07-11-2020

INDEX

         

28.11.2020 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj. přesvědčení darwinisté, přesvědčení židé atd. (nevěří v charitu, biblické zázraky nepomohly) jíst zdechliny? Možná kvůli apokalypse. 

Nyní všichni přesvědčení draví lidé nevěří v křesťanskou charitu (potažmo ve Filosofii rovnováhy), protože podle nich to je lež, ačkoliv mohou připustit, že to je možná milosrdná lež. Není dostatečné pro tyto lidi, aby v to uvěřili, jestli uvidí rozestoupit se moře, protože to by mohl udělat i někdo jiný než jediný Bůh, či jestli někdo bude chodit po hladině moře, protože to zahraje také herec a může mít pod hladinou moře skrytou desku, či jestli někdo bude zázračně uzdraven, protože mohl být ve skutečnosti zdravý, či jestli někdo bude vzkříšen z mrtvých, protože nemocná osoba může také zažít, že po podání určitých léků do jejího těla musí vždy být vzkříšena z bezvědomí, vlastně z mrtvých po několika dnech, či jestli někdo řekne, že byl v pekle, protože by musel dokázat, že byl vyhozen odtud. Podle názoru těchto lidí uvěří v křesťanskou charitu (potažmo ve Filosofii rovnováhy), jestli uvidí jediného Boha s nálepkou jediný Bůh na jeho či jejím krku a jestli si budou jistí, že předtím nesnědli nějakou drogu či jinou omamnou látku, ale ani tak si stále nebudou jistí, jestli tato osoba nebude nějaká šílená osoba, například z možné blízké nemocnice pro choromyslné, například šílená osoba s nálepkou Ježíš na krku.

Podle mne všichni přesvědčení draví lidé začnou jíst zdechliny (které zásadně zemřely na stáří), to jest věřit ve Filosofii rovnováhy (potažmo v křesťanskou charitu) jen, jestli budou ve velmi špatné situaci (například před atomovou světovou válkou) a nic jiného jim nepomohlo, ačkoliv předem budou sotva věřit, že jim to pomůže, protože podle nich je to podobné tomu, jestliže před padem do hluboké díry lidská bytost začne mávat rukama jako poslední možné řešení, jakoby to byly křídla, jako by byla pták, ale téměř jistě ji to nezachrání od prudkého dopadu a smrti v důsledku tohoto dopadu. 

November 28, 2020 When will all persuaded predatory people, i.e. persuaded Darwinists, persuaded Jews etc. (they do not believe in charity, Biblical miracles did not help) start eating carrions? Possibly because of the apocalypse. 

Now all persuaded predatory people do not believe in Christian charity (virtually in the Philosophy of Balance), because according to them it is a lie, although they can admit, that it can be a merciful lie. It is not sufficient for these people to believe in it, if they see to divide the sea, because someone other than only one God could do it, or if someone walks on the sea surface, because an actor will also play it and he or she can have a hidden plate under the sea surface, or if someone is miraculously healed, because he or she could in fact be healthy, or if someone is resurrected, because an ill person can also experience, that after giving certain medicaments into his or her body he or she must always be resurrected from the unconscious, virtually from the death after a few days, or if someone says, that he or she was in the hell, because he or she would have to prove, that he or she was thrown out of there. In the opinion of these people they will believe in Christian charity (virtually in the Philosophy of Balance), if they see only one God with a lable of only one God on his or her neck and if they are sure, that they have not eaten any drug or other narcotic before it, but they will not still be sure, if this person is not some insane person for example from a possibly nearby hospital for mentally ill persons, for example an insane person with a lable of Jesus on neck.

Accoording to me all persuaded predatory people will start eating carrions (which on principle died of old age), i.e. believe in the Philosophy of Balance (virtually in Christian charity) only, if they are in a very bad situation (for example before the atomic world war) and nothing else helped them, although in advance they will hardly believe, that it will help them, because according to them it is similar to it, if before falling into a deep gap the human being starts waving his or her arms as the last possible solution, as if they were wings, as if he or she was a bird, but it will not nearly surely save him or her from a sharp impact and a death as a result of this impact.