2020-03-03

INDEX


03.03.2020 (korigováno 20.05.2020) Ačkoli většinou v darwinismu, český historický okamžik je možná dnes, protože Poslanecká sněmovna schválila níže uvedenou novelu trestního zákoníku (Zákon č. 114/2020 Sb.) ohledně týrání zvířat. Poslanec ODS Marek Benda uvádí, že „bude tendence některých aktivistů začít používat nové ustanovení“ trestného činu úmyslného chovu zvířat v nevhodných podmínkách s desetiletým trestem odnětí svobody možná „proti ... velkochovům“ (velkochovům pro porážku zvířat, tj. většina chovů je velmi nespravedlivá, má poznámka). Novela primárně postihuje tzv. množírny psů a koček

- Pro přijetí návrhu hlasovalo 133 z přítomných 159 poslanců a zákon měl masivní podporu napříč politickými stranami v Parlamentu (viz níže).
- „Je to velká chvíle,“ řekla předsedkyně TOP 09 a spoluautorka zpřísnění tr. zák. kvůli týrání zvířat Markéta Pekarová Adamová.
- „Jsem rád, že ti kteří budou týrat zvířata, budou vice potrestáni,“ řekl v Poslanecké sněmovně předseda SPD Tomio Okamura.
- „Právě jsem hlasoval pro výrazné zpřísnění trestů za týrání zvířat. Mám totiž rád zvířata a nesnáším, když se jim ubližuje,“ okomentoval na Twitteru přijetí zákona premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Text výše uvedené novely trestního zákoníku (dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 : Zákon č. 114/2020 Sb., © AION CS, s.r.o., 2010-2020,  http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf : Návrh ZÁKON ze dne 2018, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Praha 1, https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039381.htm : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Stenoprotokoly, 39. schůze, Středa 18. prosince 2019 a https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm : : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Stenoprotokoly, 39. schůze, Středa 18. prosince 2019) zní včetně těchto změn následovně (k tomu, aby novela začala platit, byl nutný už jen podpis prezidenta Miloše Zemana):

§ 77a
Zákaz držení a chovu zvířat
(1) Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířete až na deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře.
(2)
Trest zákazu držení a chovu zvířete jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu držení a chovu zvířete spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.

§ 302
Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnost nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat,
b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
nebo
d) spáchá-li takový čin opětovně.
Pozn.:
- K trestní odpovědnosti za tento trestný čin je třeba úmyslného zavinění (viz zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dále též tr. zák., ust. § 13 odst. 2). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
- Trestní sazby jsou oproti aktuálnímu znění tr. zák. výrazně zvýšeny. Horní hranice trestní sazby byla stanovena na šest let.

§ 302a
Chov zvířat v nevhodných podmínkách
(1) Kdo chová větší množství zvířat v nevhodných podmínkách, a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo chová zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu, anebo kdo kořistí z takového chovu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt zvířeti, nebo
c) spáchá-li čin takový čin jako člen organizované skupiny.
(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu,
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt většímu počtu zvířat, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
Pozn.:
- Na rozdíl od následujícího ust. § 303 tr. zák. (zanedbání péče o zvíře z nedbalosti) je zde vyžadováno úmyslné zavinění (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).

§ 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti, zákazem držení a chovu zvířat nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.
Pozn.:
- Na rozdíl od ust. § 302a tr. zák. (Chov zvířat v nevhodných podmínkách) postačuje zde hrubá nedbalost (§ 13 odst. 2 tr. zák.). K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby stačí zavinění z nedbalosti (§ 17 tr. zák.).
March 3, 2020 (corrected May 20, 2020) Though mostly in Darwinism Czech historical moment is possibly today, because the Chamber of Deputies approved the below mentioned amendment to the Criminal Code (Act No. 114/2020 Coll.) regarding animal cruelty. Member of the ODS Mark Benda says that "the tendency of some activists will start using new provision" on a crime of intentional breeding of animals in unsuitable conditions with ten-year imprisonment possibly "against ... animal's factory farms" (factory farms for slaughter of animals, i.e. majority of farms is very unfair, my note). The amendment primarily penalizes so-called reproduction factories of dogs and cats

- 133 out of 159 present deputies voted to approve the proposal and the Act had massive support across political parties in Parliament (see below).
- "It is a great moment," the Chairman of the TOP 09 and the co-author of the tightening of the Criminal Code because of animal cruelty Margaret Pekarová Adamová said.
- "I am glad that those who will abuse animals will be punished more," in the Chamber of Deputies the Chairman of the SPD Tomio Okamura said.
- "I have just voted for significantly stricter penalty for animal cruelty. I in fact love animals and hate when one hurts them," on Twitter the Prime Minister and the Chairman of the ANO Andrej Babiš commented the adoption of the Act.

The text of above mentioned amendment to the Criminal Code (available on: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-114/zneni-20200601 : Act No. 114/2020 Coll., © AION CS, s.r.o., 2010-2020,  http://www.psp.cz/doc/00/13/59/00135973.pdf : Draft ACT of 2018 amending Act No. 40/2009 Coll., The Criminal Code, as amended, and certain other acts, Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies, Prague 1, https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039381.htm : Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies, Stenographic Protocols, 39th meeting, Wednesday 18 December 2019 and https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/039schuz/s039382.htm : Parliament of the Czech Republic, Chamber of Deputies, Stenographic Protocols, 39th meeting, Wednesday 18 December 2019) reads including these changes as follows (that the amendment came into force, only the signature of President Miloš Zeman was required):

§ 77a
Ban on the Possession and Breeding of Animals
(1) The court can impose the ban on the possession and breeding of animal for up to ten years, if committed by an offender in connection with the possession, breeding and care of animal.
(2)
The ban on the possession and breeding of animal as a separate punishment the court can impose only in the case, where due to the nature and seriousness of committed criminal act and the person and situation of  offender the imposition of another sentence is not necessary.
(3) The punishment of ban on the possession and breeding of animal lies in the fact that the convict during the time of execution of this punishment is prohibited in the possession, breeding and care of animal.

§ 302
Cruelty to Animals
(1) A person who abuses an animal in brutal or painful manner, will be punished with the imprisonment from six months to three years, prohibition of activities, or forfeiture of thing.
(2) By the imprisonment from one to five years, or prohibition of activities the offender will be punished, if he or she
a) commits such an act in public or in a place open to the public,
b) commits such an act as a member of an organized group, or
c) continues when committing such an act for a longer period of time.
(3) By the imprisonment from two years to six years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 1 on a larger number of animals,
b) causes through such an act the permanent health consequences of abused animal or death,
c) commits an act referred to in paragraph 1 in a particularly brutal or painful manner, or
d) commits such an act again.
Note:
- The criminal responsibility for this crime is necessary to be intentional fault (see Act no. 40/2009 Coll., The Criminal Code § 13 para. 2). The circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
- Penalties are significantly increased compared to the current wording of the Criminal Code. Maximum penalty was set at six years.

§ 302a
Breeding of Animals in Unsuitable Conditions
(1) A person who breeds larger number of animals in unsuitable conditions, and thereby endangering their lives or causing them severe suffering, will be punished by the imprisonment for up to one year or prohibition of activities.
(2) A person who breeds animals in unsuitable conditions for purpose of trade, or who profits from such breeding, will be punished by the  imprisonment from six months to four years or prohibition of activities.
(3) By the imprisonment from two to eight years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire substantial benefit for him- or herself or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent consequences or death of the animal, or
c) commits such act as a member of an organized group.
(4) By the imprisonment from five to ten years the offender will be punished, if he or she
a) commits an act referred to in paragraph 2 with intent to acquire large-scale benefit for him- or herself or for another,
b) causes through an act referred to in paragraph 1 or 2 the permanent consequences or death of greater number of animals, or
c ) commits such an act in connection with an organized group operating in several states.
Note:
- In contrast to the following provision § 303 of Criminal Code (failure to care for the animal of negligence) the intent is required (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).

§ 303
Failure to Care for the Animal of Negligence
(1) Person, who will fail of gross negligence in the necessary care for the animal, which he or she owns or for which he or she is obliged to care from another reason, and he or she will cause it the permanent health consequences or death, will be punished by the imprisonment for up to one year, the ban on activity, the ban on the possession and breeding of animals or forfeiture of thing.
(2) By the imprisonment for up to three years the offender will be punished, if he or she causes through an offense referred to in paragraph 1 the death or permanent health consequences for a greater number of animals.
Note:
- Unlike § 302a of the Criminal Code (Breeding of Animals in Unsuitable Conditions) the gross negligence is sufficient here (§ 13 para. 2 of the Criminal Code). The circumstance, which makes higher sentences, is accomplished by mere negligence (§ 17 of the Criminal Code).
Zdroje/ Sources: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ochrana-zvirat-v-rezimu-trestniho-prava-s-ohledem-na-navrhovanou-novelu-trestniho-zakoniku : Mgr. Kristýna Pavlovičová, 2019, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-tyrani-zvirat-trestni-zakonik-chov-v-nevhodnych-podminkach-mnozirny.A200303_182737_domaci_kop : Za chov zvířat v nevhodných podmínkách bude hrozit až deset let vězení, 2020, Autor: Josef Kopecký, https://echo24.cz/a/SVPiH/az-na-8-let-poslanci-souhlasi-se-zprisnenim-trestu-za-tyrani-zvirat : ECHO24, ČTK, 2019, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 : Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, © AION CS, s.r.o., 2010-2020, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tyrani-zvirat-zakaz-chovu-soudy-poslanecka-snemovna-mnozirny_1912181054_ako : Soudy budou moct zakázat chov zvířat až na deset let, schválili poslanci. Trest za týrání nezpřísnili, Praha 2019, ČTK, https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-tyrani-zvirat-nebudou-hrozit-tvrdsi-tresty-rozhodli-poslanci-40307497 : Zvířata nejsou lidé, řekli poslanci a odmítli zpřísnit tresty za jejich týrání, 2019, Praha, Autor-zpe, Novinky