30-11-2020

INDEX

         

30.11.2020 Současná proti Západní a protižidovská populární islámská apokalyptická literatura s odkazy na Korán jako zdůvodnění možné budoucí (atomové) třetí světové války civilizací, případně možných budoucích islámských teroristických útoků s atomovými zbraněmi jako pomsta Muslimů za novodobou Západní vojenskou politiku v islámském světě. 

Korán:
/XLVII/ Súra 54. Měsíc - Al-Kamar
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
54:1    Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.
54:2    Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají: "Kouzlo ustavičné!"
54:3    A za lež je prohlašují a své vášně následují, však ustanovení každé je neměnné.
54:4    A věru dostalo se jim již některých zvěstí, jež výstrahy obsahují
54:5    i moudrost dokonalou. Však nic platné není varování!
54:6    Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci strašné,
...
54:9    A již před nimi lid Noemův znamení za výmysl pokládal a Našeho služebníka za lháře prohlásil; i řekli oni: "Blázen!" a on byl jimi odstrašen.

Korán, z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek, vydal Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, národní podnik, Praha 1991, strana 159.

3. prosinec 2011
autor: Lucie Christovová, (státní, má poznámka) Český rozhlas
částečný přepis zde uvedeného záznamu rozhovoru

Moderátor: „Mohl byste mi dát nějaké konkrétní příklady toho, že podle mnohých už se objevují nějaká ta malá znamení naznačující konec světa, co konkrétně je za takováto znamení považováno?“

B. Ostřanský: „Velice populární téma, které muslimští kritikové adresují Západu, to je sexuální zkaženost, oni často poukazují na to, že Západ je nemorální, promiskuitní a tak dále, dokonce se často cituje výrok Prorokův, který poukazuje, že ženy budou oblečené a přitom nahé, což v té době bylo vnímáno jako protimluv a v dnešní době to chápeme jinak, než v sedmém století a takových příkladů je hodně, jeden z velmi četných a uváděných hadísů tvrdí, že konec světa nenastane, dokud se beduíni nezačnou předhánět ve stavbě vysokých budov, a to, co se děje na území Saudské Arábie, Emirátů, výstavba mrakodrapů, to mluví samo za sebe.“

Moderátor: „Vy jste v rámci své přednášky zmínil skutečnost, že oblíbenost této tématiky v muslimském světě je záležitost zhruba posledních třiceti let, co tento zájem v této době vyvolalo?“

B. Ostřanský: „Těch důvodů bylo několik, předně je třeba zdůraznit, že v těch uplynulých třiceti letech muslimské země se musely vyrovnat se spoustou frustrujících zážitků, počínaje americkou invazí do Iráku, sovětskou okupací Afganistánu, i když to bylo ještě dříve, nebo dohodami s Izraelem a podobně, takže na jedné straně tady byla veliká frustrace a je možné, že řada autorů si tuto frustraci z aktuálního vývoje dokázala spojovat s určitými předpověďmi, … , dalším významným impulsem pro rozvoj apokalyptické literatury bylo, že se do tématiky do nedávna vyhrazené pro náboženské učence pustila řada tvořivých laiků, … a dokázali lidem nabídnout to, po čem toužili, to znamená dramatický scénář, kdy na středověké schémata dokázali naroubovat všemožné konspirační teorie, jak vlastně to spiknutí, které ovládá svět, lze propojit s tím středověkým scénářem, to znamená, že tady tyhle konspirační teorie a zejména také velmi silný protižidovský tón je tam velice přítomný, takže to písemnictví současné apokalyptické již dávno není pouhým odvarem středověkých kompilátů, ale přejalo mnoho Západních novinek, výpůjček včetně protestantské Biblické exegeze, pamfletu typu Protokoly siónských mudrců, všemožné konspirační schémata, jak jste v úvodní otázce zmínila, toho Dana Browna, tak podobné věci tam najdeme velmi často.“

https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231 : autor: Lucie Christovová, 2011

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., (* 1972) je český orientalista. Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Ost%C5%99ansk%C3%BD

November 30, 2020 Contemporary Anti-Western and Anti-Jewish popular Islamic apocalyptic literature with references to the Koran as a justification for a possible future (atomic) third world war of civilizations, or possible future Islamic terrorist attacks with atomic weapons as revenge of Muslims for modern Western military policy in the Islamic world. 

Koran:
/XLVII/ Sura 54. Moon - Al-Kamar
In the name of God, merciful, gracious.
54: 1 The hour is near, and the moon is divided.
54: 2 When the unbelievers see the signs, they turn away and say, "Constant magic!"
54: 3 And they proclaim them a lie, and follow their passions: but every statute is unchanging.
54: 4 And verily they have received some rumors which contain warnings
54: 5 also perfect wisdom. However, nothing valid is a warning!
54: 6 Turn away from them, thus! In the day, when the convener calls for a terrible thing,
...
54: 9 And already before them the Noah's  people regarded signs as a fabrication, and declared Our servant a liar; and they said, "Fool!" and he was afraid of them.

The Koran, translated from the Arabic original by Ivan Hrbek, published by Odeon, Publishing House of Fine Literature and Art, National Enterprise, Prague 1991, page 159. My translation from Czech language.

December 3, 2011
author: Lucie Christov, (State, my note) Czech Radio
the partial transcript of the interview record given here and with my translation in English language

Moderator: Could you give me some concrete examples of the fact that, according to many, there are already some small signs indicating the end of the world, what exactly is considered such a sign?

B. Ostransky: A very popular topic addressed by Muslim critics to the West is sexual corruption, they often point out, that the West is immoral, promiscuous and so on, even the Prophet's statement is often quoted, which points out that women will be dressed yet nude, which at that time was perceived as a contradiction, and today we understand it differently than in the seventh century, and there are many such examples, one of the very numerous and cited hadiths claims, that the end of the world will not come, until the Bedouins start competion in the construction of high buildings, and what is happening in Saudi Arabia, the Emirates, the construction of skyscrapers, speaks for itself.

Moderator: You mentioned in your lecture the fact that the popularity of this topic in the Muslim world is a matter of the last thirty years or so, what aroused this interest at that time?

B. Ostransky: There were several reasons for this, first of all it should be emphasized that in the past thirty years Muslim countries have had to survive many frustrating experiences, starting with the US invasion in Iraq, the Soviet occupation of Afghanistan, although it was before it, or treaties with Israel and the like, so on the one hand there was great frustration here and it is possible that many authors were able to associate this frustration of contemporary development with certain predictions,… another important impulse for the development of apocalyptic literature was that a number of creative laymen started doing the topic recently determined for religious scholars,… and they were able to offer people what they wanted, that is a dramatic scenario, where they could use medieval schemes for all sorts of conspiracy theories, how this conspiracy, which rules the world, can practically be linked to this medieval scenario, this means, that here these conspiracy theories and especially also a very strong anti-Jewish tone are very present there, so this contemporary apocalyptic literature is no longer a mere relict of medieval compilations, but it has taken over many Western innovations, borrowings including Protestant Biblical exegesis, the pamphlet type of the Protocols of the Elders of Zion, all sorts of conspiracy schemes, as you mentioned in the opening question, this Dan Brown, so we very often find similar things there.

https://plus.rozhlas.cz/islam-a-konec-sveta-6633231 : autHor: Lucie Christovová, 2011

PhDr. Bronislav Ostransky, Ph.D., (born 1972) is a Czech orientalist. He studied Arabic studies and the history and culture of Islamic countries at the Faculty of Arts of Charles University in Prague and at the present time he works as a researcher at the Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronislav_Ost%C5%99ansk%C3%BD