http://www.spvzt.cz/
http://www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz/


vlajkacz 
český jazyk eng osn English language and multilingual mechanical translation from English language

sidlo logo  deska   tgm2

Filosofický experiment/návod-Nově zakládaná JUDr. Daliborem Grůzou Ph.D. v Hustopečích, Česká republika nová politická:  
STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ (SPVŽT) - strategické dokumenty ZDE
   

PETICE za přijetí a návrh ZÁKONA O PORÁŽKOVÉ DANI

radikálně omezující spotřebu výrobků z poražených zvířat a radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové velkochovy-koncentrační tábory zvířat oproti ekologickému chovu i pro porážku s konečným cílem chovu všech hospodářských zvířat až do jejich přirozené smrti, zásadně na stáří a spotřeby takto získaných přirozeně uhynulých mrtvol zvířat (po pitvě veterináře a zásadně převařené v několika vodách, viz ZDE ) místo poražených zvířat a pro pomoc lidem v krajní nouzi ,

FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB ŘÁD VÍTĚZNÉ ARMÁDY: „Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti.“ Vše ostatní jsou více názory (spekulace)(tj. což je možná také více názor /spekulace/).

Podle mé Filosofie rovnováhy nebude-li zastaven buřtovací (na masové porážky, tj. masové vraždění a vaření zejména zvířat) stroj způsobující obrovskou zbytečnou smrt a bolest, tak z důvodu pomsty za tuto obrovskou smrt a bolest svět skončí katastrofou (např. jadernou válkou). Podle mé osobní zkušenosti tento buřtovací stroj nelze zastavit za současného stavu lidské společnosti. Je otázkou, zda za výše uvedené situace se nejeví jako nejreálnější jaderná válka. (možnost bet jako deborot, tj. včely či Devil, tj. Ďábel, tj. jako o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti) Zastavení výše uvedeného buřtovacího stroje je podle mne možné pouze vědeckou revolucí, jadernou válkou, příchodem spasitele či ve velmi dlouhém časovém období pozvolným vývojem, v což vše je třeba až do konce vždy doufat. Jedinou další věcí, v co člověk snad může doufat, je jeho stálé působení co možná nejméně smrti a bolesti a že tudíž tento milosrdný člověk unikne pomstě za lidmi způsobenou obrovskou zbytečnou smrt a bolest. (možnost alef jako alohim či Bůh jako co možná nejméně smrti a bolesti) Přesto jsem mírným optimistou.

V konečném důsledku v případě každé myšlenky je vždy nejdůležitější rozhodnutí se o podřízení se charitě (tj. působení co možná nejméně smrti a bolesti) a nebo naopak necharitě (tj. působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti), tj. nejdůležitější otázka, jestli světu vládne charita (tj. působení co možná nejméně nebo o málo více než co možná nejméně smrti a bolesti) či tato necharita či tyto charita a necharita ve stejných rozsazích, proto je zřejmě zbytečné se tím trápit.

 PETICE potřebná pro vznik politické STRANY ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
(
PODEPIŠTE PROSÍM NOVOU PETICI, celkový dosažený stav podpisů pod peticí z roku 2012 byl 187 podpisů z 1000 potřebných podpisů k registraci strany)

SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY
Obchodní označení spravedlnosti:
NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY


j4 j5 j6

Kontakt

Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, 

tel. 00420 721208595

1) Sídlo:

Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první československý prezident T.G. Masaryk) - MAPA

úřední doba: po telefonické domluvě

tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 721208595

2) Zakladatel JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:

bytem: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče - MAPA

tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, mobil 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

!!! Poznámka: vzhledem k útoku proti mým paralelním webům: filosofiierovnovahy.sweb.cz a spvzt.sweb.cz je můj paralelní web v současnosti na: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz a www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz


eng osn 

Philosophical experiment/manual-Newly being established by JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. in Hustopeče, Czech Republic new:
 
POLITICAL PARTY FOR THE RIGHTS OF ALL LIVING CREATURES (SPVŽT) - strategic documents HERE
 
   
PETITION for the adoption and draft of the LAW ON THE SLAUGHTER TAX

radically restricting the consumption of products from slaughtered animals and radically disadvantaging agriculture factory farms for slaughter-concentration camps of animals as opposed to the organic animal breeds also for the slaughter with the ultimate aim of breeding all livestock until their natural death, on principle of the old age and consumption of so obtained naturally dead carrions of animals (after the autopsy of the veterinarian and on principle boiled in several waters, see HERE ) instead of slaughtered animals and for help to people in extreme need .

PHILOSOPHY OF BALANCE PHILOSOPHY OF LOVE, I.E. ORDER OF VICTORIOUS ARMY: „All living creatures mostly want to live in a world, where everyone likes each other, therefore everyone is still obliged to cause the least possible death and pain.“ All the rest consists more in views (speculations)(i.e. which consists possibly also more in view /speculation/).

According to my Philosophy of Balance if is not stopped wurst (for mass slaughter, i.e. mass murdering and cooking especially of animals) machine causing huge unnecessary death and pain, so on the ground of revenge for this huge death and pain some disaster (e.g . nuclear war) finishes the world. By my personal experience this wurst machine is impossible to stop in contemporary situation of human society. Question is, whether in the above - mentioned situation the nuclear war appears as the most real way. (possibility bet as deborot, i.e. bees and also as Devil, i.e. as much more than the least possible death and pain) According to me stopping the above mentioned wurst machine is possible only through scientific revolution, nuclear war, advent of savior or through gradual development in very long time, in which everything it is necessary always to hope until the end. Only one next thing, in what the human perhaps can hope, is his or her still causing the least death and pain and that therefore this merciful human will escape revenge for by people caused huge unnecessary death and pain. (possibility alef as alohim, i.e. the God as the least possible death and pain) Despite I am mild optimist.

In final result in case of each idea it is always most important the decision of subordination to charity (i.e. causing the least possible death and pain) or contrary to not-charity (i.e. causing much more than the least possible death and pain), i.e. the most important question, if the world is governed by charity (i.e. causing the least possible or a little more than the least possible death and pain) or by this not-charity or by these charity and not-charity in same extents, therefore it is apparently unnecessary to suffer from it.


THE ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF THE ECONOMY
Trade designation of rightness:
MOST MERCIFUL PRODUCTS


j4 j5 j6  

Contact

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., founder,

tel. 00420 721208595

 1) Seat:


Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (The house is not far from the central square, in which the first Czechoslovak President T.G. Masaryk lived in the years 1861-1863) - MAP 

Official hours: after telephone arrangement 

Tel. 00420 534 008 871, Tel. 00420 721208595

web site: www.spvzt.cz e-mail: zakladatel@spvzt.cz  

2) Founder JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.:


domicile: Sv. Čecha 5, 693 01 Hustopeče- MAP

Tel. 00420 534 008 871, tel./fax: 00420 530 335 364, cell phone 00420 721208595,

skype on line: daliborgruza

web site: www.spvzt.cz , e-mail: zakladatel@spvzt.cz

   
!!! Notice: due to attack against my parallel webs: filosofiierovnovahy.sweb.cz and spvzt.sweb.cz my parallel web is at present time on: www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz and www.spvzt-savingmeasure.sweb.cz
      
 
Politika/ Politics    

Má politická činnost a mé politické komentáře/My political activity and my political commentaries - html

   
vl2
Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního muslima  a z Izraele více neortodoxní Izrael

 
Bible, Bible kralická, Deuteronomium 14,21 Žádné umrliny jísti nebudete; příchozímu, kterýž jest v branách tvých, dáš ji, a jísti ji bude, aneb prodáš cizozemci, nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému. Nebudeš vařiti kozelce v mléce matky jeho.

Korán, /CXII/ Súra 5, Prostřený stůl, verš 4/3:
Korán, /LXXXVII/ Súra 6, Dobytek, verš 145/146:
Ortodoxní muslimové nemohou jíst dobrovolně zdechliny.


(Tzn. až nakonec v Západním světě v obchodech bude povoleno prodávat z masa pouze zdechliny, tak všichni Západní ortodoxní muslimové a i Západní ortodoxní židé se stanou zcela integrovanými neortodoxními muslimy a i zcela integrovanými neortodoxními židy.)

Je třeba v domě ortodoxních židů i v izraelské hospodě, kam chodí hodně ortodoxních židů, nabízet tajně delší dobu místo košer masa vařené zdechliny a po delší době to je třeba všem ortodoxním židům říci.

Aby jste výše uvedený vtip pochopili, musím uvést příklad. Neortodoxní židovský, např. anarchistický synek říká svému ortodoxnímu židovskému tatínkovi, „tatínku tady máš ode mne karbanátek s mletým masem“, kam jsem přidal v několika vodách převařený kousek zdechliny (to, aby se ti nic nestalo), o té zdechlině jsem ti tatínku pro jistotu nic neřekl, ale později ti to řeknu. Když tu zdechlinu sníš, přestaneš se považovat za vyvolený národ svatý lid Hospodina svého Boha a když ti to poté řeknu, tak snad s tebou opět začne být trochu k vydržení, protože bude pro tebe důležitý nejen zájem (i zabíjení jen v zájmu) izraelského národa (co kdyby to tak ostatní národy dělali židům), nýbrž jen zájem (i zabíjení jen v zájmu) všeobecném (tj. obce všech /zejména všech živých tvorů/). Tatínek karbanátek mňam, mňam, mlask, mlask, dokonáno jest. Viz také www.spvzt.cz .
eng
How to do from orthodox Muslim more unortodox Muslim and from Israel more unorthodox Israel
 
Bible, King James Version, Deuteronomy 14,21 Ye shall not eat of any thing that dieth of itself thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates that he may eat it; or thou mayest sell it unto an alien for thou art an holy people unto the LORD thy God Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.

Koran, /CXII/ Sura 5, Prepared Table, verse 4/3:
Koran, /LXXXVII/ Sura 6, Cattle, verse 145/146:
Orthodox Muslims cannot eat voluntarily carrions.

(It means. when in the end in Western world in shops from meat only carrions are permissible to sell, so all Western orthodox Muslims and also Western orthodox Jews will become completely integrated unorthodox Muslims and also completely integrated unortodox Jews.)
 
It is necessary in home of orthodox Jews and in Israeli pub, where go a lot of orthodox Jews, to offer on the quiet for a longer time boiled carrions in place of kosher meat and after longer time it it is necessary to tell it to all orthodox Jews.

So as to understand the above - mentioned joke, I have to give an example. Unorthodox Jewish, e.g. anarchist young son tells to his orthodox Jewish papa, „papa here you have from me burger with ground meat", where I am added in several waters boiled piece of carrion (it, that nothing is with you), about the carrion to the papa for safety's sake I told nothing, but later I will tell it you. If that carrion you eat, you will stop to consider you as chosen nation an holy people unto the LORD thy God and if after it I tell it you, so perhaps you will be withstandable a little again, because it will be important for you not only interest (also killing only in the interest of) Israeli nation (what if other nations did it so to Jews), but the interest (also killing only in the interest) general (i.e. of community of all /especially all living creatures/). Papa burger yum, yum, smack, smack, it is finished. See also www.spvzt.cz .

israelflag
איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני ומישראל דתי ישראל יותר חילוני

Bible, Deuteronomy - תנ״ך, דברים
14,21 לֹ֣א תֹאכְל֣וּ כָל־נְ֠בֵלָה לַגֵּ֨ר אֲשֶׁר־בִּשְׁעָרֶ֜יךָ תִּתְּנֶ֣נָּה וַאֲכָלָ֗הּ א֤וֹ מָכֹר֙ לְנָכְרִ֔י כִּ֣י עַ֤ם קָדוֹשׁ֙ אַתָּ֔ה לַיהוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ לֹֽא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ֥ב אִמּֽוֹ׃ פ


:Koran, /CXII/ Sura 5, verse 4/3 - 4/3 קוראן, סורה 5 שולחן הכין, פסוק
:Koran, /LXXXVII/ Sura 6, verse 145/146 - 145/146 קוראן, סורה 6 בקר, פסוק
המוסלמים הדתיים לא יכולים לאכול מרצון נבלות

יש זה כאשר בסוף בעולם המערבי בחנויות רק נבלות יהיו רשאיות למכור מבשר כך שכל המוסלמים המערביים הדתיים וגם היהודים המערביים הדתיים מהפך במוסלמים כליל משולבים חילוניים וגם ביהודים כליל משולבים חילוניים

אנחנו צריכים בבית של יהודים דתים ובמלון ישראלי באיזה שהרבה יהודים דתים הולכים לתת בסתר זמן יותר ארוך נבלות מבושלות במקום בשר כשר ואחרי זמן יותר ארוך אנחנו צריכים לאמור זה לכל יהודים דתים

K aktuálnímu dění / To contemporary events

fs
   
vl2

eng

 

21/09/2017 Můj (právní) spor


Jako filozof i právník vedu právní spor proti České advokátní komoře a proti náboženskému fanatismu, možná i proti podnikajícímu v českém zemědělství, druhému nejbohatšímu českému občanovi Andreji Babišovi o možnost světa, kde by se měli všichni rádi, mimo jiné o porážkovou daň a jedení zdechlin. V tomto právním sporu se pak ukáže, na čí straně jsou moc, pravda a láska, a v neposlední řadě, jak schopný jsem filozof a právník.

21/09/2017 My (legal) dispute


As philosopher as well as lawyer I lead legal dispute against Czech Bar Association and against religious fanaticism, possibly also against undertaking in the Czech agriculture, the second richest Czech citizen Andrej Babiš about possibility of the world, where everyone would like each other, among others about slaughter tax and eating carrions. In this legal dispute then it will show, on whose side power, truth and love are, and last but not least, how competent I am the philosopher and the lawyer.
 

13/09/2017 K parlamentním volbám v České republice v Evropě 2017 léta Páně


Podle mé Filosofie rovnováhy: Jen spravedliví občané usilující o dokonalou demokracii, tj. obec Boží (politeiu, civitas dei), tj. Biblický ráj, kde se všichni živí tvorové mají rádi, protože působí co možná nejméně smrti a bolesti, si zaslouží žít v demokracii, proto nás zřejmě čeká Babišovo (a jeho židovské Citibank) otroctví. Bude-li Babiš osvíceným otrokářem a uzákoní-li v současné české demokracii zřejmě neprosaditelnou porážkovou daň se zavedením prodeje masa přirozeně uhynutých (zásadně na stáří) zvířat k jídlu v obchodech, aby zaručené zdravotně nezávadné a také milosrdné maso bylo k dispozici i těhotným a také kojícím ženám, pak nás zřejmě čeká exodus, tj. vyjití z otroctví a nový návrat, tj. nový pokus o (výše uvedenou dokonalou) demokracii, jinak nás vzhledem k obdobnému vývoji v ostatních státech světa zřejmě čekají protižidovské revoluce a atomové války. Charita budiž s námi.

(blíže viz www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )

13/09/2017 In relation to Parliamentary election in the Czech Republic in Europe 2017 anno Domini


According to my Philosophy of Balance: Only righteous citizens struggling for perfect democracy, i. e. God's community (politeia, civitas dei), i. e. Biblical paradise, where all living creatures like each other, because they cause the least possible death and pain, merit to live in democracy, therefore Babiš' (and his Jewish Citibank) slavery apparently waits us. If Babiš is enlightened slaver and he enacts in contemporary Czech democracy apparently not-enforceable slaughter tax with establishment of sales of meat of naturally dead (on principle of old age) animals for food in shops, that both guaranteed health unobjectionable and merciful meat is at disposal also of both pregnant and breastfeeding women, then exodus apparently waits us, i. e. coming out from slavery and the new return, i. e. the new attempt at (above - mentioned perfect) democracy, otherwise with regard to analogical development in others States of the world anti - Jewish revolutions and atomic wars apparently wait us. Let charity be with us.

(for details see www.spvzt.cz , www.stranazapravavsechzivychtvoru.sweb.cz )

25/07/2017 Možné dravčí ekonomické praktiky, jak zbohatnout podle vzorce okrást - půjčit - zotročit - rozmnožit se

Je třeba nejdříve najít a okrást oběť naší možné dravčí ekonomie se souhlasem vládní moci, abychom nebyly potrestáni (např. vykrást-podvést banku, kde má oběť uloženy peníze, založit si hospodu, kam nosí oběť svou výplatu a utrácí ji za alkohol), pak je třeba této oběti (např. státu, jehož banky jsou vykradené, a proto tento stát potřebuje peníze, či hostu-alkoholiku v hospodě) půjčit ukradené peníze na úrok a přes tyto půjčky je třeba příjemce těchto půjček (např. tyto stát či hosta-alkoholika v hospodě) postupně zotročit, pak je třeba se začít tajně rychle množit, abychom nebyli poraženi další revolucí takto podrobených otroků (tj. původních obyvatel státu či původních hostů v hospodě). Proto je třeba ze začátku podporovat nejlépe jako dobře organizovaná menší tajná skupina revoluce jako před začátkem divoké privatizace v postsovětském Rusku kolem roku 1990 léta Páně (viz zde ), aby vládní moc byla nucena v průběhu revoluce krýt a netrestat naše zlodějské praktiky vydávané za ekonomickou reformu. O našich možných pravých dravčích ekonomických záměrech však nesmíme nikdy říkat pravdu, nýbrž vždy se pak musíme světu ukazovat jako hodní, schopní a silní jedinci. Avšak ne každý jedinec je trvale psychicky a zdravotně schopen být výše uvedeným dravcem, avšak v tomto případě se penězi zabezpečují pouze jedinci z vlastní (menší) skupiny.

Neortodoxní židé byli obě mé učitelky hebrejštiny jedna z České republiky a druhá z Izraele, i ortodoxními židy (zastoupenými i současným izraelským předsedou vlády Benjaminem Netanjahuem) zavražděný bývalý neortodoxní izraelský předseda vlády Jicchak Rabin, protože se snažil o mír mezi Izraelci a Palestinci i za cenu izraelských územních ústupků. Nejslavnějším neortodoxním židem byl před cca 2000 lety Ježíž z Nazaretu, zakladatel křesťanství jako podle mne původně zamýšleného náboženství lásky ke všem živým tvorům a bytostem jako bližním. Podle mne cca jedna polovina židů jsou v současnosti vůči současné židovské „pravověrnosti“ protestanti blížící se svými názory k výše uvedenému pojetí křesťanství. Výše uvedený vzorec dravčí oligarchické vlády společnosti je příkladmo uveden již v Bibli v příběhu na tehdejší dobu milosrdného biblického starozákonního Josefa, který byl před cca 4000 lety dle tehdejšího chápání pravověrným, resp. ortodoxním Hebrejcem, resp. židem, viz níže.

Bible, Genesis, 47. kapitola ... 13. A chleba nebylo ve vší zemi; nebo veliký hlad byl velmi, a trápení veliké bylo na zemi Egyptské a zemi Kananejské od hladu. … 23. I řekl Jozef lidu: Aj, koupil jsem vás dnes i rolí vaše Faraonovi; ... 27. A tak bydlil Izrael v zemi Egyptské v krajině Gesen; a osadili se v ní, a rozplodili se, a rozmnoženi jsou velmi.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. (všechny citáty z Bible v této knize z důvodu autorských práv zásadně v češtině Bible kralická viz http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php či z BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA |včetně deuterokanonických knih|, Český ekumenický překlad, ČESKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST, 1995, viz www.biblenet.cz ,  v angličtině  King James Version http://www.biblegateway.com/ )

25/07/2017 Possible predatory economical practices, how to became rich according to formula to steal - to lend - to enslave - to reproduce

It is necessary primarily to find and to rob a victim of our possible predatory economy with consent of governmental power, so that we were not punished (eg. to rob - to deceive bank, where victim has the saved money, to establish pub, where victim gives his or her wages and spends it for alcohol), then it is necessary to lend this victim (e.g . the State, of which banks are robbed, that is why this State needs money, or the guest- alcoholic in pub) the stolen money at interest and through these borrowings it is necessary gradually to enslave recipients of these loans (eg. these State or guest- alcoholic in pub), then it is necessary to begin to reproduce secretly quickly, so that we were not defeated by next revolution of in this way subjugated slaves (i.e. of original inhabitants of the State or of original guests in pub). Therefore it is necessary from the beginning to support preferably as good organized smaller secret group the revolutions as before start of wild privatisation in post - Soviet Russia around the year 1990 anno Domini (see here ), so that governmental power was forced during revolution to shield and to unpunish our thievish practices published as economical reform. About our possible right predatory economical intentions however we must never say the truth, but always then we must show us to world as merciful, able and strong individuals. However not everyone individual is permanently mentally and health able to be the above - mentioned predator, however in this case by money only individuals from own (smaller) group are secured.

Unorthodox Jews were both my teachers of Hebrew language one from Czech Republic and the second from Israel, and also by orthodox Jews (represented also by contemporary Israeli Premier of government Benjamin Netanyahu) assassinated former unorthodox Israeli Premier of government Yitzhak Rabin, because he struggled for peace between Israelis and Palestinians also at price of Israeli territorial compromises. Most famous unorthodox Jew was before circa 2000 years Jesus of Nazareth, founder of Christianity as in my opinion originally intended religion of love to all living creatures and beings as neighbors. In my opinion at present time circa one half of Jews are towards contemporary Jewish „orthodoxy" the protestants approaching by their views to the above mentioned understanding of Christianity. The above mentioned formula of predatory oligarchical government of society is already stated as example in Bible in story on at that time time merciful biblical Old - Testament Joseph, who was before circa 4000 years according to at that time understanding orthodox Hebrew, virtually Jew, see below.

Bible, Genesis, 47th chapter ... 13 And there was no bread in all the land; for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine. ... 23 Then Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh: ... 27 And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen; and they had possessions therein, and grew, and multiplied exceedingly.

(All quotations from the Bible in this book because of copyright are on principle in Czech from Kralice Bible see http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/1K15.php , or from the Bible Old and New Testaments | including deuterocanonic books |, Czech ecumenical translation, CZECH Bible Society, 1995, see www.biblenet.cz ,  in English from King James Version http://www.biblegateway.com/ )

 

18/04/2017 Jako římskokatolický křesťan jsem vděčný za snahu o nápravu bludu křesťanského učení o zvířatech ve světle encykliky současného římskokatolického křesťanského papeže Františka?

Co se týká křesťanství,  je možno obecně souhlasit s postojem římskokatolického církevního mnišského řádu  františkánů založeném sv. Františkem z Assisi, který nejlépe v současnosti  vyjádřil  současný papež František v jeho encyklice LAUDATO SI (Buď pochválen) uveřejněné v Římě, 24. května 2015, na den Slavnosti seslání Ducha Svatého, ve třetím roce jeho pontifikátu, Nakladatelství PAULÍNKY, 2015, Církevní schválení předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j. 538/2015 ze dne 4. srpna 2015, který se zřejmě opětovně stejně jako druhý vatikánský koncil snaží o posun výkladu Biblického pojmu tvorstvo i na jiné živé tvory než lidi, viz Bible, Nový zákon, Marek 16, 15 A řekl jim (Ježiš z Nazaretu, zřejmě Kristus a Bohočlověk, má poznámka): Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 16. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen. (Podle některých významných rukopisných památek Markovo evangelium tento verš neobsahuje. Verše  9-20 však připojuje řada jiných rukopisů. Některé rukopisy mají za veršem 8. jiný závěr.) (viz Bible kralická a Český ekumenický překlad Bible, Česká biblická společnost 1995, strana 58-59):

v nádherném chvalozpěvu svatého Františka z Assisi:

„Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
...
(viz strana 57)

Modlitba za naši Zemi

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru 
i v tom nejmenším ze svých tvorů, 
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, 
vlej nám sílu své lásky, 
abychom pečovali o život a krásu. 
Zaplav nás pokojem, abychom žili 
jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch,
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
...

Modlitba křesťanů a celého stvoření

...
Bože lásky, ukaž nám naše místo
na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta.
Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi,
aby neupadali do hříchu lhostejnosti,
milovali obecné dobro, podporovali slabé,
a pečovali o svět, který obýváme.
Chudí i země křičí:
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem,
chraň každý život
a připravuj mu lepší budoucnost,
aby přišlo tvoje království
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy.
Buď pochválen!
Amen.
(viz strana 151-153)

Viz http://www.paulinky.cz/_d/01/struct/noveLaudato_si_PDF-1.pdf

18/04/2017 As the Roman Catholic Christian I am thankful for effort at reparation of heresy of Christian doctrine about animals in the light of encyclical letter of contemporary Roman Catholic Christian pope Franciscus?

In respect of Christianity it is possible generally to agree with attitude of Roman Catholic church monastic order of Franciscans founded by Saint Francis of Assisi that in the best way at the present  time was expressed by contemporary pope Franciscus in his ENCYCLICAL LETTER LAUDATO SI’ published in Rome on 24 May, the Solemnity of Pentecost, in the year 2015, the third of his Pontificate, who apparently repeatedly try in the same way as the Second Vatican Council the shift of interpretation of Biblical term the creation also for other living creatures than human beings, see Bible, New Testament, Mark 16, 15 And he said unto them (Jesus from Nazareth, apparently Christ and God - man, my note):, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. 16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned. (According to some significant manuscript monuments Mark gospel this verse does not contain.  However verses  9 - 20 many other manuscripts incorporate. Some manuscripts have behind verse 8 other ending.) (see King James Version /KJV/ translation of Bible on https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+16&version=KJV and Czech ecumenical translation of Bible, Czech biblical society 1995, page 58-59):

in the magnificent hymn of Saint Francis of Assisi:

Praised be you, my Lord, with all your creatures,
...
(see page 25-26)

A prayer for our earth

All-powerful God, you are present in the whole universe
and in the smallest of your creatures.
You embrace with your tenderness all that exists.
Pour out upon us the power of your love,
that we may protect life and beauty.
Fill us with peace, that we may live
as brothers and sisters, harming no one.
O God of the poor,
help us to rescue the abandoned and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.
Bring healing to our lives,
that we may protect the world and not prey on it,
that we may sow beauty, not pollution and destruction.
Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor and the earth.
Teach us to discover the worth of each thing,
to be filled with awe and contemplation,
to recognize that we are profoundly united
with every creature
as we journey towards your infinite light.
...

 A Christian prayer in union with creation

...
God of love, show us our place in this world
as channels of your love
for all the creatures of this earth,
for not one of them is forgotten in your sight.
Enlighten those who possess power and money
that they may avoid the sin of indifference,
that they may love the common good, advance the weak,
and care for this world in which we live.
The poor and the earth are crying out.
O Lord, seize us with your power and light,
help us to protect all life,
to prepare for a better future,
for the coming of your Kingdom
of justice, peace, love and beauty.
Praise be to you!
Amen.
(see page 70-72)

See http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.htmlMůj text na www.spvzt.cz je licencován za podmínek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0., není-li speciálně stanoveno jinak.
       
     
Dále