixture of pig's blood, (for preservation:) vinegar and salt. Black soup could have been one of possible reasons for their higher height, strength compared to their neighbors, in addition to the murdered meat. Also Mongols as world ex-conquerors drink blood of cattle. Also snakes possibly drink blood. But to take the blood of an animal we don't need to murder it, ie not always against my Philosophy of Balance.*
   
01.02.2021 Podle Filosofie rovnováhy hadi mohou být krmeni milosrdně také syrovými (bez jakýchkoli kuřecích těl, tj. zásadně neoplodněnými) vejci různých velikosti různých ptáků, takže např. mládě hada je schopno spolknout toto vejce. Hadi jedí vejce také v divoké přírodě./ 01.02.2021 According to the Philosophy of Balance the snakes can be fed mercifully also by raw (without any chicken bodies, i.e. on principle unfertilized) eggs of different sizes of different birds so that for example, a young snake is capable to swallow this egg. Snakes eat eggs also in the wild nature.
 
20.4, 2022 13:09:57 Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou přirozeně uhynulých zdravých slepic, pes umřel jako zdravý v 14,5 let náhle na srdeční selhání (váha zdechlin-krmiva, chorobopis*), dravec-levičák, filantrop. Darwin: nemilosrdné podmínky druhů v evoluci, přežili nejsilnější, nejodolnější, nezabíjení až k alergickému šoku je likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou, pravičácká selekce nejschopnějších, likvidace neúspěšných, slabších ne často smrt. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Lékařská dokumentace z 29.6.2021, ošetřující veterinární lékař MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě, posty: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
 
20.4, 2022 15:03:39 Experiment: good feeding my dog from meat only a bit of naturally dead healthy hens, dog died as healthy in 14,5 years suddenly of heart failure (carrions food weight, medical record*), predator-leftist, philanthropist. Darwin: unmerciful conditions of species in evolution, the strongests, most resistants survived, not killing till allergic shock is predators liquidation, unsustainable now coexistence of human and nature, right-wing selection of fittests, liquidation of unsuccessfuls, weakers' not often death. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Medical documentation from 29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25
 
 30.7, 2022 12:47:13 Deprese(i postkoitální snížení testosteronu-semen, shodně v andropauze či v karmickém/po jídle/ stresu) je řešena v (i schizofrenní) mánii střídáním sex partnerů, fyzickým tréningem, antidepresiva zvyšují nízkou testosteronu hladinu i u žen, ale působí i její útlum menší než antipsychotika(útlum-kozlík lékařský, antibludy-rostlinná semena). Trvající stres je více léčiv. Hlavně charita(nejméně smrti,bolesti-stresu, nejíst zabitá zvířata) může být šťastný konec./ 30.7, 2022 12:47:52 Depression(also post-coital testosterone-seeds decrease, equally in andropause or in karmic/postmeal stress) is solved in (also schizophrenic) mania by changing sex partners, physical training, antidepressants increase low testosterone level also in women, but have also its sedation effect less than antipsychotics(sedation-Valerian herb, antidelusions-plant seeds). Lasting stress is more medicines. Mainly charity(least death,pain-stress, not to eat killed animals) can be happy end.
 
16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron regulovaný archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), žid-hadi (ne žid-andělé) jsou v pekle archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší hady za plného vědomí (např. ve válce), 2)v případě opiátů (např. morfin, kozlík lékařský) jedí ty nejslabší hady v polospánku, 3)nejlepší je působit co nejméně smrti, bolesti, nejíst zabitá zvířata, kdy v pekle jedí tyto po šťastném, dlouhém životě nejslabší hady zemřelé ihned na infarkt./ 16.11, 2022. 3 death ways: Sperm cells are regulated by testosterone regulated by archicortex (ie reptile-brain of human before death), Jew-snakes (not Jew-angels) are in hell of archicortex where 1)they eat weakest snakes in full consciousness (eg in war), 2)in case of opiates (morphine, Valerian herb) they eat weakest snakes half asleep, 3)it is best to cause the least death, pain, not to eat killed animals, when in hell they eat these after happy, long life weakest snakes died immediately of heart attack.
   
15.6, 2022 21:29:58 KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete někdo konec zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat, jinak nevolím 2022, (např. po veterinární pitvě, převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), mrtvé zásadně na stáří, příp. porážkovou daň. Volím různé demokratické strany, jež mě zradili (i STAN). Chtěli kořist, ne spravedlnost-charitu(Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16)=co možná nejméně smrti a bolesti (Lota rodinu charita od atom bomby v Sodomě). Žádám o potvrzení doručení. S úctou 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D./ 15.6, 2022 22:37:30 Czech democratic parties. Does any of you want to end ban on sale of medically guaranteed animal carrions, otherwise I don't vote in 2022, (eg after veterinary autopsy, boiled in several waters in pot under lid), dead mainly in old age, possibly slaughter tax. I vote for various democratic parties who betrayed me (also STAN). They wanted prey, not justice-charity(Bible,Gen.18:25,Prov.10:2,11:4, 1John 4:16)=least possible death and pain(Lot's family a charity vs. Sodom atom bomb). I request confirmation of delivery. With respect 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
                        
Král světa je nejméně na asi 51% dle židů princip vraha , ale dle křesťanů princip lásky. Naopak si filosoficky hluboce vážím charitního židovství a charitního islámu. (podle darwinismu a současného ortodoxního židovství vláda charity v přírodě /tj. podle mě osudová povinnost všech živých tvorů působit co možná nejméně smrti a bolesti/ je milosrdná, nicméně lež, protože lidská bytost je vrcholový masožravý dravec, ale podle mé Filosofie rovnováhy věřím, že milosrdná pravda je vláda Lásky ve světě, která je přítomná v Charitní práci všeho naživu) King of world is at least about 51% by Jews a murderer principle , but by Christians a love principle. On the contrary I philosophically highly appreciate charitable Judaism and charitable Islam. (according to Darwinism and contemporary Orthodox Judaism the government of charity in nature /i.e. according to me the fateful duty of all living creatures to cause the least possible death and pain/ is merciful, nevertheless a lie, because a human being is a top carnivorous predator, but according to my Philosophy of Balance I believe that merciful truth is reign of Love in world who is present in Charity work of all alive)

Filosofie rovnováhy, blíže česky a anglicky viz ZDE : Ortodoxní židé* jsou možná hadi. Hadi jsou možná ortodoxní židi*.

*Ortodoxními židy se zde rozumí ti, kteří by nikdy dobrovolně nejedli zdechliny (zvířat) jako současné nejmilosrdnější možné maso (např. po veterinární pitvě a převařené v několika vodách), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, jmenovitě z důvodu údajného (necharitního) zákazu jediného existujícího Boha (Bible: Leviticus 5,2-19, Leviticus 11, Leviticus 17,10-16, Leviticus 22,1-16, Deuteronomium 14,1-21, Soudců 14,5-20).

Philosophy of Balance, for details in Czech and English see HERE : Orthodox Jews* are possibly snakes. Snakes are possibly Orthodox Jews*.

*Here Orthodox Jews are meant those who would never willingly eat carrions (of animals) as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters), which died of themselves on principle of old age, namely because of alleged (not charitable) ban of only one existing God (Bible: Leviticus 5: 2-19, Leviticus 11, Leviticus 17: 10-16, Leviticus 22: 1-16, Deuteronomy 14: 1-21, Judges 14: 5-20).

Definice práva. Existují dvě teorie: Za prvé, že všichni živí tvorové jsou v podstatě dobří a mohou spolupracovat. Nebo za druhé naopak, že skupiny živých tvorů bojují nemilosrdně o život jedna proti druhé. První teorie uvedená výše: Biblický Nový zákon jsou morálky příkazy, ale Biblický Starý zákon jsou sankciované zákona zákazy, obojí tvoří základ jakéhokoli práva. Státní právo (tj. osoby u moci) mají trestat jen velká porušení práva tresty v přiměřené (tj. zákonné, tj. dle společenské smlouvy) ale spodní (tj. výchovné) trestní sazbě, kde jsou zbytečně velmi ohroženy život, zdraví (obojí člověka ale také zvířete) (pro tyto protiprávní činy proti životu a zdraví člověka s nejvyšším přípustným trestem přesně stejného poškození života a zdraví lidského pachatele, tj. například oko za oko) a majetek (krádeží) (pro tyto trestné činy proti životu a zdraví zvířete a proti majetku s nejvyšším přípustným trestem, aby život a zdraví člověka nebyly vážně poškozeny). Co se týká procesního postupu, tak věřím, že  “Nebo nic není skrytého, co by nebylo zjeveno; aniž jest co tak ukrytého, aby najevo nevyšlo.” (Bible kralická, Nový zákon, Marek 4, 22, Lukáš 8, 17), proto mezi rozsudkem a výkonem trestu vážně poškozujícího zdraví odsouzeného uloženým tímto rozsudkem a také mezi rozsudkem a výkonem trestu smrti proti odsouzenému uloženým tímto rozsudkem poměrně dlouhá doba by měla zásadně uplynout. Stát má mít co možná nejméně úředníků, protože ne-velká porušení práva má Stát nechat řešit prostřednictvím běžných mezilidských vztahů (tj. horizontální spravedlnost). Definition of law. There are two theories: Firstly, that all living creatures are good in substance and they can cooperate. Or secondly on the contrary, that groups of living creatures fight unmercifully for life against each other. The first theory mentioned above: Biblical New Testament are morality commands, but Biblical Old Testament are sanctioned statute bans, both of which form the basis of any law. State law (ie persons in power) shall punish only big violations of law by punishments at a appropriate (ie legal, ie according to social contract) but lower (ie educational) punishment rate, where are unnecessarily very endangered life, health (both of which of human being but also of /higher evolutionary degree believed/ animal) (for these unlawful acts against the life and health of a human being with the highest permissible punishment of exactly same both life and health damage of human perpetrator, ie for example eye for eye) and property (by theft) (for these unlawful acts against the life and health of an animal and against property with the highest permissible punishment, that the human life and health are not seriously damaged). As to the legal proceedings, I believe that “Or there is nothing hidden that is not revealed; without it being so hidden that it will not come to light. (Bible of Kralice, New Testament, Mark 4, 22, Luke 8, 17), therefore between the judgment and the execution seriously damaging the convict's health imposed by this judgment and also between the judgment and the execution of the death penalty against the convict imposed by this judgment a relatively long period of time should elapse on principle. State shall have as few officials as possible, because non-big violations of the law should be left by State to solve through ordinary interpersonal relationships (ie horizontal justice).
Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso, jsou například to, co se dává z polní trávy do hlíny, aby na poli vyrostla nová tráva. Naopak rostlinné plody, které jsou obvykle zdravější než semena rostlin, jsou například to, co roste na stromě a jednak to je  zbytek tohoto plodu rostliny, a jednak jej lze jíst, před tím, než dáme rostlinné semeno z tohoto rostlinného plodu do hlíny, aby vyrostlo v nový strom.  (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30) Seeds of plants which can in big measure replace meat, are, for example, what is given from field grass into soil to grow new grass in field. On contrary the plant fruits, which are usually healthier than plant seeds, are for example, what grows on tree and both it is the rest of this fruit of plant and it can be eaten, before what we give the plant seed from this plant fruit into a soil to grow into new tree. (Bible, Gen 1,11 and Gen 1: 28-30)
        
                        
   
cz
FILOSOFIE ROVNOVÁHY

FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY
(I všichni hadi rádi.)

gbun
PHILOSOPHY OF BALANCE

PHILOSOPHY OF LOVE OR ORDER OF VICTORIOUS ARM
Y
(Also all snakes like.)

 
Obsah:

-
html: Stručné SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: pdf(k tisku)


-
html:
podrobnější SHRNUTÍ FILOSOFIE ROVNOVÁHY i v: pdf(k tisku)
   
 
!!! Upozornění: nyní vzhledem k hackerským útokům proti mým webovým doménám zmíňovaným v mých knihách: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz mé webové stránky se stejnými pod-odkazy mají jiné webové domény:
http://www.spvzt.cz/
http://www.czechlawfirm.com/

 
Contents:

-
html: Brief SUMMARY OF PHILOSOPHY OF BALANCE also in: pdf(printable)


-
html: more detailed SUMMARY OF PHILOSOPHY OF BALANCE also in: pdf(printable)
 
 
!!! Notice:
 now due to hacker attacks against my web domains mentioned in my books: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my websites with the same sub-links have other web domains:
http://www.spvzt.cz/

http://www.czechlawfirm.com/

Go on
           
    
              
czPolitické novinky / gbunPolitical news
   
fbstrcz fbpartyeng
   
FACEBOOKU STRANY OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ/ PARTY FACEBOOK CONTENT AND ALSO SUMMARY: HTML , PDF 
     
FILOSOFIE ROVNOVÁHY - politická STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - návod/ PHILOSOPHY OF BALANCE - political PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT) - manual
 
SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY - Získejte obchodní označení spravedlnosti:
"NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY"/ THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY - Gain trade designation of rightness: "THE MOST MERCIFUL PRODUCTS"
   
         

- PETICE za zrušení EU zákazu prodeje zdravotně zaručených zdechlin v běžných obchodech

- PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

- PETITION for repeal of EU prohibition of sale of healthy guaranteed carrions in mainstream shops  

- PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

       

- rozhodnutí soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka Ústavního soudu České republiky a ústavní stížnost (viz i níže mé články z 23.7.2020 a 30.06.2020) o odmítnutí zákonného povolení prodeje zdechlin (zvířat) jako současného nejmilosrdnějšího možného masa (např. po veterinární pitvě a převařeném v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely sami od sebe zásadně na stáří, III. ÚS 1793/20:

htm , pdf

Pozn.: Židovské stanovisko soudce-zpravodaje Jiřího Zemánka, předsedy dotčených senátů Ústavního soudu České republiky ve vztahu k židovské rasové persekuci Kristiny Colloredo-Mansfeldové ve věci III. ÚS 1283/17 i v případě mé výše uvedené ortodoxně proti židovské ústavní stížnosti v českém a anglickém jazyce s google překladačem: htm , pdf 

- decision of the judge-rapporteur Jiří Zemánek of the Constitutional Court of the Czech Republic and constitutional complaint (see also below my articles from July 23, 2020 and June 30, 2020) about  the refusal of legal permission of sale of animal carrions as the current most merciful possible meat (e.g. after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which died of themselves on principle of old age, III. ÚS 1793/20, it is in the English language with google translator:

htm , pdf

Note: Jewish opinion of judge-rapporteur Jiří Zemánek, president of the concerned senates of the Constitutional Court of the Czech Republic in relation to Jewish racial persecution of Kristina Colloredo-Mansfeld in case III. ÚS 1283/17 also in the case of my above mentioned Orthodox anti-Jewish constitutional complaint in Czech and English language with google translator: htm , pdf

                 
 
Mé články-2-mimo mé knihy-po smrti mého psa Gooda dne 27.06.2021-Filosofie rovnováhy-Strana za práva všech živých tvorů-návod.

10.12.2020 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin je protiústavní. Dle článku 18 (9) nařízení Evropské Unie 2017/625 v rámci členských států, nově na Slovensku (viz zde) nyní to mohou změnit ústavní stížnosti jednotlivců s návrhem na zrušení vnitrostátních zákonných ustanovení s tímto zákazem (viz ZDE ) a tak odvrátit občanské války krajní pravice a komunistů z důvodu islámského dobývání Evropy;

09.12.2020 Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Donald Trump a odvrátí tak možnou atomovou třetí světovou válku civilizací. Jestli se však Joe Biden stane prezidentem nejmocnější Západní velmoci, pak bude třeba mu dát 100 dní šanci. Tj. jestli v těchto prvních 100 dnech jeho mandátu Joe Biden 1) podstatně pomůže zvířatům v průmyslových velkochovech, 2) podstatně omezí potraty, 3) podstatně pomůže Palestincům, 4) podstatně pomůže chudým lidem (v USA zejména Afroameričanům).;

30.11.2020 Současná proti Západní a protižidovská populární islámská apokalyptická literatura s odkazy na Korán jako zdůvodnění možné budoucí (atomové) třetí světové války civilizací, případně možných budoucích islámských teroristických útoků s atomovými zbraněmi jako pomsta Muslimů za novodobou Západní vojenskou politiku v islámském světě;

28.11.2020 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení darwinisté, přesvědčení židé atd. (nevěří v charitu, Biblické zázraky nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli apokalypse.;

26.11.2020 V Dánsku bylo nemilosrdně preventivně zabito 17 milionů většinou zdravých norků kvůli koronaviru. Viz ZDE : Norci utracení kvůli zmutovanému koronaviru vylézají ze země, novinky.cz, 26.11.2020, Tomáš Andres Skoupý, Novinky;

19.11.2020 Český prezident Miloš Zeman podepsal zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění český zákon na ochranu zvířat proti týrání zákazující klecové chovy slepic od roku 2027 i drezuru některých zvířat v cirkusech. Zákaz klecového chovu slepic již platí například v sousedním Německu či Rakousku. Viz ZDE (: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku 2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Autor Josef Kopecký, idnes.cz) ZDE : Zákon č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému AToM3;

07.11.2020 O současných prezidentských volbách v USA - diktatura či demokracie, jedení zdechlin a možná radikální islámské (atomové) třetí světové válce;

03.11.2020 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům a možné radikální islámské (atomové) válce civilizací;

01.11.2020 O zákonech o umělých potratech;

18.9.2020 Polský parlament schválil novelu zákona na ochranu zvířat, která zakazuje kožešinové farmy. Polsko je přitom nyní jedním z největších producentů kožešin. Totéž český parlament schválil již v roce 2017 a od ledna 2019 kožešinové farmy z České republiky úplně zmizely. Viz ZDE : Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz, 18.09.2020, Autor Ivo Krajc;

15.08.2020 Nepřesný český rabínský překlad Bible o povinnosti pro nežidy jíst zdechliny, ortodoxní židé jsou možná hadi;

10.08.2020 A co budoucnost (ve vztahu k výše uvedenému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky o nelegalizaci prodeje zdravotně zaručených zdechlin);

23.07.2020 Výše uvedené ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU de facto legitimizuje současné vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat za každý měsíc i na území České republiky;

16.07.2020 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo soukromé" jako "statutární kolizní mezinárodní právo" a "mezinárodní právo veřejné" jako "nekolizní mezinárodní právo";
 
30.06.2020 Dnes můj advokát podal Ústavnímu soudu České republiky výše uvedenou ústavní stížnost s návrhem jak vyřešit otroctví zvířat;

12.06.2020 Podám ústavní stížnost proti odmítnutí města Hustopeče mi pronajmout tržní místo po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže;

17.05.2020 Žádost o pronájem jednoho tržního místa na tržišti v Hustopečích pro prodej v malých množstvích nezpracovaného po veterinární pitvě čerstvého masa zdechlin drůbeže;

09.04.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Papež František říká, že pandemie může být „místem obrácení“;

20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 „Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na výzkum smrtících virů mučící zvířata;

20.03.2020 Koronavirus (nemoc 2019) - COVID-19 Německá televize velebí virus: … planeta zezelená;

03.03.2020 Poslanecká sněmovna České republiky schválila níže uvedenou novelu trestního zákoníku ohledně týrání zvířat včetně  trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody;
My articles-2-outside my books-after death of my dog Good on 27.06.2021-Philosophy of Balance-Party for the Rights of All Living Creatures-manual.

December 10,2020 The ban on free sale of medically guaranteed carrions is unconstitutional. According to Article 18 (9) of Regulation of European Union 2017/625 within the Member States, and newly in Slovakia (see here), this can now be changed by constitutional complaints by individuals proposing to repeal national legal provisions with that ban (see HERE ) and thus to avert civil wars of the far right and communists due to Islamic conquest of Europe;

December 9, 2020 I really do not hope, that Joe Biden is better than Donald Trump thus averting a possible atomic third world war of civilizations. However, if Joe Biden becomes president of the most powerful Western power, then he will need to be given a 100-day chance. I.e. if, in these first 100 days of his term, Joe Biden 1) substantially helps animals in factory farms, 2) substantially reduces abortions, 3) substantially helps Palestinians, 4) substantially helps the poor people (in USA especially the African Americans).;

November 30, 2020 Contemporary Anti-Western and Anti-Jewish popular Islamic apocalyptic literature with references to the Koran as a justification for a possible future (atomic) third world war of civilizations, or possible future Islamic terrorist attacks with atomic weapons as revenge of Muslims for modern Western military policy in the Islamic world;

November 28, 2020 When will all persuaded predatory people, i.e. persuaded Darwinists, persuaded Jews etc. (they do not believe in charity, Biblical miracles did not help) start eating carrions? Possibly because of the apocalypse.;

November 26, 2020 In Denmark, 17 million mostly healthy minks were  unmercifully preventively killed because of coronavirus. See HERE : Norci utracení kvůli zmutovanému koronaviru vylézají ze země, novinky.cz, 26.11.2020, Tomáš Andres Skoupý, Novinky;

November 19, 2020 Czech President Miloš Zeman signed Act No. 501/2020 Coll. amending the Czech Act on the Protection of Animals against Cruelty banning the cage breeding of hens from 2027 and the dressage of some animals in circuses. The ban on the cage breeding of hens is already in force in neighboring Germany and Austria, for example. See HERE (: Poslanci zakázali klecový chov slepic od roku 2027 i drezuru v cirkusech, 16.9.2020, Author Josef Kopecký, idnes.cz) and HERE : Zákon č. 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ..., zakonyprolidi.cz, © AION CS, s.r.o. 2010-2020 | Pracuje na systému AToM3;

November 7, 2020 About contemporary presidential elections in the USA - dictatorship or democracy, eating of carrions and possibly a radical Islamic (atomic) third world war;

November 3, 2020 In relation to the recent Muslim assassinations and the possible radical Islamic (atomic) war of civilizations;

November 1, 2020 About artificial abortion laws;

September 18, 2020 The Polish parliament approved an amendment to the law on animal protection, which bans fur farms. Poland is now one of the largest producers of fur. The same was approved by the Czech Parliament in 2017, and since January 2019, fur farms have completely disappeared from the Czech Republic. See HERE : Polsko zakázalo kožešinové farmy, příště zakáže i klece, InfoDnes.cz, 18.09.2020, Author Ivo Krajc;

August 15, 2020 An inaccurate Czech rabbinical translation of the Bible about the obligation for not-Jews to eat carrions, orthodox Jews are possibly snakes;

August 10, 2020 And what about future (in relation to the above-mentioned decision of the Constitutional Court of the Czech Republic on the illegalization of the sale of medically guaranteed carrions);

July 23, 2020 Above mentioned DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT de facto legitimizes contemporary murders of tens of millions of farm animals for each month also in the territory of the Czech Republic;

July 16, 2020 I propose to call "private international law" as "statutory conflict international law" and "public international law" as "non-conflict international law";

June 30, 2020 Today, my lawyer filed the above-mentioned constitutional complaint with the Constitutional Court of the Czech Republic with a proposal on how to resolve animal slavery;

June 12, 2020 I will file a constitutional complaint against refusal of the Town of Hustopeče to rent me market place for sale of fresh meat of poultry carrions after veterinary autopsy;

May 17, 2020 Application to rent one market place at market in Hustopeče for sale in small quantities of unprocessed after veterinary autopsy fresh meat of poultry carrions;

April 9, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion;
 
March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 “In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for the study of deadly viruses torturing animals;

March 20, 2020 Coronavirus (disease 2019) - COVID 2019 German television praises coronavirus COVID-19 … planet will be green;

March 3, 2020 The Chamber of Deputies of the Czech Republic approved the below mentioned amendment to the Criminal Code regarding animal cruelty with a crime of intentional breeding of animals in unsuitable conditions with ten-year imprisonment;
           
knihy ve formátu .htm(l) s vždy nejméně 1 citací příslušného zdroje dle českého autorského zákona a ve formátu .pdf jen s webovými odkazy/ books in format .htm(l) with always minimally 1 citation of appropriate source according to the Czech Copyright Act and in format .pdf only with web links
   
  Copyleft 2022: Můj text na http://www.spvzt.cz/ a na zmíněných webových stránkách je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak, a audio soubory (viz http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) jsou licencovány zde za podmínek bezplatných webových aplikací (viz výše). / Copyleft 2022: My text on http://www.spvzt.cz/ and on the mentioned websites is licensed under the terms of http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, unless stated specifically otherwise, and  audio files  (see http://epos.ufe.cz/ , http://balabolka.site/balabolka.htm , https://www.text2speech.org/ , http://www.festvox.org/flite/ ) are licensed here under the terms of free web applications (see above).
   

Nahoru/Up
Dále/Go on