stanovysdr.htm

INDEX

Úplné znění stanov spolku

www.spvzt.cz

 

OBR

 

Stanovy občanského sdružení:

 

SDRUŽENÍ ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

(slovensky: SPOLOK ZA ČO MOŽNÁ NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY,

anglicky: ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF ECONOMY,

španělsky: ASOCIACIÓN PARA LOS PRODUCTOS POSIBLEMENTE MÁS MISERICORDIOSOS DE ECONOMÍA,

francouzsky: ASSOCIATION POUR LES PRODUITS POSSIBLEMENT LES PLUS MISÉRICORDIEUX DE L'ÉCONOMIE,

rusky: Ассоциация для по возможности наиболее милостивых продуктов экономики,

německy: VEREINIGUNG FÜR MÖGLICHERWEISE DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE DER WIRTSCHAFT,

italsky: ASSOCIAZIONE PER I PRODOTTI POSSIBILMENTE PIÙ MISERICORDIOSI DI ECONOMIA,
האגודה למוצרים אולי הרחמים ביותר של הכלכלה): hebrejsky

(dále též stanovy)

 

"Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně smrti a bolesti." Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

 

A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. Bible, Genesis. 1,31

 

Toto je cesta, jak obnovit na světě ráj na Zemi, židé, resp. židovská kabala by řekli, jak osvobodit božské světlo představující vše živé ze zajetí klippot, tedy slupek zla.

 

29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak.  Bible, Genesis 1,29-30


(přikázání desatera:) "Nezabiješ." Bible, Exodus 20,13 a Deuteronomium 5,17 (citace viz Bible kralická):


Cílem je podle mne soulad všech a všeho, to znamená, aby všichni živí tvorové (všichni živočichové, rostliny, houby, živé buňky, bakterie, viry, stroje uvědomující si sama sebe apod.) se mohli v budoucnu (evolučně) stát přáteli na život a na smrt. Podle mne ráj na Zemi vyžaduje, abychom zabíjeli ostatní živé tvory jen v případě naprosté nezbytnosti, nezabíjeli je zbytečně, což je jediná povinnost pro dosažení ráje na Zemi.
Samozřejmou pravdou, je pak podle mne výrok: "Kdo ze všeho nejvíc chce vlastními silami co nejdříve dosáhnout světa, kde by se všichni měli rádi (tedy dosáhnout ráje pro všechno živé), měl by působit co možná nejméně smrti a bolesti (zejména všech živých tvorů)." Rozhodnout, jestli je spravedlivější, aby zemřelo stejně milosrdné zvíře nebo stejně milosrdný člověk, představuje nekonečně složitý problém, který může vyřešit jen příroda, popř. Bůh prostřednictvím této přírody. Naši potomci by pak měli pokračovat v našem vychovávání (tj. evoluci) všech živých, často nesvéprávných tvorů jako např. zvířat k stále dokonalejšímu plnění jejich stálé povinnosti působit co možná nejméně smrti a bolesti.


ČÁST PRVNÍ. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

 

čl. 1

[Název spolku] Název spolku je:

SPOLEK ZA CO MOŽNÁ NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY

(slovensky/Slovak: SPOLOK ZA ČO MOŽNÁ NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY EKONOMIKY,

anglicky/English: ASSOCIATION FOR POSSIBLY THE MOST MERCIFUL PRODUCTS OF ECONOMY,

španělsky/Spanish: ASOCIACIÓN PARA LOS PRODUCTOS POSIBLEMENTE MÁS MISERICORDIOSOS DE ECONOMÍA,

francouzsky/French: ASSOCIATION POUR LES PRODUITS POSSIBLEMENT LES PLUS MISÉRICORDIEUX DE L'ÉCONOMIE,

rusky/RussianAssotsiatsiya dlya po vozmozhnosti naiboleye milostivykh produktov ekonomiki,

německy/German: VEREINIGUNG FÜR MÖGLICHERWEISE DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE DER WIRTSCHAFT,

italsky/Italian: ASSOCIAZIONE PER I PRODOTTI POSSIBILMENTE PIÙ MISERICORDIOSI DI ECONOMIA,

hebrejsky/Hebrew: HAAGUDA LAMUTSARIM ULAY HARAKHUMIM BEYOTER SHEL HAKALKALA)

 

(v těchto stanovách též "sdružení" či slovensky též "združenie")

čl. 2                       

[Sídlo družení] Sídlem sdružení je obec 69301 Hustopeče u Brna, ulice Mírová č.p./č.o. 1098/4.

 

čl. 3

[Cíl sdružení] (1) Cílem sdružení je navazování mezinárodních kontaktů, podpora co možná nejmilosrdnější produkce ekonomiky, podpora tvorby, překládání a šíření vybraných autorských děl literárních, uměleckých a vědeckých.

(2) Dalším cílem sdružení je pomáhat živým tvorům v krajní nouzi

 

čl. 4

[Znak sdruženi] Znakem sdružení je logo uvedené v záhlaví stránky první stanov

 

ČÁST DRUHÁ. VŠEOBECNĚ NORMY

 

čl. 5

[Podpůrná platnost] Všeobecné normy se užiji pouze podpůrně, pokud stanovy neurčí něco jiného.

 

čl. 6

[Jednání jménem sdružení] Jednání jménem sdružení je neformální, rozhodnutí přijatá oprávněnými subjekty v rámci tohoto jednání nabývají platnosti a účinnosti ihned vyjma případů, kdy dotčené rozhodnutí stanoví jinak. Na žádost subjektu, pro nějž z přijatého rozhodnutí vyplývají práva nebo povinnosti, mu musí být vydáno o tomto písemné potvrzení.

 

čl. 7

[Usnášení orgánů sdružení] (1) Zasedání orgánů sdružení svolává výkonný starosta (dále jen starosta) z vlastní vůle nebo na návrh jedné třetiny jeho členů. Nevyhoví-li starosta tomuto návrhu bez zbytečného odkladu, mohou tito členové svolat zasedání dotčeného orgánu sám.

(2) Kolektivní orgány sdružení vytváří svou vůli zásadně prostřednictvím návrhů a podnětů svých členů nebo starosty, schválených nadpoloviční většinou hlasů členů orgánu přítomných na jeho zasedání, za podmínky, že všichni členové rozhodného orgánu byli na zasedání řádně pozváni.

(3) V případě odborné komise může starosta rozhodnout i o přípustnosti hlasování mimo zasedání orgánu‚ a to buď písemně, nebo pomocí prostředků sdělovací techniky‚ přičemž vůle projevená komisařem musí být projevena prokazatelným způsobem. Před vlastním hlasováním je třeba‚aby dotyční komisaři byli k hlasování řádně vyzváni‚ za nepřítomné se pak z nich považují jen ti komisaři‚ kteří se zdrželi, nikoliv však výslovně, hlasování
(4) Náležitosti řádného pozvání podle odst. 2 tohoto článku je třeba posoudit přiměřeně podle čl. 10 odst. 1 stanov.

 

 

čl. 8

[Lhůty] (1) Stanovenou povinnost člena orgánu sdružení nebo kolektivního orgánu sdružení je třeba splnit bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinný kolektivní orgán měl sejít, v případě člena orgánu, kdy se o své povinnosti dozvěděl.

(2) V případě prodlení člena orgánu sdružení nebo kolektivního orgánu sdružení s plněním stanovené povinnosti může ve věci rozhodnout starosta, není-li zvolen nebo je-li v prodlení, pak kolegium zakladatelů. Rozhodnutí ve věci, náležející do výlučné pravomoci kolektivního orgánu, musí být potvrzeno tímto orgánem na jeho nejbližším zasedání, jinak pozbývá následně platnosti.

 

čl. 9

[Obecně o členství] (1) Všichni členové orgánu sdruženi mají povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkcí ve sdružení.

(2) Všichni členové orgánu sdružení mají právo uplatnit u starosty své návrhy na náhradu prokazatelných nákladů a přiměřenou odměnu v souvislosti a výkonem své funkce v orgánu sdružení. Starosta o návrzích rozhodne s konečnou platností.

(3) Členství ve sdružení a orgánech sdružení zaniká obecně smrti člena fyzické osoby a podle práva ukončením právní existence sdružení

 

čl. 10

[Definice některých pojmů] (1) O řádné pozvání se jedná v případě jeho sdělení pozvané osobě členem sdružení za přítomnosti alespoň dvou dalších členů sdružení nebo v případě zaslání pozvánky na známou adresu této osoby vždy v dostatečném předstihu. Není-li sdělení nebo zaslání pozvánky objektivně možné, pak se

k nepřítomné osobě nepřihlíží, pokud tak rozhodl dotyčný orgán sdružení

(2) Pro zvláštní pozvání se užije přiměřeně ustanovení čl. 10 odst. l, v případě zaslání pozvánky se tak musí stát poštou a to doporučeně.

(3) Kvalifikovaná většina je většina dvou třetin hlasů přítomných členů dotyčného orgánu sdružení, jehož všichni členové byli k hlasování zvlášť pozváni. K nepřítomnému členovi, jehož pozvání nebylo objektivně možné, se nepřihlíží, pokud tak rozhodnou ostatní přítomní členové dotyčného orgánu, a to kvalifikovanou většinou.

(4) Závažnou ujmou je nenapravitelná škoda nebo škoda napravitelná jen s velkými obtížemi.

(5) Závažné porušení povinnosti je takové porušení povinnosti, jež má za následek způsobení závažné újmy sdružení.

(6) Povinnost respektovat rozhodnutí orgánů sdružení znamená usilovat o nápravu vytýkaných vad rozhodnutí sdružení na půdě orgánů sdružení, po vyčerpání všech možnosti nápravy v rámci sdružení soudní cestou, nikdy však cestou zveřejňováni problémů sdružení ve veřejných sdělovacích prostředcích.

 

ČÁST TŘETÍ, ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

 

čl. 11

[Čestné členství] Členství ve sdružení je čestné, zavazuje člena hájit zájmy sdružení, respektovat jeho stanovy a rozhodnutí a dbát o dobrou pověst sdružení.

 

čl. 12

[Vznik‚ zánik členství] (1) Členy sdružení se stávají občané na základě rozhodnutí starosty‚ zaplacením stanoveného ročního členského příspěvku. Starosta je oprávněn pověřit rozhodnutí o přijetí za člena jiného občana, který je členem sdružení. Starosta nebo tento pověřenec mohou i individuálně rozhodnout o výši členského příspěvku nebo o jeho prominuti. Bez dalšího se členy sdružení stávají zakladatelé.

(2) Zvláštními důvody zániku členství jsou vystoupení, a vyjma zakladatelů, i vyloučení člena za nesplnění povinnosti uhradit stanovený přiměřený roční členský příspěvek, vyloučením člena za nesplnění povinnosti uhradit stanovený přiměřený roční členský příspěvek tato jeho povinnost od počátku zaniká, dále může být vyloučen každý z členů, který úmyslně způsobil závažnou újmu sdružení, a to na návrh starosty schválený kvalifikovanou většinou zbývajících č1enů.

 

čl. 13

[Práva, povinnosti č1enů] (1) Členové sdružení mají právo požívat všech výhod související s činností sdružení‚ stanovených starostou.

(2) Členové sdružení, vyjma zakladatelů, mají povinnost platit roční členský příspěvek.

 

ČÁST ČTVRTÁ. ORGÁNY SDRUŽENÍ

 

Oddíl první. Druhy orgánů

čl. 14

[Orgány sdružení] Orgány sdružení (dále jen orgány) jsou starosta‚ výbor pověřenců (dále jen výbor), odborná komise (dále jen komise), kolegium zakladatele (dále jen kolegium).

 

Oddíl druhý. Starosta

čl. 15

[Vznik, zánik funkce] (1) Starosta má dále právo ustanovit si svého nástupce, člena sdružení fyzickou osobu. Ustanovený nástupce se ujímá bez dalšího výkonu funkce starosty po zániku funkce svého předchůdce. Nevyužije-li starosta tohoto práva, přechází na kolegium, který po zániku jeho funkce volí nového starostu, člena sdružení‚ kvalifikovanou většinou hlasů.

(2) Zvláštními důvody zániku funkce starosty jsou jeho odstoupení a oprávněné zvolení nového starosty kolegiem.

 

čl. 16     

[Práva‚ povinnosti starosty] (1) Starosta je nejvyšším orgánem sdruženi, je oprávněn rozhodovat o všech vnitřních záležitostech vyjma těch,          které náleží výlučně kolektivním orgánům.

(2) Starosta je také oprávněn k veškerému jednání jménem sdruženi. Podepisování za sdružení se děje tak ‚že k českému názvu sdružení připojí starosta svůj podpis.

(3) Starosta je povinen respektovat stanovy sdružení, dále by měl učinit veškerá možná opatření k zajištění práva oprávněných subjektů na kontrolu hospodaření sdružení.

(4) Starosta může pověřit jinou osobu výkonem některých práv plynoucích z jeho pravomoci. Toto pověření pak může zaniknout jen za podmínek určených ve stanovách a právním řádu. Práva, která jsou předmětem pověření, může vykonávat jak starosta, tak i pověřenec.

 

Oddíl třetí. Výbor

čl. 17

[Vznik, zánik funkce] (1) Členy výboru (dále jen pověřenci) se stávají osoby pověřené starostou podle č1.16 odst. 4 stanov.

(2) Zvláštními důvody zániku členství ve výboru jsou odstoupení pověřence nebo odvolání jeho pověření starostou.

 

čl. l8      

[Práva, povinnosti výboru] (1) Výbor je oprávněn rozhodnout o odvolání pověřence, na návrh starosty o přijetí půjčky či úvěru sdružením, dále je oprávněn navrhnout kandidáta na členství v komisi‚ hlasovat o důvěře starostovi, podávat starostovi různé návrhy, vyjádření a podněty.

(2) Výbor je povinen hlasovat o důvěře starostovi, poskytnout mu vyjádření nebo nezávazný návrh, jestliže je o to starostou požádán.

 

čl. 19

[Práva, povinnosti pověřence] (1) Pověřenci jsou oprávněni jednat jménem sdružení v rozsahu svých pověřeni. Právní úkony jménem sdružení je pověřenec oprávněn činit jen v případě, že byl k tomu zmocněn písemnou plnou mocí podle občanského zákoníku. Podpisy na plné moci udělené sdružením pověřenci je třeba notářsky ověřovat.

(2) Pověřenci jsou povinni hájit zájmy sdružení, respektovat jeho stanovy a rozhodnuti, dbát o dobrou pověst sdruženi a řídit se pokyny starosty.

 

 

Oddíl čtvrtý. Komise

čl. 20

[Vznik, zánik funkce] (1) Členové komise (dále jen komisaři) jsou jmenováni starostou za podmínky, že byli navrženi výborem nebo komisí. Komisařem se bez dalšího stávají starosta a jeho žijící předchůdci.

(2) Zvláštními důvody zániku funkce komisaře jsou odstoupení nebo odvolání komisaře z funkce.

(3) Odvolat komisaře může jen starosta a to za podmínky, že odvolání navrhli všichni zbývající členové odborné komise.

 

čl. 21

[Práva, povinnosti komise] (1) Jen komise je oprávněna a zároveň povinna rozhodnout o udělení nebo neudělení či případně odnětí označení příslušnému ekonomického produktu:

 

NEJMILOSRDNĚJŠÍ PRODUKTY

(slovensky: NAJMILOSRDNEJŠÍ PRODUKTY,

anglicky: THE MOST MERCIFUL PRODUCTS,

španělsky: LOS PRODUCTOS MÁS MISERICORDIOSOS,

francouzsky: LES PRODUITS LES PLUS MISÉRICORDIEUX,

rusky: наиболее милостивые продукты,

německy: DIE BARMHERZIGSTEN PRODUKTE,

italsky: I PRODOTTI PIÙ MISERICORDIOSI,

מוצרים הרחמים ביותר): hebrejsky

 

či jeho překladu do příslušného jazyka území, na němž bude toto označení používáno, a to na základě důkazu či důkazů, že v každém stupni produkce produktu pro toto označení nebylo působeno více zbytečné smrti a bolesti,  tzn. byla působena téměř pouze nezbytná smrt a bolest, tj. téměř co možná nejmenší smrt a bolest. Výběr ekonomického produktu je oprávněn provést a ocenění navrhnout starosta z vlastní vůle nebo na podnět třetí osoby. Jak již bylo uvedeno, komise navrhuje starostovi odvolání nebo ustanoveni určitého komisaře, dále je oprávněna kontrolovat veškeré hospodaření sdruženi

(2) Komisaři jsou povinni respektovat rozhodnuti komise ohledně vybraného ekonomického produktu, kontrolovat podmínky udělení výše uvedeného označení ekonomického produktu, dále jsou povinni dbát o dobrou pověst sdružení.

 

Oddíl pátý. Kolegium

čl. 22

[Vznik, zánik členství] Členy kolegia (dále jen zakladatelé) jsou zakládající členové sdružení.

(2) Zvláštními důvody zániku členství v kolegiu jsou vystoupeni zakladatele ze sdružení nebo vyloučení zakladatele podle č. 12 odst. 2 stanov.

(3) V případě zániku členství zakladatele sdružení přechází jeho členství v kolegiu bez dalšího na jeho zákonné dědice podle občanského zákoníku, kteří s tímto projeví souhlas. Členství tímto způsobem přechází i v případě vystoupení zakladatele podle č1.12 odst. 2 stanov.

 

čl. 23

[Práva kolegia] (1) Kolegium ze svého středu volí prvního starostu sdružení i jeho nástupce avšak jen v případě, že tento nebyl zvolen jinak, nebo že sdružení hrozí právní zánik z důvodu nečinnosti

(2) Kolegium je oprávněno kontrolovat hospodaření sdružení, případně může uplatnit majetkovou odpovědnost za porušení zásad hospodaření v řízení před soudem.

(3) Jen kolegium může kvalifikovanou většinou rozhodnout o změně stanov‚ dobrovolném rozpuštění‚ rozdělení‚ sloučení‚ splynutí, rozdělení občanského sdružení nebo o jeho přeměně v jinou formu právnické osoby

 

 

 

 

 

čl. 24

[Práva zakladatelů] Zakladatelé jsou oprávněni požívat veškeré výhody jako členové sdružení. Zakladatelé nejsou povinni platit členské ani žádné jiné příspěvky. Každý zakladatel je oprávněn obnovit právní existenci sdružení v případě jeho zániku.

 

ČÁST PÁTÁ. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

 

Oddíl první. Rozpočet

čl. 25

[Nevýdělečnost sdružení] Případný disponibilní zisk sdružení nelze v žádném případě bezúplatně rozdělit mezi jeho členy ani jiné osoby.

 

čl. 26

[Příjmy, výdaje] (1) Za příjmy sdružení se považují zejména příspěvky členů, dary sponzorů, poplatky ekonomických subjektů za projednání jejich podnětů k udělení označení ekonomického produktu dle čl. 21 stanov komisí, za udělení oprávnění využívat a používání tohoto označení komise a znaku sdružení při své reklamní činnosti spojené s oprávněným šířením takto označeného ekonomického produktu. O přijetí půjčky či úvěru sdružením může rozhodnout jen výbor pověřenců‚ a to jen na návrh starosty.

(2) Za výdaje se považuje zejména uspokojení starostou uznaných nároků podle čl. 9 odst. 2 stanov.

 

Oddíl druhý. Zvláštní fondy

čl. 27

[Společný fond] (1) Společný fond je vytvářen z disponibilního zisku sdružení. Bez dalšího se majetkem náležejícím do společného fondu stávají veškerý disponibilní zisk sdružení, který převyšuje potřeby běžného hospodaření sdružení a příděly do rezervního fondu, a to okamžikem skončení běžného účetního období. Dalším majetkem náležejícím do společného fondu jsou přijaté dary sponzorů pro tento fond výslovně jimi určené, a to od okamžiku jejich vnesení do sdružení.

(2) Užiti prostředků společného fondu je účelově vázáno na poskytování nevratných příspěvků nebo bezúročných půjček či úvěrů v souladu s cílem činnosti sdružení. Nejméně padesát procent poskytnutých příspěvků a půjček či úvěrů musí být určeno na pomoc živým tvorům, zejména lidem v krajní nouzi podle čl. 3 odst. 3 stanov. O konkrétním použití prostředků shromážděných ve společném fondu rozhoduje starosta, který odpovídá sdružení za dodržení zásad v tomto odstavci uvedených

(3) Podmínky poskytnutí příspěvků ze společného fondu musí být s každým oprávněným subjektem individuálně dohodnuty.

 

čl. 28

[Rezervní fond] (1) Sdružení povinně vytváří rezervní fond příděly z disponibilního zisku sdružení nejméně ve výši deseti procent z nich.

(2) O konkrétním použití prostředků rezervního fondu zejména k překlenutí nepříznivé hospodářské situace sdružení rozhodne starosta.

 

Oddíl třetí, Likvidace

Čl. 29

[Likvidace] V případě zrušení sdružení je starosta povinen jmenovat likvidátora sdružení. Likvidátor nejdříve uspokojí veškeré nesporné pohledávky věřitelů, věřitele se spornými pohledávkami odkáže na soudní řízení a tyto pohledávky zároveň zajistí. Případný likvidační zůstatek a jiná práva sdružení likvidátor převede na nadaci, kterou za tím účelem je oprávněn založit kterýkoliv ze zakladatelů, jinak ji založí likvidátor.

 

Čl. 30

[Nadace] (1) Na vypracování statutu nadace se použije přiměřeně ustanovení těchto stanov. Správcem nadace se stanou ti zakladatelé , kteří se podíleli na jejím vzniku podle čl. 29 stanov, jinak vypíše likvidátor na toto místo výběrové řízení.

(2) Nadace se zrušuje obnovením právní existence sdružení, na které tímto okamžikem přechází veškerá aktiva a i pasiva zrušené nadace. Právní kontinuita sdružení zaniklého a nově vytvořeného se posoudí zejména s ohledem na tyto stanovy.

 

 

ČÁST ŠESTÁ. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 31

[Platnost, účinnost] Tyto stanovy nabývají platnosti, účinnosti dnem vzniku sdružení, jejich změny jejich vzetím na vědomí příslušným ministerstvem.

 

Úplné znění stanov tohoto spolku vyhotovil dne 16.2.2021 v 21:25 hod.

 

JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zvolený starosta spolku, r.č. 7301294055, trvale bytem Mírová 1098/4, 69301 Hustopeče

 

 

Nahoru/Up