07-11-2020

INDEX

         

07.11.2020 O současných prezidentských volbách v USA - diktatura či demokracie, jedení zdechlin a možná radikální islámské (atomové) třetí světové válce. Ve vztahu k otázce současných prezidentských voleb ve Spojených státech amerických, jestli chci vítězství diktátora Donalda Trumpa nebo naopak demokrata Joea Bidena, napíšu následující spekulaci z hlediska mé Filozofie rovnováhy. Jestli uzákonění (s výjimkou krajní nouze) jedení z masa pouze lékařsky zaručených zdechlin nebude, takže se muslimové, jimž jejich náboženství zakazuje jíst toto současné nejmilosrdnější maso zdechlin, stanou neortodoxními muslimy, pak podle mě radikální muslimové zřejmě brzy začnou (atomovou) třetí světovou válku.

Lid má vládu podle svých zásluh, což znamená, že nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých práv všech živých tvorů v současnosti zejména zvířat (politeia), na druhém místě je nejlepší diktatura s tímto uzákoněním, na třetím místě je nejlepší demokracie bez tohoto uzákonění a na nejhorším místě je diktatura bez tohoto uzákonění (tyranie).

November 7, 2020 About contemporary presidential elections in the USA - dictatorship or democracy, eating of carrions and possibly a radical Islamic (atomic) third world war. In relation to question of the contemporary presidential elections in the United States of America, if I want the victory of dictator Donald Trump or on the contrary of Democrat Joe Biden, I will write the following speculation from the point of view of my Philosophy of Balance. If enactment (with the exception of extreme need) of eating from meat only medically guaranteed carrions is not so that Muslims, to whom their religion forbids eating this contemporary most merciful meat of carrions, become unorthodox Muslims, then according to me the radical Muslims will apparently soonly start the (atomic) third world war.

People has the government according to their merits, which means, that the democracy with enactment of fair rights of all living creatures currently especially of animals (politeia) is the best, on second place the dictatorship with this enactment is the best, on third place the democracy without this enactment is the best and in the worst place there is dictatorship without this enactment (tyranny).