eng osn English and multilingual mechanical translation from English 

raj

sidlo logo  deska   tgm2


Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová politická:  
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - strategické dokumenty ZDE


FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako alohim či Bůh jako co možná nejméně smrti a bolesti) Přesto jsem mírným optimistou.

V konečném důsledku v případě každé myšlenky je vždy nejdůležitější rozhodnutí se o podřízení se charitě (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti) a nebo naopak necharitě (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti), tj. jestli světu vládne charita (tj. působení co možná nejméně nebo o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti) či tato necharita či tyto charita a necharita ve stejných rozsazích.


PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

radikálně omezující spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách, viz ZDE ) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi ,

 PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(
PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany) .

SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
Obchodní označení spravedlnosti:
NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY


facebook2  facebook3

Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk) - MAPA

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

bytem: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče - MAPA

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz 


eng osn 

Philosophical experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. in Hustopeče, Czech Republic new:
 
POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT) - strategic documents HERE


PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations).

According to my Philosophy of Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, i.e. mass murdering and cooking especially of animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possibility bet as deborot, i.e. bees and also as Devil, i.e. as much more than the least possible death and pain) According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps can hope, is his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim, i.e. the God as the least possible death and pain) Despite I am mild optimist.

In final result in case of each idea it is always most important the decision of subordination to charity (i.e. causing the least possible death and pain) or contrary to not-charity (i.e. causing much more than the least possible death and pain), i.e. if the world is governed by charity (i.e. causing the least possible or a little more than the least possible death and pain) or by this not-charity or by these charity and not-charity in same extents.


PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

radically restricting the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantaging agriculture factory farms for slaughter-concentration camps of animals as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and on principle boiled in several waters, see HERE ) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need .

THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
Trade designation of rightness:
MOST MERCIFUL PRODUCTS


facebook3  facebook2  

Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

 1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived in the years 1861-1863) - MAP 

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz e-mail: zakladatel@spvzt.cz  

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


domicile: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče- MAP

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz 
      
 

K aktuálnímu dění / To current events

fb

Má politická činnost a mé politické komentáře/My political activity and my political commentaries - html ( docx a/and pdf )  

vl2

eng


29) 28/06/2017 Jak udělat z ortodoxního Izraele více neortodoxní Izrael
 
Bible, Český ekumenický překlad, Deuteronomium 14, 21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Buď ji dáš bezdomovci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. Vždyť jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.

Je třeba v domě ortodoxních židů i v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny a po delší době to je třeba všem ortodoxním židům říci.

Aby jste výše uvedený vtip pochopili, musím uvést příklad. Neortodoxní židovský, např. anarchistický synek říká svému ortodoxnímu židovskému tatínkovi, „tatínku tady máš ode mne karbanátek s mletým masem“, kam jsem přidal v několika vodách převařený kousek zdechliny (to, aby se ti nic nestalo), o té zdechlině jsem ti tatínku pro jistotu nic neřekl, ale později ti to řeknu. Když tu zdechlinu sníš, přestaneš se považovat za vyvolený národ svatý lid Hospodina svého Boha a když ti to poté řeknu, tak snad s tebou opět začne být trochu k vydržení, protože bude pro tebe důležitý nejen zájem (i zabíjení jen v zájmu) izraelského národa (co kdyby to tak ostatní národy dělali židům), nýbrž jen zájem (i zabíjení jen v zájmu) všeobecném (tj. obce všech /zejména všech živých tvorů/). Tatínek karbanátek mňam, mňam, mlask, mlask, dokonáno jest. Viz také www.spvzt.cz .
29-2) 28/06/2017 How to do from orthodox Israel more unorthodox Israel
 
Bible, King James Version, Deuteronomy 14:21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
 
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on the quiet for a longer time boiled carrions in place of kosher meat and after longer time it it is necessary to tell it to all orthodox Jews.

So as to understand the above - mentioned joke, I have to give an example. Unorthodox Jewish, e.g. anarchist young son tells to his orthodox Jewish papa, „papa here you have from me burger with ground meat", where I am added in several waters boiled piece of carrion (it, that nothing is with you), about the carrion to the papa for safety's sake I told nothing, but later I will tell it you. If that carrion you eat, you will stop to consider you as chosen nation an holy people unto the LORD thy God and if after it I tell it you, so perhaps you will be withstandable a little again, because it will be important for you not only interest (also killing only in the interest of) Israeli nation (what if other nations did it so to Jews), but the interest (also killing only in the interest) general (i.e. of community of all /especially all living creatures/). Papa burger yum, yum, smack, smack, it is finished. See also www.spvzt.cz .
israelflag

איך לעשות מישראל דתי ישראל יותר חילוני 28/06/2017 (29-3

Bible, Deuteronomy 14:21 - דברים
14:21לֹ֣א תֹאכְל֣וּ כָל־נְ֠בֵלָה לַגֵּ֨ר אֲשֶׁר־בִּשְׁעָרֶ֜יךָ תִּתְּנֶ֣נָּה וַאֲכָלָ֗הּ א֤וֹ מָכֹר֙ לְנָכְרִ֔י כִּ֣י עַ֤ם קָדוֹשׁ֙ אַתָּ֔ה לַיהוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹֽא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ֥ב אִמּֽוֹ׃ פ


http://www.tanach.us/Tanach.xml#Home

אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזהש הרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות מבושלות במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים

Můj text na www.spvzt.cz je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.
       
     
Nahoru
Dále