01-11-2020

INDEX

         

01.11.2020 O zákonech o umělých potratech. Ve vztahu k současnému aktuálnímu Západnímu světovému politickému sporu o zákony o umělých potratech bych chtěl napsat následující spekulaci z hlediska mé Filosofie rovnováhy.

Lidský plod, který ještě nedosáhl vývojové úrovně člověka, je zřejmě na vývojové úrovni zvířete nebo nižší, minimálně, co se týká jeho vnímání působené tělesné a duševní bolesti. Podle mé Filosofie rovnováhy by se neměl zabít jakýkoliv živý tvor, zejména lidé a zvířata (viz přikázání Biblického desatera "Nezabiješ."). Ale, jestliže lidé budou stále zabíjet zvířata, tak budou podle mne stále zabíjet v rámci umělých potratů i lidské plody na vývojové úrovni zvířete, ačkoliv obojí je podobné nemorální pohrdání hodnotou života. A to zejména s ohledem na to, že těhotné a kojící ženy a malé děti nutně potřebují jíst maso zvířat, tedy, jestliže v tomto případě nejedí maso zdravotně zaručených zdechlin, tak jsou již od narození tohoto dítěte vinni dědičným hříchem způsobené obrovské smrti a bolesti zvířat.

Poznámka: Teorie, že ontogeneze rekapituluje fylogenezi (tak zvaný Haeckelův zákon), to znamená, že vývoj jedince přesně zrcadlí vývoj druhu, je dnes již překonaná. Faktem však stále zůstává, že mezi ontogenezí a fylogenezí existují vzájemné vztahy, které vysvětluje evoluční teorie. Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze .

November 1, 2020 About artificial abortion laws. In relation to the contemporary actual Western world political dispute over laws about artificlal abortion, I would like to write the following speculation from the point of view of my Philosophy of Balance.

A human fetus, which has not yet reached a human developmental level, appears to be at or lower than the animal's developmental level, at least what concerns its perception of physical and mental pain. According to my Philosophy of Balance, no living creature should be killed, especially humans and animals (see the commandment of the Biblical Ten Commandments, "Thou shalt not kill."). But, if humans continue to kill animals, so according to me they will still kill also human fetuses at the developmental level of the animal as part of artificial abortions, although both are the similarly immoral contempt for the value of life. Especially with regard to the fact that pregnant and breastfeeding women and young children necessarily need to eat the meat of animals, thus, if they do not eat the meat of healthy guaranted carrions in this case, so from birth of this child they are guilty of inherited sin of caused huge death and pain of animals.

Note: The theory that ontogenesis recapitulates phylogeny (so-called Haeckel's law), meaning that an individual's development accurately reflects the development of the species, is now obsolete. However, the fact still remains that there are interrelationships between ontogenesis and phylogeny, which are explained by evolutionary theory. See https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontogeneze .