Zpět/Back Dále/Go on

http://www.spvzt.cz/ 

PHILOSOPHY OF BALANCE/ FILOSOFIE ROVNOVÁHY

 

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/caritaslogie/ , https://www.facebook.com/caritaslogynews/ ,

https://www.facebook.com/dalibor.gruza/

   

Tohoto FACEBOOKU OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ/ This FACEBOOK CONTENT AND ALSO SUMMARY: HTML: http://www.spvzt.cz/contentFB.htm , PDF: http://www.spvzt.cz/contentFB.pdf . I věda-also SCIENCE KOSHER+HALAL result: 17.1.-21.7.2013 start post, 21.11.2022 finish post.

            

(Hřích) nemám žádné děti. Protože očekávám atomovou válku, jestli a protože naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke zvířatům. Každá necharitní civilizace ve Vesmíru, která uspěla uskutečnit výbuchy jako na Vesmírných hvězdách, se vyhubila v atomových válkách, proto nyní zřejmě neexistuje jiná Vesmírná civilizace v našem dosahu vyjma lidstva (Fermiho paradox). Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně vs. T.Akvinský, Suma proti pohanům, kniha tři, 112)/ (Sin) I've no children. Because I expect atomic war if and because our society won't be more charitable, now mainly in relation to animals. Every uncharitable civilization in Universe which succeeded in realizing explosions as in Cosmic stars became extinct in atomic wars, therefore now there is apparently no other Cosmic civilization within our reach except humanity (Fermi paradox). Sin to have freezer, yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas, Summa contra Gentiles, book three, 112)

 

 

23.10, 2022 3:37:30odpol. Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat (např. po veterinární pitvě a převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), které zemřely zásadně na stáří, popřípadě i porážková daň jako trest za porušení tohoto, tak v Izraeli či skrz Izrael brzy zahájí atomovou třetí světovou válku, ale doufám, že předtím milosrdně zemřu. Bible, Matouš 24: 14-36, 15: 21-28/ 23.10, 2022 3:37:30odpol. If also for children and women the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals (eg after veterinary autopsy and boiled in several waters in a pot under the lid), which have on principle died of old age, possibly also slaughter tax as a punishment for violating this, will not be enacted by law and, with the exception of extreme need, consistently enforced, so in Israel or through Israel one will apparently soon start an atomic third world war, but I hope, that before it I will die mercifully. Bible, Matthew 24: 14-36, 15: 21-28

15.2, 2022 15:33:17 Má Filosofie rovnováhy je světská měřitelná věda. Má Filosofie rovnováhy (pod licencí Creative commons, tj. společná tvorba) obsahuje velký počet shrnutí všech druhů vyhotovených textů. Tato shrnutí jsou určena pro obec charitních živých tvorů. Po studiu základních pravidel těchto shrnutí (viz obrázek v úvodu této strany) v rámci většího či menšího počtu těchto mých jednotlivých shrnutí pro pochopení praktického užití těchto pravidel skutečně kdokoliv může pokračovat v mé světské filosofické práci (svodky*)./ 15.2, 2022 15:53:04 My Philosophy of Balance is secular exact science. My Philosophy of Balance (under license Creative commons, ie common creation) contains a large number of summaries of all kinds of texts. These summaries are intended for community of charitable living creatures. After studying basic rules of these summaries (see picture at the page top) within more or less number of these my individual summaries for understanding of practical application of these rules, really everyone can continue my secular philosophical work (of svodky*)

12.6, 2022 6:34:01 Jistá charito(caritas)logie: co možná nejméně smrti a bolesti v určitý časový okamžik. (Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16) 09.06, 2022 23:42:49 matematicky spočítat charitu jako spodní limita smrti a bolesti (tj. co možná nejméně smrti a bolesti) v určitý časový okamžik, 18.06, 2022 23:47:41 charita jako odměna, trest nelze dokázat. Alespoň milosrdnější než většina / 12.6, 2022 6:36:57 Sure charity(caritas)logy: the least possible death and pain at a certain point in time.  (Bible, Gen. 18:25, Prov. 10:2, 11:4, 1John 4:16) 09.06, 2022 23:48:47 counted mathematically charity as the lower limit of death and pain (ie least possible death and pain) at a certain point in time. 19.06, 2022 0:12:11 charity as reward, penalty cannot be proved. At least more merciful than most

13.02, 2022 1:08:26 Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském stvoření ráje: Ráj komunismu má křesťanský základ, věřil v realizaci ráje skrz aplikovanou vědu, ale odmítl Boha jako opium mas.* Také židé věří ve vědecký důkaz. Tak klerofašisté věří, že špinaví židé ukřižovali Ježíše Krista.** Ale Bůh je charita jako cenná láska***, tj. ve zkratce co možná nejmenší smrt a bolest, ráj může být jen skrz charity racionální vědu, politiku./ 13.02, 2022 2:36:08 I, communists, Jews, clerical fascists about human creation of paradise: Communism's paradise has Christian basis, it believed in realization of paradise through applied science, but rejected God as opium of masses.* Also Jews believe in scientific proof. So clerical fascists believe that dirty Jews crucified Jesus Christ.** But God is charity as valuable love***, ie in short the least possible death and pain, paradise can only be through a charity rational science, politics.

25.7, 2022 1:43:32 Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista P.Teilhard de Chardin.* Souhlas: charita (snad jako Božský duch-neviditelná věčná podstata) je přítomna v hmotě, charita všech živých tvorů (snad jako jejich Božské věčné duše-jejich neviditelná věčná podstata) má svůj původ v evoluci hmoty, tato charita je schopná vynořit se z hmoty, přítomnost embryí charity z geneze Vesmíru a existence této charity nekonečně rozptýlené v nejmenší částici./ 25.7, 2022 2:10:05 Catholic priest-modernist P.Teilhard de Chardin has little animal racism.* Consent: charity (perhaps as God spirit-invisible eternal substance) is present in matter, charity of all living creatures (perhaps as their God eternal souls-their invisible eternal substance) has its origin in evolution of matter, this charity is able to emerge from matter, presence of charity embryos from genesis of Universe and existence of this charity infinitely diffused in smallest particle.

22.07, 2022 9:17:12 Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční větve): 1) travní, 2) hmyzí, 3) plazí. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Každá hmyz-/plazivá-věc, jež živá, /k/ vám bude k jídlu jako zelená tráva, dal jsem /k/ vám vše). Tak po Biblické potopě Bůh možná přikázal lidem, aby jedli maso, alespoň občas trochu podle mne ideálně zdechlinu, a to vše proto, že lidé jsou všežravci./ 22.07, 2022 9:22:02 Zoology according to Bible, where there are 3 kingdoms (evolutionary branches): 1) grass, 2) insect, 3) reptilian. Transliterated Biblia Hebraica, Genesis 9:3 kol-remes asher hu-hhai lakhem yihye leokhla keyerek esev natati lakhem et-kol (Every insect-/creeping-thing, this living, will be to you to meal as green grass, I gave /to/ you all). So, after the Biblical Flood, God possibly commanded people to eat meat, at least occasionally a little according to me ideally a carrion, all because people are omnivores.

21.6, 2014 23:50:06 Dokonalý živý tvor jí tedy ze všech živých tvorů pouze rostlinné plody a rostlinná semena. 28.9, 2021 5:02:50 Semena rostlin, která mohou ve velké míře nahradit maso./ 21.6, 2014 23:48:23 The perfect living creature eats then only plant fruits and plant seeds from all living creatures. 28.9, 2021 5:03:14 Seeds of plants which can in big measure replace meat.

21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku. Tento vývar byl směsí prasečí krve, (pro konzervaci:) octa a soli. Černá polévka mohla být vedle zavražděného masa jeden z možných důvodů jejich vyššího vzrůstu, síly oproti jejich sousedům. I Mongolové jako světa ex-dobyvatelé pijí krev dobytka. Krev možná pijí i hadi. Ale k odebrání krve zvířete jej nepotřebujeme zavraždit, tj. ne vždy proti mé Filosofií rovnováhy.*/ 21.10, 2022 In ancient Sparta, warriors often ate a black soup. This broth was mixture of pig's blood, (for preservation:) vinegar and salt. Black soup could have been one of possible reasons for their higher height, strength compared to their neighbors, in addition to the murdered meat. Also Mongols as world ex-conquerors drink blood of cattle. Also snakes possibly drink blood. But to take the blood of an animal we don't need to murder it, ie not always against my Philosophy of Balance.*

01.02.2021 Podle Filosofie rovnováhy hadi mohou být krmeni milosrdně také syrovými (bez jakýchkoli kuřecích těl, tj. zásadně neoplodněnými) vejci různých velikosti různých ptáků, takže např. mládě hada je schopno spolknout toto vejce. Hadi jedí vejce také v divoké přírodě./ 01.02.2021 According to the Philosophy of Balance the snakes can be fed mercifully also by raw (without any chicken bodies, i.e. on principle unfertilized) eggs of different sizes of different birds so that for example, a young snake is capable to swallow this egg. Snakes eat eggs also in the wild nature.

20.4, 2022 13:09:57 Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou přirozeně uhynulých zdravých slepic, pes umřel jako zdravý v 14,5 let náhle na srdeční selhání (váha zdechlin-krmiva, chorobopis*), dravec-levičák, filantrop. Darwin: nemilosrdné podmínky druhů v evoluci, přežili nejsilnější, nejodolnější, nezabíjení až k alergickému šoku je likvidace dravců, neudržitelné nyní soužití člověka s přírodou, pravičácká selekce nejschopnějších, likvidace neúspěšných, slabších ne často smrt. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Lékařská dokumentace z 29.6.2021, ošetřující veterinární lékař MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě, posty: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25

20.4, 2022 15:03:39 Experiment: good feeding my dog from meat only a bit of naturally dead healthy hens, dog died as healthy in 14,5 years suddenly of heart failure (carrions food weight, medical record*), predator-leftist, philanthropist. Darwin: unmerciful conditions of species in evolution, the strongests, most resistants survived, not killing till allergic shock is predators liquidation, unsustainable now coexistence of human and nature, right-wing selection of fittests, liquidation of unsuccessfuls, weakers' not often death. * - http://www.spvzt.cz/myarticles2-afterGood-dogdeath.htm#EXPERT : Medical documentation from 29.6.2021, attending veterinarian MVDr. Michal Vítek, - http://forum.filosofie.cz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1375 : Ráj začíná vědeckým pokusem na mé zahradě/Paradise begins with a scientific experiment in my garden, posts: Dalibor Grůza - 10/12/2010 :11:12:34, jrf - 10/12/2010 :12:27:25 

 30.7, 2022 12:47:13 Deprese(i postkoitální snížení testosteronu-semen, shodně v andropauze či v karmickém/po jídle/ stresu) je řešena v (i schizofrenní) mánii střídáním sex partnerů, fyzickým tréningem, antidepresiva zvyšují nízkou testosteronu hladinu i u žen, ale působí i její útlum menší než antipsychotika(útlum-kozlík lékařský, antibludy-rostlinná semena). Trvající stres je více léčiv. Hlavně charita(nejméně smrti,bolesti-stresu, nejíst zabitá zvířata) může být šťastný konec./ 30.7, 2022 12:47:52 Depression(also post-coital testosterone-seeds decrease, equally in andropause or in karmic/postmeal stress) is solved in (also schizophrenic) mania by changing sex partners, physical training, antidepressants increase low testosterone level also in women, but have also its sedation effect less than antipsychotics(sedation-Valerian herb, antidelusions-plant seeds). Lasting stress is more medicines. Mainly charity(least death,pain-stress, not to eat killed animals) can be happy end.

16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron regulovaný archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), žid-hadi (ne žid-andělé) jsou v pekle archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší hady za plného vědomí (např. ve válce), 2)v případě opiátů (např. morfin, kozlík lékařský) jedí ty nejslabší hady v polospánku, 3)nejlepší je působit co nejméně smrti, bolesti, nejíst zabitá zvířata, kdy v pekle jedí tyto po šťastném, dlouhém životě nejslabší hady zemřelé ihned na infarkt./ 16.11, 2022. 3 death ways: Sperm cells are regulated by testosterone regulated by archicortex (ie reptile-brain of human before death), Jew-snakes (not Jew-angels) are in hell of archicortex where 1)they eat weakest snakes in full consciousness (eg in war), 2)in case of opiates (morphine, Valerian herb) they eat weakest snakes half asleep, 3)it is best to cause the least death, pain, not to eat killed animals, when in hell they eat these after happy, long life weakest snakes died immediately of heart attack.

15.6, 2022 21:29:58 KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete někdo konec zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin zvířat, jinak nevolím 2022, (např. po veterinární pitvě, převařených v několika vodách v hrnci pod pokličkou), mrtvé zásadně na stáří, příp. porážkovou daň. Volím různé demokratické strany, jež mě zradili (i STAN). Chtěli kořist, ne spravedlnost-charitu(Bible, Gen. 18:25, Př. 10:2, 11:4, 1Jan 4:16)=co možná nejméně smrti a bolesti (Lota rodinu charita od atom bomby v Sodomě). Žádám o potvrzení doručení. S úctou 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D./ 15.6, 2022 22:37:30 Czech democratic parties. Does any of you want to end ban on sale of medically guaranteed animal carrions, otherwise I don't vote in 2022, (eg after veterinary autopsy, boiled in several waters in pot under lid), dead mainly in old age, possibly slaughter tax. I vote for various democratic parties who betrayed me (also STAN). They wanted prey, not justice-charity(Bible,Gen.18:25,Prov.10:2,11:4, 1John 4:16)=least possible death and pain(Lot's family a charity vs. Sodom atom bomb). I request confirmation of delivery. With respect 15.6.2022 JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.

   

Caritaslogy News

21.11, 2022. (Sin) I've no children. Because I expect atomic war if and because our society won't be more charitable, now mainly in relation to animals. Sin to have freezer, yet to murder animals. (terribly vs. T.Aquinas,

21.11, 2022. (Hřích) nemám žádné děti. Protože očekávám atomovou válku, jestli a protože naše společnost nebude charitnější, nyní zejména ve vztahu ke zvířatům. Hřích mít mrazák, přesto vraždit zvířata. (strašně vs. T.Akvinský,

16.11, 2022. 3 death ways: Sperm cells are regulated by testosterone regulated by archicortex (ie reptile-brain of human before death), Jew-snakes (not Jew-angels) are in hell of archicortex where 1)they eat weakest snakes in full consciousness, 3)it is best

16.11, 2022. 3 smrti cesty: Spermatické buňky reguluje testosteron regulovaný archikortexem (tj. plaz-mozek člověka před smrtí), žid-hadi (ne žid-andělé) jsou v pekle archikortexu, kde 1)jedí ty nejslabší hady za plného vědomí, 3)nejlepší je

12.11, 2022 Strach z alter ega.** Nyní jsem dítě slepic jako vegetarián, zřídka mrchožrout v mém neokortexu (tj. lidském-civilizovaném mozku), v dětství jsem byl neúspěšný had,

12.11, 2022 Fear of alter ego.** Now I'm child of hens as vegetarian, rarely scavenger in my neocortex (ie human-civilized brain), in childhood I was unsuccessful snake

11.11, 2022 I nyní české prezidentské volby jsou ne žid-andělskou, ale ve skutečnosti nechtěnou žid-hadí tragédií (A.Babiše-Herodese zvířecího holocaustu),

11.11, 2022 Also now Czech presidential election is not a Jew-angel, but an in fact unwanted Jew-snake tragedy (of A.Babiš-Herod's animal holocaust)

09.11, 2022 Spermatické buňky regulují hadi, židi mohou být hadi*, ženy ztělesňují jejich dítě**.

09.11, 2022 Snakes regulate sperm cells, Jews can be snakes*, women embody their child**.

09.11, 2022 Antipsychotika, část antidepresiv (kozlík lékařský), i milosrdný výron semene* snižují množství testosteronu zvýšeného zejména jedením poraženého masa,

09.11, 2022 Antipsychotics, some antidepressants (Valerian herb), also merciful ejaculation of sperm* reduce the amount of testosterone increased especially by eating slaughtered meat,

02.11, 2022 (Jew)angels give us work. But (Jew)snakes are possibly in hell and there they can only eat the in full conscious people,

02.11, 2022 (Žid)andělé dávají nám práci. Ale (Žid)hadi jsou možná v pekle a tam mohou jen jíst ty při plném vědomí lidi,

01.11, 2022 Russia-Ukraine war: it can be next years of increasing, criminal terror, the States are not allegedly physically ill,

01.11, 2022 Rusko-Ukrajina válka: může být další roky se stupňujícím, zločinným terorem, státy údajně nejsou fyzicky nemocné,

23.10, 2022 Unless also for children and women the eating from dead animals of only medically guaranteed carrions of animals

23.10, 2022 Jestliže i pro děti a ženy nebude uzákoněno a s výjimkou krajní nouze důsledně vynucováno jedení z mrtvol zvířat jen lékařsky zaručených zdechlin zvířat

21.10, 2022 In ancient Sparta, warriors often ate a black soup. This broth was mixture of pig's blood, (for preservation:) vinegar and salt.

21.10, 2022 Ve starověké Spartě bojovníci často jedli černou polévku. Tento vývar byl směsí prasečí krve, (pro konzervaci:) octa a soli.

21.10, 2022 Antipsychotics (also /merciful*/ sperm ejaculation) block dopamine (neurotransmitter in brain engaged in orgasm

21.10, 2022 Antipsychotika (i /milosrdný*/ výron spermatu) blokují dopamin (neuropřenašeč v mozku zapojený do orgasmu

21.10, 2022 Contemporary capitalist-imperialist regime is also hell, both for the weak (farm animals, experimental animals

21.10, 2022 Současný kapitalisticko-imperialistický režim je také peklo, a to jak pro slabé (hospodářská zvířata, pokusná

20.10, 2022 They had low testosterone (dopamine), ie an ethical vegetarian-fruitarian, their body was afraid to burn the murdered animal sugars, so in their body, virtually their world an immune war does not possibly start

20.10, 2022 Měli nízký testosteron (dopamin), tj. etický vegetarián-frutarián, jejich tělo mělo strach spalovat zavražděné živočišné cukry, tak v jejich těle, resp. světě možná nezačne imunitní válka,

17.10,2022 According to opponents, the model persons of (Catholic) church: 1) manipulator-dictator, 2) homosexual, weak,

17.10, 2022 Podle odpůrců modelové osoby (katolické) církve: 1) manipulátor-diktátor, 2) homosexuál, slaboch, 3)

17.10,2022 In Biblical Paradise, unselfish preferential friendship between animals and Adam, where all were vegetarians,

17.10,2022 V Biblickém ráji nezištné přednostní přátelství mezi zvířaty a Adamem, kde všichni byli vegetariáni, nahradilo

12.10, 2022 People are apparently apes in relation to the God: In the Bible KJV, Genesis 1-2 there are three terms 1) human being as the image

12.10, 2022 Lidé jsou zřejmě opice ve vztahu k Bohu: V Bible ČEP, Genesis 1-2 jsou tři termíny 1) člověk jako obraz (hebrejský

12.10, 2022 Low testosterone in the male body manifests as higher blood sugar and higher

12.10, 2022 Nízká hladina testosteronu v mužském organismu se

12.10, 2022 Although in unverified statement of my expert in another agriculture field now the remaining 2 (out of ca. 50

12.10, 2022 Ačkoliv v neověřeném vyjádření mého odborníka na jinou oblast zemědělství nyní zbylé 2 (z cca 50 českých

02.10, 2022 Russia is speaking about using atom bombs against

02.10, 2022 Rusko mluví o užití atom bomb proti Západní Ukrajině

02.10, 2022 Putin says he will use "all available means" to protect

02.10, 2022 Putin říká, že k ochraně území Ruska užije „všechny

28.09, 2022 Many other top Jewish leaders of Ukraine, or Russia apparently seek peace, not revenge for the Holocaust

28.09, 2022 Jiné mnoho z nejvyšších židovských vůdců Ukrajiny, resp. Ruska zřejmě usiluje o mír, nikoliv o pomstu

25.09, 2022 Although refined (discolored) sugar is plant-based, vegans protest

25.09, 2022 I když je rafinovaný (odbarvený) cukr rostlinného původu, veganům na něm vadí,

22.09, 2022 Jews. Enact immediately the sale of medically guaranteed carrions of animals for food, which have on principle died of old age

22.09, 2022 Židé. Uzákoňte ihned na Západě prodej k jídlu lékařsky zaručených zdechlin zvířat, které zemřely zásadně na stáří,

21.09, 2022 Židovští démoni na Ukrajině, Rusku a na Západě mohou

21.09, 2022 When Jews from the rather merciful unorthodox

21.09, 2022 Když se potkali při zakládání Státu Izrael židé z celkem milosrdné

21.09, 2022 Jews minor part (maybe Ukraine president for death

21.09, 2022 Menší část Židů (možná Ukrajiny prezident za smrt

21.09, 2022 Jew ultranationalists: “You're Dov Landau,” Ari said. "You're 17 and you're from Poland. You were in concentration camp

21.09, 2022 Židé ultranacionalisté: „Ty jsi Dov Landau,“ řekl Ari. „Je ti 17 a pocházíš z Polska. Byl jsi v koncentračním táboře

20.09, 2022 Původní místo a čas zveřejnění níže uvedených nedávných příspěvků na/ Original place and time of publication

19.09, 2022 The Ukraine, USA Jews who rule there*, speak about peace

19.09, 2022 Ukrajiny, USA židi, co tam vládnou*, mluvíte o míru

15.09, 2022 It is counterproductive and can cause atom war: 1) dirty

15.09, 2022 Je kontraproduktivní a může zapříčinit atomovou válku: 1) špinaví

15.09, 2022 Former Russian President and Prime Minister "Medvedev

15.09, 2022 Bývalý ruský prezident a premiér "Medveděv

14.09, 2022 Speak about peace. Jews of USA, Ukraine president Zelensky

14.09, 2022 Mluvte o míru. Židi USA, ukrajinští prezident Zelenskyj

26.08, 2022 Můj spolužáku-vědče zřejmě se musím omluvit, protože v současnosti optické vlákno vpichované vyvrtáním díry do mozku myší

26.08, 2022 My classmate-scientist, I must apparently apologize, because at present there is only 1 optical fiber injected by drilling a hole into the mouse brain

28.06, 2021 4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda, dobrého křesťana a vegeatariána

28.06, 2021 Today Sunday (i.e. Christ's Day) my dog Good, a good Christian, died

21.07, 2013 See web on facebook Most Meciful Products

21.07, 2013 Trade designation of rightness: "THE MOST MERCIFUL PRODUCTS"

Caritaslogy

 

8.8.2022 14:33  Všechny mé finanční dary v rámci mé občanské povinnosti budou nyní

4.8.2022 17:52  Torah, Talmud are manual for righteous Jew-reptilians how to murder

4.8.2022 17:33  Tóra, Talmud jsou návod pro spravedlivé žid-plaziány jak vraždit

2.8.2022 13:18  Penalty also as causing unnecessary death, pain (sin)

2.8.2022 13;06  Trest i jako působení zbytečné smrti, bolesti (hřích)

1.8.2022 11:10  After the age of reason, when sex and aggression

1.8.2022 11:06  Po době rozumové, kdy byly potlačovány sex a útočnost a

30.7.2022 12:47 Depression(also post-coital testosterone-seeds decrease, equally in schizophrenia

30.7.2022 12:47 Deprese(i postkoitální snížení testosteronu-semen, shodně schizofrenie

29.7.2022 23:27 29.07.2022 Agreement in USA Congress: Destruction

29.7.2022 23:25 29.07.2022 Dohoda v Kongresu USA: Zničení

29.7.2022 22:54 Pirkei Avot 1:12 Hillel: loving the creatures and bringing them closer to Torah

29.7.2022 22:54 Pirkei Avot 1:12 Hilel: maj stvoření-"briot" v láske a privádzaj ich k Tóre

29.7.2022 19:43 Joke (it's the same as my charity, ie Be hardworking (communist ideal),

29.7.2022 19:31 Vtip Je to stejné jako má charita, tj. Byť pilný (komunistický ideál), 

29.7.2022 19:17 The Holocaust of Jews was because they had children, (kosher) meat,

29.7.2022 19:10 Holocaust židů byl, protože měli děti, (košer) maso

25.7.2022 2:10  Catholic priest-modernist P.Teilhard de Chardin has little animal racism

25.7.2022 1:43  Malý zvířecí rasismus má katolický kněz-modernista P.Teilhard de Chardin

25.7.2022 1:00  Katolická teologie ustoupila od tvrzeni o přímém stvořeni

25.7.2022 0:42  Catholic theology had withdrawn from asserting the direct creation

24.7.2022 23:46 Židovský zvířecí rasismus, ačkoliv racionalita je ve

24.7.2022 22:57 Jewish animal racism although rationality is in

24.7.2022 21:07 Speciesism heresy, ie animal racism in st.T.Aquinas

24.7.2022 20:40 Blud specismu, tj. zvířecího rasismu v učení T.Akvinského

24.7.2022 10:01 Satan (See Hindi language: /sataana/-to irritate-to

24.7.2022 9:13  Satan {viz hindština: /satáná/-zlobit-

22.7.2022 9:22  Zoology according to Bible, where there are 3 kingdoms

22.7.2022 9:17  Zoologie podle Bible, kde existují 3 říše (evoluční

20.7.2022 17:50 The basic expression of music is relative silence

20.7.2022 17:40 Základní vyjádření hudby je relativní ticho (jiné je

12.7.2022 21:22 Can charitable monk (eg Jesus of Nazareth) be boss of army

12.7.2022 21:06 Může charitní mnich (např. Ježíš z Nazaretu) vést armádu

9.7.2022 9:43 Depression (also due to post-coital decrease in

9.7.2022 9:33 Deprese (i postkoitálním snížením tělesné hladiny

8.7.2022 15:47  Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

8.7.2022 15:34  Brno Chicken Savefacebook.com Daroval

8.7.2022 15:20  Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

8.7.2022 15:15  By me also financially supported UNICEF

8.7.2022 15:14  Mnou i finančně podporovaná kampaň

7.7.2022 23:02  Still end of ban on sale of medically guaranteed animal carrions.

7.7.2022 22:23  Stále konec zákazu prodeje lékařsky zaručených zdechlin

6.7.2022 2:44   3 man strategies a) enough property, b) healthy child, c)

6.7.2022 2:19   3 mužské strategie a) dost majetku, b) zdravé dítě, c)

21.6.2022 17:11 Caritas as least possible death, pain at certain point in

21.6.2022 17:02 Caritas jako co možná nejméně smrti, bolesti v určitém okamžiku

21.6.2022 13:43 Perverted West in industrial murder of farm animals as at

21.6.2022 13:07 Zkažený Západ v průmyslovém vraždění

20.6.2022 11:41 G.Berkeley: Iť's only me, my consciousness(brain), all

20.6.2022 10:21 G.Berkeley: Jsem pouze já, mé vědomí(mozek), vše

19.6.2022 22:30 Now elite of Western world, made up of Jews, is neutral

19.6.2022 22:12 Nyní elita Západního světa tvořená Židy je neutrální ve

19.6.2022 20:39 Finančně podporuji (viz níže)/ I support financially

19.6.2022 0:12  Duty is reward, penalty. As carítas I believe in duty to

18.6.2022 23:47 Povinnost je odměna, trest. Jako caritas věřím v

18.6.2022 16:22 in Sodom, caritas as least possible death, pain at

18.6.2022 15:29 v Sodomě caritas jako co možná nejméně smrti,

15.6.2022 22:37 Czech democratic parties. Does any of you want to end

15.6.2022 21:29 KDU, ODS, STAN, Piráti, top09, ANO, ČSSD. Chcete

15.6.2022 14:15 There is terror also against weak human predators in the

15.6.2022 13:28 Ve smečce Bible lidských dravců je teror i proti slabým

12.6.2022 6:38  Sure charity(ie caritas)logy: the least possible death and

12.6.2022 6:34  Jistá charito(tj. caritas)loqíe: co možná nejméně smrti a

12.6.2022 0:13  Veterinarians send slaughterhouse owner to the

12.6.2022 0:11  Za brutální zacházení se zvířaty pošlou veterináři na

11.6.2022 23:43 Luther: salvation is only faith, grace and Bible (sola fide,

11.6.2022 23:14 Luther: spása je jen víra, milost a Bible (sola fide,

11.6.2022 2:53  For Jews Bible KJV: Gen. 18,25 to slay the

11.6.2022 2:06  Pro Židy Bible ČEP: Gen. 18,25 Přece bys neusmrtil

10.6.2022 13:24 RENAME CHRISTIAN ECUMENICAL MOVEMENT

10.6.2022 12:11 PŘEJMENUJTE KŘESŤANSKÉ

9.6.2022 23:48  The answer for B.Myers, Orthodox rabbi Bratislava:

9.6.2022 23:42  Odpověď pro B.Myers, ortodoxní rabín Bratislava:

9.6.2022 13:53  I am aging and slowly losing (least possible death and

9.6.2022 13:43  Stárnu a pomalu ztrácím (co možná nejméně smrti a

8.6.2022 11:13  By me also financially supported UNICEF

8.6.2022 11:11  Mnou i finančně podporovaná kampaň

8.6.2022 11:00  Brno Chicken Savefacebook.com Daroval

8.6.2022 10:43  česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD

8.6.2022 10:31  Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

8.6.2022 10:24  Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

5.6.2022 8:16   But if your experiment is very painful for experimental mice

5.6.2022 0:09   Ale jestli váš experiment pokusné myši hodně bolí*,

3.6.2022 17:56  Me: my classmate, you still haven't told me if your experiment

3.6.2022 17:38  Já: můj spolužáku, stále jsi mi nedopověděl, jestli váš experiment

2.6.2022 6:43   Human predators perform law for fear of cruel penalty,

2.6.2022 0:18   Podepsal jsem tuto Petici, viz zde článek 29.05.2022./ I

1.6.2022 23:43  Lidští dravci plní zákon ze strachu z krutého trestu, pro

30.5.2022 20:56 Podepsal jsem Petice: Všechna česká hospodářská

29.5.2022 22:49 I signed below Petition for cameras in slaughterhouses

29.5.2022 22:20 Podepsal jsem níže petici za kamery na jatkách jako u

29.5.2022 21:53 Water even from extremely dry air in desert using solar

29.5.2022 21:41 Voda i z extrémně suchého vzduchu na poušti pomocí

29.5.2022 10:54 Ukraine? Best also Russia strategy in Afghanistan

29.5.2022 10:22 Ukrajina? Nejlepší i Ruska strategie v Afganistánu proti

28.5.2022 0:35  Charity (least possible death and pain): in given time

28.5.2022 0:23  Charita (co možná nejméně smrti a bolesti): v daný času

27.5.2022 21:20 Putin accused Kyiv of sabotaging peace talks.

27.5.2022 21:04 Putin obvinil Kyjev ze sabotáže mírových rozhovorů

25.5.2022 22:03 Scientists from Brno universities and Czech

25.5.2022 16:28 Vědci z Brna univerzit a české akademie věd (včetně

25.5.2022 10:28 Catholic priest M.Kuffa about Ukraine war: that I curse at

25.5.2022 7:54  Katolický kněz M.Kuffa o Ukrajiny válce: abych

25.5.2022 5:50  Kissinger suggested to Ukrainians to surrender territory

25.5.2022 5:4$  Kissinger navrhl Ukrajincům vzdát se území. Ukrajino

25.5.2022 5:40  Has Holocaust of Jews and Roma ever happened? As to

25.5.2022 5:12  Holocaust židů a Romů se nikdy nestal? Dle mé

23.5.2022 1:08  They laughed buying cheap Wheat.** Immediately ban

23.5.2022 1:06  Smáli koupit levnou pšenici.** Okamžitě zakažte

22.5.2022 19:04 Russia propaganda: In underground of steelworks

22.5.2022 18:55 Ruská propaganda: V podzemí oceláren Azovstal,

22.5.2022 1:51  Mainly women are responsible for hell of

22.5.2022 1:37  Hlavně ženy jsou odpovědné za peklo velkochovů, možná

20.5.2022 22:02 Right refugee solution: Usually give them

20.5.2022 21:49 Správné uprchlíci řešení: Dávejte jim jíst zásadně jen

20.5.2022 18:27 I financially support also this charitable organization for

20.5.2022 18:26 Finančně podporuji po delší dobu i tuto dobročinnou

20.5.2022 13:26 Another target of the Russian invasion could be Latvia

20.5.2022 13:23 Dalším cílem ruské invaze by mohlo být Lotyšsko, které

20.5.2022 0:48  Huge hate between murderers and murdered

20.5.2022 0:38  Obrovská nenávist mezi vrahy a zavražděnými

17.5.2022 12:36 Jew-marriages mainly among themselves, there

17.5.202212:36 Jew-marriages mainly among themselves, there

17.5.2022 12:22 Žid-manželství hlavně mezi sebou, ve světě je 14,2 miliónů

16.5.2022 21:00 During Czech Premier Babiš, his son-schizophrenic was

16.5.2022 19:43 Za ČR premiéra Babiše byl lépe jeho syn-schizofrenik.

16.5.2022 1:12 Perversní sny jsou reálné pornofilmy promítané

16.5.2022 1:09 Perverted dreams are real porn films screened to

15.5.2022 12:22 Charity(least possible death and pain) is provable. I

15.5.2022 12:14 Charita (nejmenší možná smrt a bolest) je dokazatelná

13.5.2022 12:54 Death, ie devil, ie Jew-reptilians is immortal.

13.5.2022 12:34 Smrt, tj. ďábel, tj. žid-plaziáni je nesmrtelná. Problém je,

12.5.2022 10:40 By me also financially supported UNICEF

12.5.2022 10:35 Mnou i finančně podporovaná kampaň

12.5.2022 10:12 Daroval jsem opět, nyní 7 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt před jatky

12.5.2022 9:51 česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING

12.5.2022 9:32 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

12.5.2022 9:26 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

11.5.2022 23:12 May 8 to 9 soldier parades are about sex, if sex cruel

11.5.2022 22:44 8. až 9. květen vojáků přehlídky jsou o sexu, jestli

11.5.2022 1:41  People after death reincarnated into the most

11.5.2022 1:23  People after death reincarnated into the most

11.5.2022 0:26  Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných

11.5.2022 0:25  Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných

10.5.2022 23:36 Apparently the loss of several thousands of Ukraine soldiers in

10.5.2022 15:10 Zřejmě ztráty několik tisíc ukrajinských vojáků v

9.5.2022 14:10  Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to

9.5.2022 14:09  Osvobození od nacismu. Po cca 80 letech, jestli se to

9.5.2022 13:04  https://www.facebook.com/starostove/community/?

9.5.2022 13:04  https://www.facebook.com/starostove/community/?

9.5.2022 13:02  Jew God-charity: B.Myers, Rabbi Bratislava: Often

9.5.2022 10:27  Žid Bůh-charita: B.Myers, rabín Bratislava: Často

8.5.2022 19:16  Jew-reptilians, not Jew-angels, good at least in base

8.5.2022 17:00  Žid-plaziáni, ne žid-andělé, dobří alespoň v základu:

8.5.2022 8:03 Support rationally Ukraine army, not Russian invasion

8.5.2022 7:51   Podpořte rozumně Ukrajiny armádu, ne invaze Ruska do

7.5.2022 23:19  I recommend wheat stocks in iron barrels or tanks. Pro-

7.5.2022 23:12  Doporučuji zásoby pšenice do železných barelů či tanků.

7.5.2022 17:52  Charity (causing least possible death and pain) is

7.5.2022 17:52  Charita (působení nejmenší možné smrti a bolesti) je

7.5.2022 16:21  Czechoslovakia was liberated especially by Soviet

7.5.2022 15:34  Československo osvobodila zejm. sovětská armáda v

7.5.2022 9:22   https://www.novinky.cz!veda-skoly/clanek/u-muze-ktery-

7.5.2022 8:23   https://www.novinky.cz!veda-skoly/clanek/u-muze-ktery-

6.5.2022 13:15  People after death reincarnated into the most murdered

6.5.2022 13:05  Lidé po smrti reinkarnovaní do nejvíce vražděných

6.5.2022 8:25   ... Russia, Ukraine, USA bosses have Israeli

6.5.2022 8:22   ... Ruska, Ukrajiny, USA bossové mají izraelské

6.5.2022 7:56   My here article from 5.5.2022 confirmed: Ukraine

6.5.2022 7:31   Konec vaření humrů zaživa (ve Spojeném království

5.5.2022 21:15  Russia will apparently want also Odessa, because: Fire

5.5.2022 21:07  Rusko bude zřejmé chtít také Oděsu, protože: Požár

5.5.2022 4:20   (for details see http://www.spvzt.cz/kniha.html

4.5.2022 23:19  (blíže viz http://www.spvzt.cz/kniha.html

4.5.2022 12:04  Doctor injects, enemies and karma laugh very

4.5.2022 11:42  Doktor dělá píchy, nepřátelé i karma se mohou posrat

3.5.2022 22:51  Transcarpathian and East Ukrainians do not possibly want to fight

3.5.2022 20:14  Zakarpatští a Východní Ukrajinci možná nechtějí bojovat

3.5.2022 17:35  Jew complex. Foundling-Moses was prince of ancient

3.5.2022 16:40  Žid komplex. Mojžíš-nalezenec byl princ starého Egypta

1.5.2022 20:06  Jews have Bible (Deuteronomy 14,7) ban to

1.5.2022 20:03  Židi mají Bible (Deuteronomium 14,7) zákaz

1.5.2022 4:04   Rational mystique. Nearly no forgiving to one

1.5.2022 3:20   Racionální mystika: Téměř ne odpuštění zrazujícímu,

27.4.2022 23:38 Exact science charity(ie caritas)logy: Summary and

27.4.2022 19:30 Exaktní véda charito(tj. caritas)logie: Svodky všech

20.4.2022 15:03 Experiment good feeding my dog from meat only a bit of

20.4.2022 13:09 Experiment: dobré krmení mého psa z masa jen trochou

18.4.2022 2:21  https://www.facebook.com/search/posts?

18.4.2022 2:20  https://www.facebook.com/search/posts?

18.4.2022 2:17  https://www.facebook.com/search/posts?

18.4.2022 2:08  https://www.facebook.com/search/posts?

18.4.2022 2:06  https://www.facebook.com/search/posts?

18.4.2022 1:55  https://www.facebook.com/search/posts?

18.4.2022 1:53  https://www.facebook.com/search/posts?

18.4.2022 1:48  https://www.facebook.com/search/posts?

14.4.2022 9:23  lidské zrůdy vydělávající peníze z masového vraždění

12.4.2022 19:04 End? Ukraine, West both heaven (Jew-angels) and

12.4.2022 18:53 Konec? Ukrajiny, Západu oba nebe (žid-andělé) a

12.4.2022 14:15 At March end New York Times reports Nokia was

12.4.2022 14:06 Deník New York Times na konci března přinesl, že Nokia

12.4.2022 13:36 Reptilians revenge: People reincarnated in the most murdered

12.4.2022 11:09 Plaziánů msta: lidi reinkarnovaní v nejvíce vražděné

12.4.2022 8:50  When will all persuaded predatory people, ie

12.4.2022 8:48  Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj.

11.4.2022 0:40  Absurdity of contemporary Catholic Christian Church:

11.4.2022 0:37  Absurdita současné katolické křesťanské církve:

10.4.2022 22:53 In Czech: When written with a capital letter, the word Jew

10.4.2022 22:52 V češtině: Pokud se píše s velkým prvním písmenem, slovo Žid

10.4.2022 21:40 heresy about living creatures other than human being by

10.4.2022 21:27 blud o živých tvorech jiných než člověk katolické

10.4.2022 19:23 Jews-reptilians, eg Zelensky (not Jew-angels) possible

10.4.2022 19:09 Židi-plaziáni, např. Zelenskyj (ne žid-andělé) možná

10.4.2022 13:57 To Ukraine Czechia sends dozens of T-72 tanks*,

10.4.2022 13:36 Na Ukrajinu ČR posílá desítky tanků T-72*,

10.4.2022 13:05 Ukraine. Confirmed. According to the DPA (German Press

10.4.2022 12:57 Potvrzeno*. Jeden z týmu ukrajinských vyjednavačů s

9.4.2022 15:52  Ages end big wars, past age: in Vietnam, Yom Kippur, last atomic war

9.4.2022 13:34  Věky konči velké války, minulý věk: ve Vietnamu, Jomkipurská, poslední atomová válka

8.4.2022 18:59  Speculation: Russia will use atom bomb in territory of West Ukraine

8.4.2022 18:37  Spekulace: Rusko užije atomovou bombu v území Západní Ukrajiny

8.4.2022 1:36   Ukraine. in 1654, was the Pereyaslav Council, which in fact meant

8.4.2022 1:34   Ukrajina. v roce 1654 byla Perejaslavská rada, která

7.4.2022 21:29  Czechia must condition weapon-exports for in 1939-45 fascist Ukraine

7.4.2022 21:23  ČR musí podmínit dodávky zbrani v 1939-45 fašistické Ukrajině

7.4.2022 15:38  Political parties STAN and Piráti, both of which I last

7.4.2022 14 58  Politické strany STAN a Piráti, obě jsem naposled

7.4.2022 14:15  By me also financially supported UNICEF

7.4.2022 14:10  Mnou i finančně podporovaná kampaň

7.4.2022 13:49  Daroval jsem opět, nyní 7 USD. Každé 2 měsíce Pietní

7.4.2022 13:24  česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING

7.4.2022 13:11  Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

7.4.2022 13:04  Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

7.4.2022 12:14  I am strongly against warfarin poisons against rats

7.4.2022 12:07  Jsem silné proti warfarin jedům proti potkanům při

7.4.2022 3:30   Wars in the East are in carnivory in its pierogi with

7.4.2022 2:19   Východu války jsou v masožravosti v jeho pirozích

6.4.2022 22:09  Ukraine. Apparently information war is with aim of evacuating

6.4.2022 19:35  Zřejmé informační válka je s cílem evakuovat ukrajinskou

6.4.2022 7:19   Česko dá Ukrajině válečné tanky. Další zbraně ji dá

3.4.2022 20:46  in 2022 Ukraine division in referendums was at most against war victims

3.4.2022 20:41  V 2022 nejvíc proti obětem války rozdělení Ukrajiny

3.4.2022 17:32  Stále čekám na perfektní welfare ryb na rybích farmách

28.3.2022 10:03 Nová ČR politika: Peníze na welfare v jiných zemích jdou

28.3.2022 2:02  Czech public service news can be full of incorrect

28.3.2022 0:56  České veřejnoprávní zprávy mohou být plné nekorektních

27.3.2022 22:12 Má Filosofie rovnováhy-I všichni hadi mají ve

27.3.2022 16:21 I recommend to buy, but now do not use vegetarian (stable) potassium iodide tablets against radioactivity

27.3.2022 15:04 Doporučuji koupit, ale nyní neužívat vegetariánského (stabilního) jodidu draselného tablety proti radioaktivitě

27.3.2022 14:21 Ukraine. Best also Russia fresh strategy from Afghanistan

27.3.2022 14:02 Ukrajina. Nejlepší i Ruska čerstvá strategie z Afganistánu proti

24.3.2022 18:04 My Philosophy of Balance should also be for Jew-reptilians

24.3.2022 17:41 Má Filosofie rovnováhy by měla být i pro žid-plaziánů

22.3.2022 5:13  Nech brouky žít./ Let the beetles live.

20.3.2022 17:17 No atom war, unless Russia-Ukraine war escalation,

20.3.2022 16:58 Žádná atomová válka, jestli ne eskalace Rusko-Ukrajina

20.3.2022 16:46 Best minicomputer 10year NokiaC5.Now informatics

20.3.2022 15:31 Nej minipočítač 10let NokiaC5.Teď informatika

20.3.2022 8:56  My scientific summaries and extracts of other authors'

20.3.2022 8:56  Má vědecká shrnutí a výtahy (svodky) textů jiných autorů,

19.3.2022 1:56  J.Huss isn't protestant if we comment to conform his

19.3.2022 1:04  J.Hus není protestant, komentujeme-li ve shodě s

18.3.2022 12:54 Jew-reptilians (demons) cannot nearly feel pain, can

18.3.2022 12:47 Žid-plaziáni (démoni) nemohou téměř cítit bolest,

17.3.2022 23:24 Now, its President Jew Zelensky, West Ukraine

17.3.2022 21:53 Teď její prezidente žide Zelensky, Západní Ukrajino

17.3.2022 21:53 Teď její prezidente žide Zelensky, Západní Ukrajino

17.3.2022 5:45  Finančně podporuji také tyto protesty Brno Chicken Save

16.3.2022 22:57 Jew-world, don't forget USA atomic bombs in Hiroshima

16.3.2022 22:36 Žid-světe, nezapomeň USA atomové bomby v Hirošimě

15.3.2022 23:27 Čiré zlo je průmyslové porážkové farmy prasat, ač

15.3.2022 6:10  In end as revenge for unnecessary death and pain,

15.3.2022 5:44  Nakonec jako pomstu za zbytečnou smrt a bolest žid-

11.3.2022 23:26 dr. Grůza, tel. 721208595: garance do 16.03.2022.

9.3.2022 10:59  Charitology: Demons, death-Devil revenge for big death

9.3.2022 10:58  Charitologie: Pomsta démonů, smrti-Ďábla za

7.3.2022 17:08  Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

7.3.2022 16:40  Mnou i finančně podporovaná kampaň

7.3.2022 16:39  By me also financially supported UNICEF

7.3.2022 16:25  Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt

7.3.2022 15:47  Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

7.3.2022 15:37  Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING

7.3.2022 15:20  Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

7.3.2022 14:32  Děkujeme těmto skvělým mladým lidem za to, že šiří

5.3.2022 14:06 KDU-ČSL smazala všechny mé příspěvky a zablokovala

4.3.2022 22:47 Mystique: Jews, eat animal carrions died for old age.

4.3.2022 22:20 Mystika: Židé jezte zdechliny zvířat zemřelé na stáři.

4.3.2022 1:58 Jew-CNN SOS history4) of Ukraine President Zelensky

4.3.2022 1:30 Židovské CNN SOS historie4) prezidenta Ukrajiny Zelenského

2.3.2022 11:38 M.F. 27.2.2022: I had 3 older men in overalls and with

2.3.2022 11:08 M.F. 27.2.2022: vezl 3 starší chlapy v monterkách a s

2.3.2022 9:59 M. F. 27.2.2022: Z Nymburka jsem vezl 3 starší chlapy v

1.3.2022 22:37 Good people/Jews from Jewish CNN1) Czech branch published

1.3.2022 21:43 Dobří lidé/židé z české pobočky židovské CNN1) zveřejnili

1.3.2022 12:39 Ukraine president Zelensky: by origin in many Jew-angels or

1.3.2022 11:57 Prezident Ukrajiny Zelenskyj: původem v mnoho žid-andělech nebo

28.2.2022 15:48 Russia apparently soon prepares to destroy West Ukraine

28.2.2022 15:25 Rusko se zřejmě brzy připravuje zničit Západní Ukrajinu

28.2.2022 13:15 International law in war is Jew-angels' needed Utopia

28.2.2022 12:24 Mezinárodní právo ve válce je žid-andělů nutná utopie.1)

27.2.2022 16:30 Zelenskyj (prezident Ukrajiny, má pozn.) souhlasí

27.2.2022 15:44 Ukraine, speak with Russia in Belarus about peace.

27.2.2022 15:41 Ukrajino neodmítej jednat s Ruskem v Bělorusku o míru.

27.2.2022 9:39 Even for Zelensky Ukraine, there is always a natural-

27.2.2022 9:29 I pro Zelenského Ukrajinu vždy existuje přirozeno-

27.2.2022 0:47 EU should condition weapons supplies for West Ukraine

27.2.2022 0:46 EU by měla podmínit dodávky zbrani Západní Ukrajinu

26.2.2022 21:43 Jew-Reptilians: War is much food, peace is hunger. lt's

26.2.2022 21:41 Žid-Reptiliáni: Válka je mnoho jídla, mír je hlad. Je

26.2.2022 16:04 Russia should still speak with western Ukraine about

26.2.2022 15:59 Rusko by mělo stále jednat se západní Ukrajinou o

26.2.2022 10:48 A lie? Russian army against a war prisoner treatment law,

26.2.2022 10:42 Lež? Ruská armáda proti právu o zacházení s válečnými zajatci

26.2.2022 0:00 Ukraine and Russia speak about meeting of presidents.

25.2.2022 23:42 Ukrajina s Ruskem jedná o setkání prezidentů. Ruská

25.2.2022 15:44 Central Europe cannot resist great powers by force, so we

25.2.2022 15:17 Střední Evropa nemůže velmocem odolat silou, tak

24.2.2022 8:53 Without consent of the UN Security Council, Russia

24.2.2022 8:36 Rusko začalo bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN

24.2.2022 0:37 Israel called for a diplomatic solution to the situation in

24.2.2022 0:29 Izrael vyzval k diplomatickému řešeni

23.2.2022 19:51 Israel will prohibit hens for eggs cages from 2029.

23.2.2022 0:41 International law: In 2014 Ukraine State

22.2.2022 23:49 Mezinárodní právo: V 2014 stát Ukrajina

21.2.2022 17:03 Ukraine division in referendums is at most against war victims

21.2.2022 16:53 Nejvíc proti obětem války je rozděleni Ukrajiny referendy,

21.2.2022 16:22 Taiwan prohibited new ducks for eggs cages.

20.2.2022 20:00 Jew-angels try that Jew-reptilians believe in charity.

20.2.2022 18:16 Žid-andělé zkouší, aby žid-reptiliáni věřili v charitu. To

17.2.2022 22:05 Stránka Strana za práva všech živých tvorů

17.2.2022 21:40 What does (German) predatory animal believe in?

17.2.2022 21:28 V co věří (němé/c/) dravé zvíře? Téměř nevěří

15.2.2022 15:53 My Philosophy of Balance is secular exact science

15.2.2022 15:33 Má Filosofie rovnováhy je světská měřitelná věda

15.2.2022 0:28  Rusko hlásí konec vojenských manévrů kolem

14.2.2022 22:47 Police prosecutes a priest. Allegedly: He isn't in

14.2.2022 22:04 Policie stíhá kněze. Údajně: Není ve vazbě (jeho

14.2.2022 15;01 Perverted dreams are real porn movies* screened to

14.2.2022 14:21 Perversní sny jsou reálné pornofilmy* promítané

14.2.2022 10:55 Reptiliáni/ ENGLISH: Reptilians.

13.2.2022 2:36  I, communists, Jews, clerical fascists about human

13.2.2022 1:08  Já, komunisté, židé, klerofašisté o lidském

12.2.2022 20:23 One cannot leave Judaism*, Judaism assesses genetics

12.2.2022 17:09 Judaismus* nelze opustit, judaismus posuzuje genetiku

11.2.2022 21:37 Poloviční žid Ježíš z Nazaretu, tj. zakladatel

11.2.2022 21:28 Demon Reich Chancellor Adolf Hitler took care of

11.2.2022 21:27 Démon Říšský kancléř Adolf Hitler pečoval o blaho zvířat

11.2.2022 14:44 Rabbi Seifert: He is corrupt, he is goy, and then he

11.2.2022 13:41 Rabín Seifert: Se zkazí, je gój, a potom zase

11.2.2022 3:02 Bible: Jew's property is a slave beaten without penalty

11.2.2022 1:31 Bible: majetek žida je otrok bitý bez trestu, jestli ne jeho

9.2.2022 12:14 Žid-anděl (nejí nic, ani košer, Bible, Tóbijáš 12,19) má 7

9.2.2022 12:12 A Jew-angel (eats nothing, nor kosher, Bible, Tobit

7.2.2022 20:50 Žid-Reptilián: Válka je mnoho jídla, mír je hlad. Žid-

7.2.2022 20:49 A Jew-Reptilian: War is much food, peace is hunger.

7.2.2022 20:17 The Animal Save Movement, which I financially support,

7.2.2022 17:01 Animal Save Movement, kterému finančně přispívám,

7.2.2022 16:41 By me also financially supported UNICEF

7.2.2022 16:39 Mnou i finančně podporovaná kampaň

7.2.2022 16:17 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

7.2.2022 16:11 Česká pobočka organizace COMPASSION IN WORLD FARMING

7.2.2022 15:35 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

6.2.2022 9:24 Pravidelně finančně podporuji Animal Save

27.1.2022 0:04 The division of Ukraine in referendums is at most

26.1.2022 23:34 Nejvíc proti obětem války je rozděleni Ukrajiny referendy,

25.1.2022 23:07 Philosophy of Balance, Philosophy of Love or Order

25.1.2022 23:03 FILOSOFIE ROVNOVÁHY FILOSOFIE LÁSKY ANEB

12.1.2022 22:43 ČESKY: Problém je, jestli podstata přírody (charita či naopak predace) umožňuje obecně vrátit charitní jednání za charitní jednání./ ENGLISH: Problem is if the substance of nature (charity or, on the contrary, predation) enables generally to return charitable action for charitable action.

12.1.2022 21:26 Děkujeme, že jste Facebooku řekli, aby ukončil obchodování s divokou zvěří

12.1.2022 17:34 Many enemy dogs are hare's death. Therefore, it is not a

12.1.2022 17:08 Mnoho nepřátelských psů je zajícova smrt. Proto není

11.1.2022 10:01 Petition in relation to EU voting about transports of

10.1.2022 19:46 Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt

10.1.2022 19:22 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

10.1.2022 19:21 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (VS daru:

5.1.2022 21:42 Western predation world's death? (Envy, Huge greed,

5.1.2022 20:53 Smrt Západního světa predace? (Závist, Bezhlavá hrabivost

2.1.2022 0:39 (Jewish) demons (ie died bad creatures) from

2.1.2022 0:12 (Židovští) démoni (tj. zemřelí špatní tvorové) ze

30.12.2021 9:21 Elon Musk has sold about 10% of his company Tesla

30.12.2021 9:13 Elon Musk prodal cca 10% akcii své společnosti Tesla

29.12.2021 19:36 Orthodox Jews: All these who refuse to reproduce (ie

29.12.2021 19:10 Ortodoxní židé: Všichni, kdo odmítají rozmnoženi (tj. i

28.12.2021 20:53 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru:

27.12.2021 3:44 I agree with astronomer Jiří Grygar: Humanity cannot do without science

27.12.2021 3:33 Souhlasím s astronom Jiří Grygar: Bez vědy se lidstvo

25.12.2021 22:17 Philosophy of Charity of Jesus of Nazareth is a metaphysical

25.12.2021 22:17 Filosofie Charity Ježíše z Nazaretu je metafyzická (tj.

25.12.2021 1:39 According to predators a weak wants to prevent big death and pain

25.12.2021 0:55 Podle dravců slaboch chce zabránit velké smrti a bolesti  

23.12.2021 20:17 Until I was 20 years old, my brother and I ate 1000 chickens. Isn't this a too high lost social value caused by human reproduction?

23.12.2021 19:57 Do mých 20 let stáři já a můj bratr jsme snědli 1000 kuřat. Není to příliš vysoká ztracená společenská hodnota zapříčiněná lidským rozmnožením?

22.12.2021 9:11 Plant seeds eg bread as body of Jesus as Lord; plant

22.12.2021 8:23 Rostlinná semena např. chléb jako tělo Ježíše jako

20.12.2021 23:59 As a Christian, I pray for health of President-

20.12.2021 23:56 Jako křesťan se modlím za zdraví prezidenta-státníka

20.12.2021 22:36 Dental problems of evil one can start cancer of stomach,

20.12.2021 22:35 Zubní problémy zlého mohou začít rakovinu

20.12.2021 22:34 Dear my health insurance company and my dentist. It

20.12.2021 22:34 Vážení má zdravotní pojišťovno a můj zubaři. Je

20.12.2021 22:33 Archetypal attributes of Pallas Athena partially

20.12.2021 22:33 Archetypální znaky Pallas Athény částečné shodné s

18.12.2021 9:47 On January 20, 1942, in Wannsee there was German

18.12.2021 9:33 Německo. 20. ledna 1942 ve Wannsee byla vrcholná konference

18.12.2021 9:11 Ancient Greek city of Sparta murdered weak children and

18.12.2021 8:48 Starořecké město Sparta vraždilo slabé děti a přežití

16.12.2021 14:57 About the Catholic Christian Holy Trinity as the only God

16.12.2021 14:25 O katolické křesťanské Svaté Trojici jako jediném

16.12.2021 1:36 For below I signed OPEN LETTER FOR

16.12.2021 1:20 Pro níže jsem podepsal OTEVŘENÝ DOPIS

15.12.2021 23:36 Talmud (Torah) has trees error. "If with regard to trees,

15.12.2021 23:01 Talmud (Tóra) má stromů chybu: "Jestli ohledně

14.12.2021 11:18 In Islam, a meal with fish can be with other meat (possibly

14.12.2021 10:30 V islámu pokrm s rybou muže být s jiným masem (asi

13.12.2021 20:40 4 types of living creatures exist: 1) herbivores before

13.12.2021 20:09 Existují 4 druhy živých tvorů: 1) býložravci před smrtí, 2)

12.12.2021 7:21 Rational mystique: Good and bad Jews are relatives.

12.12.2021 6:45 Jewish word Egypt. In Hebrew, Egypt is Misrayim

12.12.2021 3:54 Rational mystique: Below Islamic preacher is partly

12.12.2021 3:33 For Shabbat, both the Jewish Ashkenazi Gefilte fish

12.12.2021 2:24 Racionální mystika: Dobří a špatní židé jsou příbuzní.

12.12.2021 2:22 Židů slovo Egypt. V hebrejštině Egypt je Misrajim

12.12.2021 2:17 Racionální mystika: Níže islámský kazatel částečné

12.12.2021 2:16 Pro šabat oba židovské aškenázské Gefilte fiš (tj.

9.12.2021 22:14 According to Bible, when did Jesus of Nazareth apparently God (son)

9.12.2021 22:03 Podle Bible, kdy Ježíš z Nazaretu zřejmě Bůh (syn)

9.12.2021 10:05 3 slepice dají až 500 vajec za rok pro lidi v Africe či Asii

8.12.2021 23:07 Žid*: Už mě nebaví vést stejný rozhovor s mými

8.12.2021 22:51 Jew*: I'm sick of having the same conversation with my

8.12.2021 21:59 asi https://www.streamisrael.tv/

8.12.2021 21:47 probably https://www.streamisrael.tv/

8.12.2021 12:34 Daroval jsem opět 10 USD. Každé 2 měsíce Pietní akt

8.12.2021 12:09 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

8.12.2021 11:58 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru:

8.12.2021 11:22 In 2021, a world community led by good Jews to stop rainforest deforestation by 2030

8.12.2021 11:14 V 2021 světové společenství vedené dobrými židy na zastavení odlesňování deštných pralesů do 2030

7.12.2021 14:16 Sign the Petition to stop the cruel trade in monkeys for

7.12.2021 14:14 Podepište Petici za zastavení krutého obchodu s opicemi

7.12.2021 13:24 Jewish Gefilte fish as a Catholic fasting food.

7.12.2021 12:49 Židů Gefilte fiš jako katolické postní jídlo*. Suroviny pro

7.12.2021 12:35 Jewish tscholent with goose is with beef bouillon2) or

7.12.2021 12:05 Židů šoulet s husou je s hovězím vývarem2) či

6.12.2021 10:07 Asian or African or American aboriginal man found chicken possibly carrion, baby crocodiles and their eggs  

5.12.2021 23:14 3 hens give up to 500 eggs per year for people in Africa

5.12.2021 22:56 3 slepice dají až 500 vajec za rok pro lidi v Africe či Asii

5.12.2021 13:45 Now the USA Supreme Court will decide about abortions

5.12.2021 13:30 Nyní Nejvyšší soud USA rozhodne o potratech

2.12.2021 14:01 Jewish Talmud law of Abaye president of famous

2.12.2021 13:17 Židovský Talmud zákon Abaje předsedy slavné

2.12.2021 12:46 Back then, after the Biblical Flood, God possibly commanded to eat carrions

2.12.2021 12:34 Tehdy po Biblické potopě Bůh možná přikázal lidem jíst zdechliny

25.11.2021 11:20 PODEPIŠ TUTO PETICI Vyzvete polskou vládu proti zavírání telat do kotců hned po narození

23.11.2021 12:09 How to protect climate in hot Arabia deserts was known

23.11.2021 11:59 Jak chránit klima v horoucí pouštní Arábii bylo známo již

23.11.2021 11:11 Judaism, the hunt in Israel: "Hunting is permitted only

23.11.2021 11:11 Judaismus, lov v Izraeli: Lov je povolen pouze během

22.11.2021 22:13 Islam: Hunt and hunting, in the original as-said va-l-kans

22.11.2021 22:07 Islam: The precondition for edibility of meat of clean

22.11.2021 20:51 Islám: Lov a honba, v orig. as-said va-l-kans (má pozn-

22.11.2021 20:18 Islám: Předpokladem poživatelnosti masa čistých

21.11.2021 13:26 Petice proti lovu delfínů na Faerských ostrovech/

16.11.2021 22:29 Economic goods protect against unnecessary death, pain

16.11.2021 21:51 Ekonomické statky chrání proti zbytečné smrti, bolesti

12.11.2021 2:43 See below video* kosher slaughter with a bird's

12.11.2021 2:20 Viz níže video* košer porážka s vytečením krve ptáka

10.11.2021 17:38 Organizace Greenpeace. Daroval jsem opět (Id daru:

10.11.2021 17:35 Organizace Armáda spásy. Daroval jsem opět (Id daru:

10.11.2021 15:44 Organizace COMPASSION IN WORLD FARMING.

10.11.2021 12:30 My today's message for Brno Chicken Save: 12:53 You have sent

10.11.2021 12:25 Dnešní message pro Brno Chicken Save: 12:53 Poslali jste

10.11.2021 12:03 For climate, Greenpeace mainly solved solar and wind (Jewish acting)

10.11.2021 11:52 Pro klima Greenpeace řešila hlavně sluneční a větrné (židovina)

10.11.2021 11:29 Real Orthodox Jewish acting1) threatens the organizations

10.11.2021 10:38 Ortodoxní židovina1) hrozí organizacím, jež jsem

9.11.2021 21:21 In Czech Television series approved by Jewish: there is no talk of extreme need in the Talmud

9.11.2021 19:00 V seriálu české televize schváleném židovskou: o krajní nouzi není v Talmudu řeč

9.11.2021 12:24 I remain moderately optimistic in relation to

9.11.2021 12:18 Zůstávám mírným optimistou ve vztahu k etickým

9.11.2021 12:11 I remain moderately optimistic in relation to ethical farms

9.11.2021 12:04 Zůstávám mírným optimistou ve vztahu k etickým farmám

9.11.2021 10:13 Signs of the time in Hebrew (English): Nachum (Biblical

9.11.2021 9:45  Znamení času v hebrejštině (češtině): Nachum (Biblický

6.11.2021 13:36 Czech ministers of agriculture, of environment

6.11.2021 13:34 Čeští ministři zemědělství, životního prostředí nemusí

4.11.2021 14:44 Re: Mayors and Independents • STAN You are not telling the truth

4.11.2021 14:42 03.11.2021 Mayors and Independents • STAN Good day

4.11.2021 9:40  Re: Starostové a nezávislí· STAN Nemluvíte pravdu. V

4.11.2021 9:39  03.11.2021 Starostové a nezávislí· STAN Dobrý den.

3.11.2021 10:06 STAN and Pirates voter. Attention please no government of lie

3.11.2021 9:32  Volič STAN a Pirátů. Prosím pozor ne vláda lži a

3.11.2021 8:22  How, to protect climate in hot Arabia deserts was known

3.11.2021 7:52  Jak chránit klima v horoucí pouštní Arábii bylo známo již

2.11.2021 7:59 I and Pavel Sobola are right, that the owners of power plants

2.11.2021 2:07 Já a Pavel Sobola máme pravdu, že majitelé elektráren

2.11.2021 1:09  No individual should own irrational living creatures that

2.11.2021 1:07  Nerozumné živé tvory by nikdo neměl vlastnit

1.11.2021 23:41 Better for climate to pay for maintaining Amazon rainforest

1.11.2021 23:40 Lepší pro klima platit za udržování amazonského pralesa

1.11.2021 21:50 According to me (partly unlike Prime Minister Andrej Babiš only New EU farm to fork strategy**

1.11.2021 21:48 Podle mne (částečně na rozdíl od premiéra Andreje Babiše pouze New EU farm to fork strategy**

31.10.2021 12:28 My and my dog's (as Christians with a merciful food

31.10.2021 12:26 Mé a mého psa (jako křesťanů s milosrdnou stravou

31.10.2021 2:54 Vím či věřím, to zatím stačí, abych věděl, co mám dělat.

30.10.2021 19:08 Jews when cruel kosher meat except fasting bio meat

30.10.2021 18:03 Židé, když kruté košer maso vyjma postního bio ačkoli

25.10.2021 21:41 Karel Poláček that his Jewish ancestors from Poland

25.10.2021 21:14 Karel Poláček, že jeho židovští předci z Polska.

24.10.2021 21:33 Needed secret agreement conclusion between now governing coalition and A.Babiš

24.10.2021 21:29 Nutné uzavření tajné dohody mezi nyní vládni koalicí a A.Babišem

24.10.2021 16:04 Jsem jakoby proti židům a proti všem, ale jsem se židy

24.10.2021 14:56 03/2020 Coronavirus (disease 2019)-COVID-19

24.10.2021 14:29 03/2020 Koronavirus (nemoc 2019}-COVID-19 Uprostřed

24.10.2021 1:58 Arabs hid start of Yom Kippur War from Israelis' similarly atomic apocalypse which should be in Israel (Bible, Mark 13,32).

24.10.2021 1:31 Zahájeni Jomkipurské války Arabové utajili před Izraelci podobně atomová apokalypsa, která by měla začít v Izraeli (Bible, Marek 13,32).

22.10.2021 4:12 SPECULATION War Catholic LGBT want to live in

22.10.2021 1:54 SPEKULACE: Bojovní katoličtí LGBT chtějí žit v

21.10.2021 20:11 Vít Rakušan-předseda STAN 1 h • Video z nemocnice o nemocném prezidentu

21.10.2021 1:11 Mayors and Independents • STAN Hello, Dalibor. we want to play a fair game with the Pirates

21.10.2021 0:59 Starostové a nezávislí • STAN Dobrý den, Dalibore. s Piráty chceme hrát fér hru 

21.10.2021 0:24 Octopus is the Christian fasting foodstuff as fish. In

21.10.2021 0:22 Chobotnice je křesťanské postní jídlo jako ryba. Aby

20.10.2021 22:29 If under their promiss before Czech Parliament elections STAN doesn't enforce ethical factory farms 

20.10.2021 22:27 Jestli dle svého slibu před českými parlamentními volbami STAN neprosadí etické velkochovy

20.10.2021 21:55 Povedlo se! Evropští poslanci HLASOVALI PRO strategii Farm to Fork (Z farmy na vidličku)!

19.10.2021 22:04 I voted for STAN as strongest FOR ethical farms

19.10.2021 22:03 STAN jsem volil jako nejsilnější PRO etické farmy

19.10.2021 21:44 (Hillel) used to say: The more flesh, the more worms;

19.10.2021 15:28 (Hilel) hovoril: Kto rozmnožuje maso , rozmnožuje červy,

12.10.2021 21:25 STAN is strongest FOR ethical factory farms.1)

12.10.2021 20:31 STAN je nejsilnější PRO etické velkochovy.1) STAN

12.10.2021 11:06 Former Czech premier Babiš should be greedy, but he possibly wanted ethical farms

12.10.2021 10:46 Bývalý český premiér Babiš měl být chamtivý, ale možná chtěl etické farmy

12.10.2021 10:27 The President of the Czech Bishops Conference, Graubner for a prayer for the President of the Republic

12.10.2021 10:25 předseda české biskupské konference Graubner k modlitbě za prezidenta republiky

10.10.2021 13:24 Modlím se za zdraví českého prezidenta a

10.10.2021 9:37 Nutné nekriminalizovat (úloha kapitalistické ODS) A.Babiše

9.10.2021 20:22 I donated (see below) again for PETA the largest non-

9.10.2021 20:04 Daroval jsem opět 10 USD (viz níže). Pietní akt před   

6.10.2021 22:27 Fasting foodstuffs now even for children are fish and poultry only under condition of not young-animals and of their merciful, virtually at least contemporary organic farming and also of their merciful slaughter, but it is better to eat their carrions.

6.10.2021 17:17 Postní jídla nyní i pro děti jsou ryby a drůbež jen za podmínky nikoliv mláďat a jejich milosrdného, resp. přinejmenším současného ekologického chovu a i jejich milosrdné porážky, ale lepší je jíst jejich zdechliny.

5.10.2021 17:48 (my most important part of the Koran about carrions)

5.10.2021 17:10 (má nejdůležnější část Koránu o zdechlinách)                

3.10.2021 17:25 I sacrificed my own children, so my children will not eat murdered animals, while I do not have to murder my children

3.10.2021 16:56 Obětoval jsem vlastní dětí, takže moje děti nebudou jíst zavražděná zvířata, zatímco nemusím vraždit mé děti

3.10.2021 12:37 After war Islarmic Azerbaijan increases power over acquired territory. It played key role in evacuation of Czech helpers from Afghanistan.

3.10.2021 12:17 Po válce zvyšuje islámský Ázerbájdžán moc nad získaným územím. Sehrál klíčovou roli při evakuaci českých spolupracovníků z Afganistánu.

3.10.2021 8:14  Hanba rodiny je pro muslimy synonymem smrti. Rovnost budoucích manželů (kafáa) i ve vztahu ke cti je podmínkou manželství.

3.10.2021 8:05  For Muslims the shame of family is synonymous with death. Equality of future spouses (kafa'ah) also in relation to honor is a condition for marriage.

2.10.2021 15:16 Educational, not annihilating enemy fight (Jesus, Matthew 5,44). Needed possible-strictest charitable discipline of any righteous army.

2.10.2021 10:41 Výchovný, ne zničující nepřátelský boj (Ježíš, Matouš 5,44). Nutná možná-nejpřísnější charitní disciplína jakékoliv spravedlivé armády.

1.10.2021 20:11 I believe or know a computer algorithm (law) about surety not to exist pain

1.10.2021 20:05 Věřím či znám počítačový algoritmus (zákon) o jistotě, aby neexistovala bolest

1.10.2021 16:12 ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 volím STAN proti velkochovům

1.10.2021 2:08  Jews from Arabia (Mizrahim-Sephardim) firstly wanted peace with the Arabs, but they tortured animals (kosher), now they are confused. Due to Holocaust syndrome the Ashkenazim God is mainly a murderer principle

1.10.2021 0:33  Židé z Arábie (Mizrachim-Sefardi) prvně chtěli mír s Araby, ale mučili zvířata (košer), nyní jsou zmatení. Kvůli syndromu holocaustu Bůh Aškenázim je hlavně princip vraha

30.9.2021 15:13 Volím etické velkochovy STAN. Ačkoliv sporná SPOLU to odmítá

29.9.2021 21:23 V 2017-18 šikana níže lidí z ČAK mi znemožnila advokacii.

29.9.2021 15:17 Dle podrobného Dotazníku (volimprozvirata.cz) ohledně ochrany zvířat ANO vše slibuje, ale vše blokovala, SPOLU je sporná.

29.9.2021 6:47  UE: SAUVEZ LES  ABEILLES ET LES AGRICULTEURS/ Zachraňte včely a zemědělce

29.9.2021 6:12  BIBLE, GEN 1,11: tadshe haaretz deshe/ zatravni se země (mladou) trávou/ let the earth to grass by (young) grass

28.9.2021 5:03 Seeds of plants, measure replace meat, are, the plant fruits, usually healthier, are (Bible, Gen 1,11 and Gen 1: 28-30)

28.9.2021 5:02 Semena rostlin, míře nahradit maso, jsou, rostlinné plody, obvykle zdravější, jsou (Bible, Gen 1,11 a Gen 1: 28-30)

24.9.2021 1:01  Jabotinsky (Israeli prime ministers teacher) believed in protection of beautiful but cruel Jewish children as big kosher meat eaters through Jewish army, revenge, terror

23.9.2021 21:03 Žabotinsl(ý (učitel izraelských premiérů) věřil v ochranu hezkých, ale krutých židovských dětí jako velkých jedlíků košer masa skrz židovskou armádu, odvetu, teror

21.9.2021 10:35 Introductory film.

21.9.2021 10:34 Úvodní film.

21.9.2021 6:20  Podepište jako já prosím PETICI od PETA proti přepravuje 720 opic z Kambodže pro použití v USA laboratořích v krutých experimentech

21.9.2021 6:14  Sign as me please PETITION of PETA against transporting 720 monkeys from Cambodia for use in U.S. laboratories in cruel experiments

20.9.2021 8:29  Husband of new Israeli ambassador to Czechia is liberal rabbi. Israeli hierarchy isn't so cruel here.

20.9.2021 7:47  Manžel nové velvyslankyně Izraele v Česku je liberální rabín. Izraelská hierarchizace není zde tak krutá.

19.9.2021 16:30 In Israeli food chain predators of higher position despise their prey to hunt it.

19.9.2021 16:29 V Izraeli potravním řetězci výše postavení dravci pohrdají svou kořistí, aby ji lovili.

19.9.2021 15:03 Denmark saved ca 700 older children. As children murdered animals, so Hitler murdered their families at home.

19.9.2021 14:42 Dánsko zachránilo v holocaustu cca 700 starších dětí. Jak děti vraždily zvířata, tak Hitler vraždil jejich rodiny doma.

19.9.2021 2:18  In 2015-19 chief of Israeli army Gadi Eizenkot opposes as much as possible the big unnecessary death and pain

19.9.2021 1:57  V 2015-19 náčelník izraelské armády Gadi Eizenkot odporuje co možná nejvíce velké zbytečné smrti a bolesti

18.9.2021 17:46 From my scientific theory I propose necessary amendment to social contract about our food chain to merciful one, but not fateful for me

18.9.2021 17:36 Ze své vědecké teorie navrhuji nutný dodatek společenské smlouvy o našeho potravního řetězce na milosrdný, ale není osudové pro mě

9.9.2021 23:29 ZMĚNA: Parlamentní volby 2021 volím STAN proti velkochovům

9.9.2021 9:36   Now-good dictator is USA ex-President Donald Trump,

9.9.2021 9:15   Teď-dobrý diktátor je exprezident USA Donald Trump,

8.9.2021 22:19 Jews part becomes rich very mercilessly by robbing non-Jews, which Jozef Tiso did not like

8.9.2021 21:27  Část židů bohatne velmi nemilosrdné okradením nežidů, což Jozef Tiso neměl rád

8.9.2021 14:36  V 2014 byla masová revoluce na západní Ukrajině

8.9.2021 9:04   A. Geulen, as a Belgian non-Jew, saved circa 300 Jewish children, but Belgian also Jewish genocide in their Kongo colony

8.9.2021 8:30   A. Geulen jako belgická nežidovka zachránila cca židovských dětí, ale belgická i židovská genocida v jejich kolonii Kongo

4.9.2021 7:34   Hezký-krutý (matky a potomci)/Beutiful-cruel (mothers and offspring).

3.9.2021 18:26 I agree with antiabortion law in Texas, USA, but tne laws should be brief, simple and

3.9.2021 18:25  Souhlasím se zákonem proti potratům v Texasu, USA, ale zákony by měly být stručné, jednoduché a

3.9.2021 15:54  I say to archbishop lefebvre that I consider the elect (ie the Church

3.9.2021 15:53  K arcibiskupu lefebvrovi říkám, že za vyvolené (tj. církev

2.9.2021 9:00   Circa 3000 years ago, the Israeli Moses' spies wanted to save the Canaanites because of mixed marriages

2.9.2021 8:56   Asi před 3000 lety izraelští Mojžíšovi špioni chtěli zachránit Kanaánce kvůli smíšeným sňatkům

25.8.2021 6:08 Tohoto FACEBDOKU celý OBSAH A TAKÉ SHRNUTÍ/ This FACEBOOK whole CONTENT AND ALSO SUMMARY  

21.8.2021 14:04 נוצרים לא יכולים לאכול ולשלם מרצון בשר של שחיטה כשרה

20.8.2021 13:13 Christians cannot voluntarily eat and pay (kosher) meat

20.8.2021 12:46 Křesťané nemohou dobrovolně jíst a platit (košer) maso

19.8.2021 17:15 From 1992 International Day of Homeless Animals and

19.8.2021 17:14 Od roku 1992 Mezinárodní den zvířat bez domova a

19.8.2021 16:43 After earthquake in Haiti on 14 August 2021, there were

19.8.2021 16:42 Po zemětřesení na Haiti dne 14.8.2021 je 1400 mrtvých,

19.8.2021 16:17 Czech Prime Minister said evacuation operation ended.

19.8.2021 16:14 Dle českého premiéra evakuační akce skončila.

19.8.2021 10:53 Now no other Czech airplane to Afghanistan. Taliban acts

19.8.2021 10:14 Nyní žádné jiné české letadlo do Afghánistánu.

18.8.2021 20:44 As to me each living creature (Hitler, snakes and kosher

18.8.2021 20:43 Dle mne každý živy tvor (Hitler, had a jedlík košer a

18.8.2021 0:58  On 16.-18.8.2021 Czech Republic evacuated (from Afghanistan)

18.8.2021 0:46  Dne 16.-18.8.2021 Česká republika evakuovala (z Afghánistánu)

18.8.2021 0:30  Why did I buy annual access to Israeli television

18.8.2021 0:07  Proč jsem si koupil roční přístup do izraelský televize

17.8.2021 23:28 Ultra-Orthodox Jews (ie Haredim) needn't be snakes,

17.8.2021 23:16 Ultraortodoxní židé (tj. charedim) nemusí být hadi,

17.8.2021 12:37 In name of Charity. Today, at about 9:00 a.m. (in Kabul)

17.8.2021 12:30 Ve jménu Charity. Dnes asi v devět hodin ráno v Kábulu

16.8.2021 13:49 Political ban on ritual slaughters in Czech

16.8.2021 13:45 Politický zákaz rituálních porážek v ČR. Když žid i

15.8.2021 23:34 Nation that eats killed animals, mainly in full

15.8.2021 23:15 Národ, jež jí zabíjená zvířata, zejména při plném

15.8.2021 23:12 Chcete si vybrat charitu i pro zvířata nebo karmickou

15.8.2021 23:00 To choose Charity also for animals or karmic burden*?

15.8.2021 11:51 I recommend that Czech Republic right now gives (Afghan)

15.8.2021 11:49 Doporučuji, aby právě teď česká republika dála (Afgáncům)

15.8.2021 9:00  "Some countries, including Czech Republic, (in Kabul)

15.8.2021 8:36  "Některé země včetně Česka kvůli rychlému (v Kábulu)

14.8.2021 20:46 Result of saving of Afghan translators of Czech army in

14.8.2021 20:36 Výsledek záchrany afgánských tlumočníků

14.8.2021 19:14 Jestli se českému premiérovi Andreji Babišovi nepodaří

14.8.2021 18;31 Nyní si většina židů myslí, že jejich integrace a

14.8.2021 18:18 From point of view of (Jewish) integration, vegetarians 

14.8.2021 18:11 Z hlediska (židů) integrace a vegetariánství možná hadi

13.8.2021 13:45 Jewish nobility can be snakes. By them it isn't

13.8.2021 13:38 Židovská šlechta jsou možná hadi. Podle nich není

11.8.2021 17:06 Odpověď: Poslal(a) ODS - Občanská demokratická

11.8.2021 16:59 v českých parlamentních volbách v říjnu 2021 volím

11.8.2021 16:11 Bad Jews now as Holocaust syndrome reject animal

11.8.2021 15:04 Špatní židé nyní jako syndrom holocaustu odmítají

11.8.2021 3:57  No: Czech President Beneš and his army general on

11.8.2021 3:51  Ne: český prezident Beneš a generál jeho armády na

11.8.2021 2:19  Compassion lack in bad Jews is Holocaust syndrome

11.8.2021 2:08  Nedostatek soucitu u špatných židů je syndrom holocaustu

10.8.2021 14:09 Transgender people are in substance repulsive (M. Zeman)

10.8.2021 14:08 Transgender lidé jsou bytostně odporní (M. Zeman)

10.8.2021 12:38 USA sent airplanes to Afghánistán. They want to

10.8.2021 12:02 USA vyslaly do Afghánistánu letadla. Chtějí pokračovat s

9.8.2021 22:57  My Philosophy of Balance (see http://www.spvzt.cz )-Jews

9.8.2021 22:50  Má Filosofie rovnováhy (viz http://www.spvzt.cz )-židé

9.8.2021 17:44  Send Ouestionnaire* to Your political party to: 1)

9.8.2021 17:38  Pošlete Dotazník* Vaší politické straně na: 1)

9.8.2021 15:20  Podpořil jsem (Id daru:    42872004) částkou 100 Kč

9.8.2021 2:54   These cosmetics were animal-tested which should

9.8.2021 2:45   Ta kosmetika byla testována na zvířatech, což by se mělo

9.8.2021 0:49   I wish Hana Zagorová to heal soon bad illness

9.8.2021 0:47   Přeji Haně Zagorové, aby se brzy uzdravila ze špatné

8.8.2021 21:15  Nejlepší je demokracie s uzákoněním spravedlivých 

8.8.2021 21:12  Přátelství lidí a bezobratlých./ Friendship of

8.8.2021 13:42  Charitním darem 15 USD proti smrtím hladem na

8.8.2021 13:35  With charity gift US$15 against Madagascar (starvation)

8.8.2021 13:08  Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před jatky

8.8.2021 12:58  I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem

8.8.2021 12:48  I donated again for PETA the largest non-profit-animals

8.8.2021 12:40  I more times donated for Salvation Army for homeless

8.8.2021 12:34  Organizace Greenpeace. Daroval jsem. (Id daru:

8.8.2021 12:21  Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated

8.8.2021 10:54  Katolická nemocnice nemocných lidí se zvířaty v

7.8.2021 14:47  Bad Jews ruling world with main murderer principie, not

7.8.2021 14:44  Zlí židé vládnoucí světu s hlavním principem vraha, ne

7.8.2021 12:17  At Israel's wish USA withdrew in 2018 from nuclear

7.8.2021 11:46  Na přání Izraele USA odstoupily v 2018 od jaderné

6.8.2021 16;01  Russian lesbian family who starred in advertising for

6.8.2021 15:58  Ruská lesbická rodina, která hrála v reklamě ruského

6.8.2021 14:44  If schizophrenics do not use meds, after only 3 day cure

6.8.2021 14:42  Jestli schizofrenici neužívají léky, už po 3 dnech léčby

6.8.2021 8:39   Andrej Babiš Jr.: He wants to be without diagnosis of

6.8.2021 8:30   Andrej Babiš ml.: Chce se zbavit diagnózy

5.8.2021 23:19  Killer robots are developed - e.g. by USA, China, United

5.8.2021 23:12  Zabijácké roboty vyvíjí - např. USA, Čína, Velká

5.8.2021 10:45  I signed a Petition, ie open letter from the NGO (salmons)

5.8.2021 10:36  Podepsal jsem Petici, tj. otevřený dopis od NGO (lososy)

5.8.2021 8:54   After Syria and Iraq Islamic State defeat in 2019, UN

5.8.2021 8:43   Po porážce Islámského státu v Sýrii a Iráku v roce 2019

4.8.2021 23,05  Hunting of endangered animal species (Russia exceptions)

4.8.2021 22:59  Lov ohrožených druhů zvířat (výjimky v Rusku)

3.8.2021 9:30   "Germans welcoming Hitler in Czechoslovak bordertands

3.8.2021 9:27   "Vítáni Hitlera Němci v československém pohraničí

3.8.2021 0:38   Israeli Supreme Court yesterday suggested compromise

3.8.2021 0:25   Izraelský nejvyšší soud včera navrhl kompromis asi

2.8.2021 23:58  Israel: Monopoly Chief Rabbinate rejects reforms, but

2.8.2021 23:56  Izrael: Monopolní vrchní rabinát odmítá reformy, ale

2.8.2021 22:07  St. Anne's University Hospital in Czech (cannabis)

2.8.2021 22:05  Fakultní nemocnice u sv. Anny v ČR (konopí) 

2.8.2021 21:58  In Czech Republic, opiates are given in fact by Jews

2.8.2021 21;58  V Česku jsou opiáty dávané fakticky židy

2.8.2021 11:45  In contrast to the cruelty of salmon (farms)

2.8.2021 11:41  Naproti níže uvedenému krutému chovu lososů ve

31.7.2021 10:08 Great world danger is the radical orthodox Islamic

31.7.2021 9:51  Velké světové nebezpečí je radikální ortodoxní islámský

30.7.2021 15:44 Let them already be in peace at least after death- rhino

30.7.2021 15:38 Ať už jsou v míru alespoň po smrti-hroch

30.7.2021 12:22 30.07.2021 We know who helped our soldiers (Afghanistan)

30.7.2021 12:08 30.07.2021 Jsme si vědomi, kdo (pomohl) našim vojákům (Afghánistán)

30.7.2021 0:16  30. 7.21 According to Czech President Miloš Zeman (help)

30.7.2021 0:14  30. 7.21 Jakýkoliv odklad rozhodnuti o poskytnuti-pomoc

29.7.2021 18:01 29.07.2021 Allied countries solve the same problem at

29.7.2021 17:36 29.07.2021 Spojenecké země řeší v současnosti (to samé)

29.7.2021 10:43 09.06.2021 PETA chválí Izrael jako první zemi (kožešiny)

28.7.2021 2:30  09.06.2021 Israel: Wild Animals Protection (fur Act)

28.7.2021 1:57  09.06.2021 Izrael: Předpisy ochranu divokých zvířat-kůže

28.7.2021 0:14  14.04.2021 Nový Zéland: Vláda potvrdila plány na zákaz vývozu živých zvířat

28.7.2021 0:11  14.04.2021 New Zealand: The Government has confirmed plans to ban live animal exports

27.7.2021 23:41 Germany passed a law in May 2021 banning the crushing of male chickens from January 1, 2022

27.7.2021 23:38 Německo přijalo v květnu 2021 zákon zakazující drcení kuřat samců od 1. ledna 2022

27.7.2021 23:12 18.07.2021 France wants to ban crushing and gassing of male chickens in 2022

27.7.2021 23:02 18.07.2021 Francie chce v roce 2022 zakázat drcení a zplyňování kuřat

27.7.2021 21:28 Celý svůj život buduji katedrálu kámen po kameni,

27.7.2021 6:52  Help to Afghan allies is solved by nearly all armies

27.7.2021 6:46  Pomoc afghánským spojencům řeší téměř (všechny armády)

26.7.2021 20:54 What is substance of cruel rules of Islam, it was

26.7.2021 20:46 Co je podstatou krutých pravidel islámu vyjádřil v

26.7.2021 20:39 United Kingdom will give asylum to (4300 Afghans)

26.7.2021 20:36 Spojené království udělí azyl celkem asi 4300 Afgháncům,

26.7.2021 11:32 Though our policy and Muslims as cruel halal killers

26.7.2021 10:10 Ačkoliv naše politika a muslimové jako krutí halal

22.7.2021 21:08 Greenpeace petition, I signed (rainforests, I start)

22.7.2021 21:00 Greenpeace petice, podepsal jsem (pralesy, jsem začal)

21.7.2021 20:30 From France. From 1 January 2022, two bans will

21.7.2021 19:49 Z Francie. Od 1. ledna 2022 tam budou platit dva zákazy:

19.7.2021 21:01 Now new fighting between Israelis and by them -repressed

19.7.2021 20:53 Nyní nové boje mezi Izraelci a jimi utiskovanými

19.7.2021 20:33 In 2021, the West will withdraw its soldiers from (Afghanistan)

19.7.2021 20:11 V roce 2021 Západ stáhne své vojáky z Afganistánu.

18.7.2021 1:26  I philosophically highly appreciate charitable-Jewry

18.7.2021 1:21  Filosoficky si hluboce vážím charitního židovství a

18.7.2021 0:28  Czech Jew-Christian Daniel Herman is wrong, if by

18.7.2021 0:19  český žid-křesťan Daniel Herman se mýlí, jestli podle

17.7.2021 14:53 Charitním darem 25 USD proti smrtím hladem Madagaskaru

17.7.2021 14:52 With charity gift US$25 against Madagascar starvation

16.7.2021 17:30 British House of Lords makes amendments-invertebrates)

16.7.2021 17:29 Britská Sněmovna lordů předkládá pozměňovací-bezobratlí

16.7.2021 17:00     

16.7.2021 14:08 Nyní nechci jim darovat nic. Israel Alliance (Od knězů)

16.7.2021 13:49 luxorious the Hagibor social care facility of Jewish

16.7.2021 13:48 Jewish luxorious social care/ židovská luxusní sociální

16.7.2021 2:45  People, animals etc from Africa said to EU citízen,

16.7.2021 2:44  Lidé, zvířata atd. z Afriky řekli: EU občane, pamatuj

16.7.2021 2:43  2021: (Darwinist world principie of murderer?)

16.7.2021 2:41  2021: (darwinistický světový princip vraha?)

16.7.2021 2:39  13.5.2016: Ca. 153 000 people-refugees arrived in Italy

16.7.2021 2:28  13.5.2016: Do Itálie v člunech 153000 běženců z Afriky

15.7.2021 14:15 Amazon rainforest, the worlďs largest carbon (tank)

15.7.2021 13:29 Amazonské pralesy, jež jsou největší úložiště oxidu

14.7.2021 5:17  Podepsal jsem tuto Petici pro EU za zákaz obchodu-žralok

11.7.2021 0:33  http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechziv

10.7.2021 2:37  http://www.spvzt.cz/ , http://stranazapravavsechziv

9.7.2021 14:00  Pfizer with BioNTech develop vaccine designed to fight against mutations of virus COVID-19.

9.7.2021 13:44  Pfizer s BioNTech vyvíjí vakcínu pro boj s mutacemi.

7.7.2021 12:19  I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem

7.7.2021 12:07  Organizace Greenpeace. Daroval jsem. Pralesy, oceány.

7.7.2021 11:55  Médecins Sans Frontiéres I donated a tuberculosis antibiotic

7.7.2021 11:45  I more times donated for Salvation Army for homeless

7.7.2021 11:36  Daroval jsem opět 10 USD. 11.6.21 Pietní akt před jatky

7.7.2021 11:20  I donated again for PETA the largest non-profit-animal

5.7.2021 19:02  (see now Israel)-11.5.2021: Czech minister (re-Pfizer)

5.7.2021 18:56  (viz nyní Izrael)-11.5.2021: český ministr (re-Pfizer)

30.6.2021 20:36 Below is the complete medical documentation of my dog

30.6.2021 19:10 Níže je kompletní lékařská dokumentace mého psa

30.6.2021 16:25 Laws shall be brief that they can be understood by nearly everyone

30.6.2021 16:24 Zákony musí být stručné, aby byly téměř každému jasné

30.6.2021 11:51 Podepsal jsem tu Petici proti vraždám ochránců-Amazonie

28.6.2021 14:12 Was Holy Mother Teresa of Calcutta a righteous woman in

28.6.2021 13:51 Byla Svatá Matka Tereza z Kalkaty spravedlivý v

27.6.2021 22:19 4 posmrtné fotky 14,5 roku starého mého psa Gooda,

27.6.2021 21:37 Today Sunday (i.e. Chrisťs Day) my dog Good, a good Christian died mercifully and naturally in age 14 and half years old

27.6.2021 21:29 Dnes v neděli (tj. Kristův den) můj pes Good, dobrý křesťan zemřel milosrdně a přirozeně ve věku 14 a půl let

27.6.2021 4:20  Saint boy in hell(place of Jews-snakes dictatorship, great suffering-Mexico

27.6.2021 3:01  Svatý chlapec v pekle(místo židů-hadů diktatury, velké utrpení-Mexiko

25.6.2021 22:14 Israel is the first country in world which will ban sale of furs

25.6.2021 22:13 Izrael zakáže jako první země na světě prodej kožešin

25.6.2021 21:53 Vážený pane ministře zemědělství Ing. Miroslave

25.6.2021 15:31 Matěj Stropnický, formerly bad chairman of Green Party,

25.6.2021 9:31  Matěj Stropnický, dřív špatný předseda Strany zelených,

24.6.2021 19:20 I vote for strong Christian-right political coalition

24.6.2021 19:13 Budu volit silnou křesťansko-pravicovou polit. koalici

24.6.2021 14:10 Inspire. Possibly Slovak Parliament joins EU trend-dogs

24.6.2021 14:09 Inspirují ČR. Možná nyní se parlament SR připojil-psy

24.6.2021 14:08 Despite I believe in good real substance of all alive

24.6.2021 14:08 Přesto věřím v dobrou skutečnou podstatu všech naživu

24.6.2021 14:06 I am with animal protectionists, that Spanish laboratory

24.6.2021 14:06 Jsem spolu s ochránci zvířat, že španělská laboratoř

24.6.2021 9:28  Let us sign the Petition of organization Cruelty Free

24.6.2021 9:26  Podepišme petici organizace Cruelty Free International,

22.6.2021 11:34 Koněv Street in Prague will not be renamed, Prague

22.6.2021 11:30 Koněvova ulice v Praze nebude přejmenována, Praha

22.6.2021 7:53  Asylum is convinced that Matilda (pig) escaped from

22.6.2021 7:51  Azyl je přesvědčen, že Matilda (prase) z farmy uteklo

22.6.2021 7:21  Podporuji. Omlouvám se, ale v ten pátek jsem byl v prac.

21.6.2021 2:38  Israeli army head called for use of proportionate force.

21.6.2021 2:33  Police accused 4 soldiers of beating to death an Afghan

21.6.2021 2:27  Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené sily.

21.6.2021 2:02  Policie obvinila 4 vojáky za ubíti k smrti Afghánce, jež

20.6.2021 13:53 Snakes lied slightly above average to Buštěhrad police

20.6.2021 12:14 Hadi lhali těsně nadprůměrně Čechu veliteli Buštěhradu

20.6.2021 8:20  Atomic spies spouses Rosenbergs were Jews.* I consider

20.6.2021 8:01  Atomoví špióni manželé Rosenbergovi byli Židé.• Považuji

19.6.2021 8:30  Below film about now big cruelty of kosher slaughters

19.6.2021 8:25  Níže film o nyní velké krutosti košer porážek

18.6.2021 12:08 Big cruelty of kosher slaughterhouses*. 1st Nazi film

18.6.2021 12:04 Velká krutost košer jatek*. Prvně v nacistickém filmu

17.6.2021 12:57 List of 6 important legislative successes in the field

17.6.2021 12:53 Seznam 6 důležitých zákonodárných úspěchů

17.6.2021 10:39 Will be animals in heaven? Catholic priest Z. Czendlik

17.6.2021 10:38 Budou živočichové v nebi? Katolický kněz Z. Czendlik

17.6.2021 0:04  Podepsal jsem tuto petici (Den STOP přepravě zvířat)

16.6.2021 23:44 Amira Friedmann (Hebrew: amira-saying, animal holocaust)

16.6.2021 23:43 Amira Friedmann (ivrit: amira-výrok, holocaust zvířat)

16.6.2021 21:01 Imagine that all human beings are snakes who must eat

16.6.2021 20:59 Představte, že všichni lidé jsou hadi, kteří musí jíst

16.6.2021 5:18  beautilul (people are) cruel/ hezcí (lidé jsou) krutí

14.6.2021 22:51 COMPASSION in world farming-14.6.(STOP přepravě zvířat)

11.6.2021 20:10 (Israeli security propaganda of Iran atom bomb)

11.6.2021 19:55 (izraelská bezpečnosti propaganda íránské atomové bomby)

11.6.2021 12:22 07.06.2021 Vážení. parlamentu EU ne klecovým velkochovům

11.6.2021 12:13 Dear Member of Czech Parliament, it is no longer-foxes

10.6.2021 8:03  O mých darech informuji, abych inspiroval ostatní

9.6.2021 14:32  I donated again for PETA the largest non-profit-animals

9.6.2021 12:11  Daroval jsem opět 10 USD. 21.6.21 Pietní akt před jatky

9.6.2021 11:26  I more times donated for Salvation Army for homeless

9.6.2021 11-16  Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated

9.6.2021 11:03  Organizace Greenpeace. Daroval jsem. Prales, oceány.

7.6.2021 9:37   Nezautočíme-li, zničí oni nás. Izraelská letadla zničila irácký jaderný reaktor v roce 1981

7.6.2021 7:09   Vážení. V parlamentu EU podpořil ne klecovým velkochovům

5.6.2021 0:48   (během dnešní války židé zabili stovky Palestinců

4.6.2021 22:58  New Jewish Israeli Prime Minister Bennett-Pakistan warns

4.6.2021 22:57  Nový židovský premiér Izraele Bennett-Pákistán varuje

4.6.2021 21:57  Nyní výbuch sopky v Goma v Africe: 280 000 děti evakuace

4.6.2021 7:57   Jews embody snakes as creatures of God. See in Hebrew

4.6.2021 7:29   Židé ztělesňuji hady jako Boží tvory. Viz v hebrejštině

4.6.2021 5:53   Holes Drilled into Monkeys' Skulls, Electrode Leads

4.6.2021 5:37   Holes Drilled Into Monkeys' Skulls, Electrode Leads

18.5.2021 11:24 Za EU komisaře pro zvířata -petice - podepsal jsem./ ENG

18.5.2021 4:02  Britská královna, vláda zákon, ukončí export zvířat z UK 

17.5.2021 16:20 Koran **** and nice young boys in Islamic paradise:

17.5.2021 16:18 Korán **** a hezcí mladí chlapci v islámském ráji:

13.5.2021 13:43 badly said Sablé-Mayer (in Hebrew: mayer=me+ir, it

13.5.2021 13:33 špatně uvedl Sablé-Mayer (v hebrejštině: mayer=me+ir,

13.5.2021 2:00  symbiotic relationship of these species of corals and

13.5.2021 1:35  symbiotický vztah těchto druhů korálů a lilijic přes

12.5.2021 16:14 Dear Doctor, Thank you for your support UNICEF from 2007

12.5.2021 16:06 Vážený pane doktore, děkujeme za podporu UNICEF od 2007

12.5.2021 13:38 According to the formal accusation, internet copyright

12.5.2021 13:36 Muž dle obžaloby nezákonně šířil na internetu copyright

12.5.2021 1:05  Why I donate regularly: I think, that all living charity

12.5.2021 1:02  Proč pravidelně daruji: Myslím, že všichni živí charita

12.5.2021 0:42  I donated for UNICEF for malnutrition/ Daroval jsem

12.5.2021 0:13  I donated again for PETA the largest non-profit-animals

12.5.2021 0:03  Greenpeace (ID daru/ Gift: 42488162) Rainforests, Oceans

11.5.2021 23:31 Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic I donated

11.5.2021 23:12 I more times donated for Salvation Army for homeless

11.5.2021 22:31 Daroval jsem opět 10 USD. 27.5.21 Pietní akt před jatky

11.5.2021 22:06 Souhlasím a daruji jako 2 krát- proti jatka Český Brod

11.5.2021 21:56 Daroval jsem pro 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před jatky

11.5.2021 14:35 We must end the cage age in the EU and imports of it

11.5.2021 12:07 As to Czech Minister of Health a covid-19 re-vaccination 

11.5.2021 11:51 Dle českého ministra zdravotnictví re-očkování covid-19

10.5.2021 13:28 Demonstrations against Jews in Jerusalem (ir + shalom)

10.5.2021 13:21 Demonstrace proti židům v Jeruzalémě (ir + shalom)

9.5.2021 18:43  As a result of the Second World War: ca. 26 million died

9.5.2021 18:41  V důsledku druhé světové války: zemřelo 26 miliónů

9.5.2021 16:39  Prague is doing propaganda instead of truth, gen. Koněv

9.5.2021 15:17  Praha opět dělá propagandu místo pravdy, gen. Koněv

9.5.2021 14:18  On World War II and Czech military support of UA attack

9.5.2021 13:07  K druhé světové válce a české vojenské podpoře UA útoku

29.4.2021 7:58  Our team "cultivates“ synthetic meat and rejects fetus

29.4.2021 7:54  Náš tým „pěstuje“ syntetické maso a odmítá fetální telecí sérum, tj. výtažku ze zabitých embryí spolu s těhotnými krávami

28.4.2021 15:18 Daroval jsem opět 10 USD. 30.4.21 Pietní akt před jatky

27.4.2021 20:50 Souhlasím a daruji jako 1 krát proti Kostelecké uzeniny

27.4.2021 12:54 Souhlasím a daruji jako 1 krát proti jatka Český Brod

26.4.2021 6:07  Německo schvaluje zákon zakazující masové drcení kuřat

25.4.2021 11:49 (my post on 15.04.2021) cruel world to bearable level

25.4.2021 11:30 (můj post z 15.04.2021) krutý svět na únosnou míru

24.4.2021 22:01 Bulgarian Emilijan Gebrev (in Hebrew)-explosion Vrbětice

24.4.2021 21:58 Bulharský Emilijan Gebrev (v ivritu)-exploze Vrbětice

22.4.2021 9:55  Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým

22.4.2021 9:53  Zmenším bičování mě a i mých možných dětí krutým

22.4.2021 9:34  Reform of psychiatric care in our country and in West

22.4.2021 9:08  Reforma psychiatrické péče u nás a na Západě

19.4.2021 20:45 Podepsal jsem, aby se užily milosrdné antigenní testy

18.4.2021 23:46 (Also see page top) Islam, Koran: Sura 9,36 but do fight

18.4.2021 23:45 (Také viz začátek stránky) Islám, Korán: Sůra 9,36 bojuj

18.4.2021 23:07 Írán oznámil, že začal obohacovat uran na 60%

18.4.2021 23:01 Írán přišel o otce jadeného programu. Zabili ho Izrael

15.4.2021 22:45 Firstly I am able to bear the flogging of both me and my

15.4.2021 22:26 Za prvé jsem schopen unést bičování mě a i mých

15.4.2021 18:12 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/dom-

8.4.2021 18:15  Prague/Jerusalem: Today by reading holocaust  names,

8.4.2021 18:10  Praha/Jeruzalém: Dnes lidé čtením holocaust jmen

8.4.2021 17:39  Because of mandatory (antigen coronavirus COVID-19

8.4.2021 17:23  Kvůli povinnému (antigennímu koronavirus

8.4.2021 16:18  05.03.2021 I reject as very immoral the massive antigen

8.4.2021 16:14  05.03.2021 Odmítám jako velmi nemorální masové antigenní

6.4.2021 14:36  Toto je obecná licence mé Filosofie rovnováhy, daroval

6.4.2021 9:30   At least 1.6 million people died in the gulag*, but

6.4.2021 1:36   V gulagu zemřelo nejméně 1,6 miliónu lidí*, ale

6.4.2021 0:05   The number of flexitarians is increasing, ie people who

6.4.2021 0:00   Stoupá totiž počet flexitariánů, tedy lidí, kteří si

5.4.2021 17:24  Orthodox Jews (Freemasons, etc.), who rule

5.4.2021 17:00  Ortodoxní židé (svobodní zednáři atd.), kteří vládnou

3.4.2021 11:45  Podepsal jsem./ I signed. https://akce.ciwf.cz/page/790

3.4.2021 10:26  to become unorthodox Muslims, then otherwise atomic war

3.4.2021 10:18  stali neortodoxní muslimové, pak jinak atomová válka

29.3.2021 8:22  Obsah teď není dostupný

25.3.2021 16:57 According to studies, acylpyrin (it is vegetarian, my

25.3.2021 16:39 Proti coronaviru dle studií účinkuje acylpyrin (ie vegan

24.3.2021 8:27  In relation to Darwin's theory of evolution in politics

24.3.2021 8:27  Ve vztahu k Darwinově evoluční teorii v politice

23.3.2021 23:43 Definition of law. There are 2 theories: First, that all

23.3.2021 23:38 Definice práva. Existují 2 teorie: První, že všichni

23.3.2021 22:42 Second Jews-part {less than half) with little Charity

23.3.2021 22:00 Druhá židů část (miň než půlka) s malou Charitou

17.3.2021 8:57  Speculation-In Czech Republic now Charity is no refugees

17.3.2021 8:49  Spekulace-V České republice nyní Charita je ne uprchlíci

16.3.2021 15:10 Czech Parliament wants to give to Czech National Bank

16.3.2021 14:55 český parlament chce dát české národní bance

15.3.2021 22:45 My Philosophy agrees as to now Vatican homosexual effect

15.3.2021 22:34 Má Filosofie souhlasí s nyní Vatikánu homosexuální efekt

15.3.2021 22:05 According to my Philosophy: Homosexuals error in EU

15.3.2021 21:56 According to my Philosophy: Homosexuals error in Poland

15.3.2021 16:27 Podepsal jsem./ I signed. For farmed animals

15.3.2021 9:07  USA. V 2021 v parlamentech cca 60 antipotratových novel

15.3.2021 8:47  USA. Ca. 60 antiabortion bills in parliaments in 2021

15.3.2021 7:16  Now one cannot support German Greens or Czech for LGBT

15.3.2021 6:22  Nyní nelze podpořit německé Zelené ani české pro LGBT

14.3.2021 14:26 Perhaps the advent of a fair German green policy/ Snad

14.3.2021 14:24 Perhaps the advent of a fair green policy, because the

14.3.2021 14:23 Green policy of the STAN (Mayors and Independent)

14.3.2021 14:04 Arabové jsou proti české pobočce ambasády v Jeruzalémě

13.3.2021 14:17 I believe that merciful truth is reign of Love in world 

12.3.2021 18:24 A prayer of Pope for our earth All-powerful God, you are

12.3.2021 18:18 Modlitba Papeže za naši Zemi Všemohoucí Bože, přítomný

12.3.2021 16:47 June 5, 2018 Czech Jews against Palestinian massacres

12.3.2021 16:42 5. června 2018 čeští židé proti masakrům Palestinců

12.3.2021 10:33 ICC (International Criminal Court) will judge Israel

12.3.2021 10:12 ICC (Mezinárodní trestní soud) bude soudit Izrael

11.3.2021 14:48 Nedojde-li k nápravě, pak dle mé Filosofie atomový útok

10.3.2021 16:35 The vast majority of coronavirus critically ill is fat

10.3.2021 16:28 Většina pacientů coronaviru v kritickém stavu je obézní

10.3.2021 2:09  I more times donated for Salvation Army for homeless

10.3.2021 1:58  I donated for PETA the largest non-profit-animals

10.3.2021 1:53  Greenpeace I donated for Ocens/ Daroval jsem pro

10.3.2021 1:47  Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s., I

10.3.2021 1:43  Daroval jsem trochu riskantně pro mateřskou

10.3.2021 1:39  I donated for UNICEF for the humanitarian crisis in Yemen

9.3.2021 22:06  lawyer Naxera-on Czech far-right tickets on COVID tests

9.3.2021 21:46  advokát Naxera-za českou krajní pravici o COVID testech

9.3.2021 17:54  #StopPřepravěZvířat NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA O

9.3.2021 8:44   USA bishops discourage Johnson & Johnson COVID vaccine

9.3.2021 8:26   Američtí biskupové odrazují od COVID vakcíny Johnson &

7.3.2021 22:05  Franz Kafka ... he did not smoke, did not drink alcohol

7.3.2021 22:04  COVID study by CSIR-Institute for Genomics-India

7.3.2021 13:22  Franz Kafka ... nekouřil, nepil alkohol a byl vegetarián

7.3.2021 13:13  COVID studie od CSIR-Institutem pro genomiku-Indie

5.3.2021 16:11  Odmítám velmi nemorální masové antigenní testy (plod)

5.3.2021 13:36  I reject very immoral the massive antigen tests (embryo) 

23.2.2021 23:38 Chápu ty, kdo Mariánský sloup postavili jako památník

22.2.2021 1:49  Podepsal jsem: Petice proti dlouhému transportu zvířat

21.2.2021 9:53  Mnou i finančně kampaň hnutí Greenpeace Oceány

20.2.2021 22:23 Naposledy, když jsem dlouho nejedl maso, tak

17.2.2021 23:02 Pro mě daleko, ale souhlasím i finančně-Kostelec uzeniny

15.2.2021 10:14 https://www.facebook.com/animalsavecz/

15.2.2021 0:08  Společnost Vodňanské kuře vozící kuřata v mrazu takto

15.2.2021 0:03  § 302a trestný čin úmyslného chovu proti Bučovice jatka

14.2.2021 21:46 https://www.msn.com/cs-cz/zprávy/ prasata umí videohry

14.2.2021 21:22 the long-term loan with an unsure return (ie charity)

14.2.2021 21:11 dlouhodobá půjčka s nejistou návratností (tj. charita)

14.2.2021 14:10 V SR v době pravicové vlády trestní procesy

14.2.2021 14:09 V SR v době pravicové vlády trestní procesy

14.2.2021 13:08 "All the rest consists more in speculations, 1 algorithm

14.2.2021 13:07 "Vše ostatní jsou vice spekulace", jediného algoritmu

13.2.2021 20:39 Mnou i finančně podporovaná kampaň- UNICEF při OSN

13.2.2021 20:22 Světová zdravotnická organizace nevylučuje původ coronaviru v čínské laboratoři, kde jsou nelidské pokusy na zvířatech

13.2.2021 19:44 https://www.petice.com/petice_za_ukoneni_pokus_a_test

1.2.2021 23:50  25. ledna 2021 česká vláda schválila zákaz některých

1.2.2021 23:43  Zákon: zákaz některých jednorázových plastových výrobků

1.2.2021 23:42  Zákon Česko: povinný poddíl českých potravin

1.2.2021 23:33      

1.2.2021 1:55   As to Philosophy of Balance snakes eat mercifully eggs

1.2.2021 1:49   Podle Filosofie rovnováhy hadi jedí milosrdně vejce

31.1.2021 15:19 These Orthodox Jews (possibly snakes, see TV)

31.1.2021 15:19 The main Jewish tzedakah principie for non-Jews

31.1.2021 15:18 31.01.2021 Tito ortodoxní židé (možná hadi, viz TV )

31.1.2021 15:17 Hlavní zásada židovské „cdaka“ pro nežidy

12.1.2021 10:05 My Philosophy is for equality before law of all alive

12.1.2021 9:27  Má Filosofie je pro rovnost před právem všeho naživu

12.1.2021 2:07  Hebrew also: J(a)H(VeH)+S(h)OA(H)= God(is)catastrophe

12.1.2021 1:31  Hebrejština i: J(a)H(VeH)+ŠOA(H)=Bůh (je) katastrofa

30.12.2020 2:50 „Není přesné známo, kolik smluv na vakcíny podaří

30.12.2020 2:10 „Vakcíny Pfizer a Moderna používají messenger RNA

30.12.2020 2:07 "The Pfizer and Moderna vaccines use messenger RNA

30.12.2020 1:57 As in USA and Israel the Czech Minister of Health

30.12.2020 1:57 Jako v USA a Izraeli český Ministr zdravotnictví Blatný

28.12.2020 21:06 "The first Covid-19 vaccine in the UK is vegan, but with animal tests

28.12.2020 21:05 První Covid-19 vakcína ve Velké Británii je vegan ale s testy na zvířatech

12.12.2020 19:35 Is USA in danger of secession and civil war? The Supreme

12.12.2020 19:24 Hrozí rozpad USA a občanská válka? Nejvyšší

11.12.2020 13:10 Obsah teď není dostupný

10.12.2020 20:59 V Dánsku bylo nemilosrdně nepreventivně zabito 17 milión

10.12.2020 11:55 according to Darwinism and contemporary Orthodox Judaism

10.12.2020 11:54 podle darwinismu a současného ortodoxního judaismu

10.12.2020 10:48 The ban on free sale of medically guaranteed carrions

10.12.2020 10:45 Zákaz volného prodeje lékařsky zaručených zdechlin

10.12.2020 10:30 November 19, 2020 President Miloš Zeman anti-cage law  

10.12.2020 10:28 19.11.2020 Prezident Miloš Zeman protiklecový zákon

9.12.2020 0:19 I really do not hope, that Joe Biden is better than Trump

9.12.2020 0:17 Moc nedoufám, že Joe Biden bude lepší než Trump

8.12.2020 23:49 Necharitní ortodoxní (ne, charitní neortodoxní) židovská světovláda

8.12.2020 23:39 nález židovsky podjatého soudce ÚSTAVNÍHO SOUDU de facto legitimizuje nyní vraždy desítek miliónů hospodářských zvířat

8.12.2020 12:31 Perhaps beginning of civil war between Communists and

8.12.2020 12:30 Možná začátek občanské války mezi komunisty a

8.12.2020 11:06 Compassion in World Farming. animal EU green investments

8.12.2020 10:32 1. výročí smrti Íránu generála Sulejmáního zabitého USA

8.12.2020 10:28 Příjmy rozpočtu by tentokrát poklesly na 1433 miliard a

8.12.2020 10:25 https://www.facebook.com/ciwf.cesko/photos/a.63496136

2.12.2020 12:47 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a

1.12.2020 22:33 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a

1.12.2020 22:31 Španělská občanská válka 1936-1939 mezi komunisty a

1.12.2020 14:43 Podepište prosím tuto Petici proti: veterinární léčivo POLYGLOB BIOVETA proti psince atd. vyráběné zabíjením a vykrvováním psů

1.12.2020 14:41 Necelých pět tisíc podpisů již získala petice POLYGLOB

1.12.2020 14 40 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani-

1.12.2020 14:39 https://cnn.iprima.cz/tyrani-zvirat-v-nemecke-laboratori-

1.12.2020 8:25 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/zahrani%c4%8dn

30.11.2020 21:17 Now Anti-Western and anti-Jewish Islam apocalypse

30.11.2020 21:16 Nyní proti Západní a protižidovská islám apokalypsa

29.11.2020 0:08 When will all persuaded predatory people, i.e.

29.11.2020 0:05 Kdy začnou všichni přesvědčení draví lidé, tj.

28.11.2020 19:02 Dánská ministryně Matte Frederiksenová plakala

28.11.2020 18:58 5. června 2018 čeští židé proti masakrům Palestinců

28.11.2020 14:27 Izraelci se shromažďují na svazích, aby sledovali a

28.11.2020 14:17 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/iran-prisel-o-otce-

28.11.2020 14:15 Ve Švédsku: Jediný měsíc za tři roky bez oběti V

26.11.2020 22:13 https://cnn.iprima.cz/zabery-z-drubezarny-v-cesku-

26.11.2020 13:41 V Dánsku bylo nemilosrdně nepreventivně zabito 17 milión

26.11.2020 13:40 https://www.novinky.cz/volby/usa/clanek/trump-trva-na-

26.11.2020 13:32 Katolický kněz ředitel hnutí za zákaz potratů Trumpa

26.11.2020 13:21 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vybirame-to-mene-

26.11.2020 13:19 Nová vládní koalice ve Slovenské republice mluví o

21.11.2020 15:31 In relation to now State debts and Spanish Civil War

21.11.2020 15:27 Ve vztahu k nyní dluhům států a Španělské občanské válce

12.11.2020 20:49 Od: Vít Rakušan <vit.rakusan@stan.C2> Dne

12.11.2020 16:32 -- Přeposlaná zpráva -¬Předmět: Vážná hrozba - senátor

9.11.2020 22:06 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 22:05 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 22:04 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 22:04 Obsah teď není dostupný

9.11.2020 18:26 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/koronavirus/v-

8.11.2020 10:59 huge aggressiveness of radical Muslims-song

8.11.2020 10:51 obrovská útočnost radikálních muslimů-píseň

7.11.2020 21:47 https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/zmutovan%

7.11.2020 21:46 Polský parlament schválil zákon zákazu kožešinových farem

7.11.2020 21:44 https://www.seznamzpravy.c z/clanek/kaczynski-podruhe-

7.11.2020 21:44 https://www.lidovky.cz/svet/lovecka-organizace-nabidla-

7.11.2020 14:19 About contemporary presidential elections in the USA

7.11.2020 14:13 O současných prezidentských volbách v USA

3.11.2020 21:12 In relation to the recent Muslim assassinations

3.11.2020 21:12 Ve vztahu k nedávným muslimským atentátům

1.11.2020 22:41 In relation to actual Western laws about abortion

1.11.2020 21:58 Ve vztahu k aktuálním Západním zákonům o potratech

4.9.2020 9:40 Ortodoxní židé* jsou možná hadi (tj. lidský plazí mozek -

30.8.2020 21:55 Orthodox Jews* are possibly snakes -human reptile brain

21.8.2020 1:24 Father of Orthodox Jews, i.e. who would never eat carrions

16.8.2020 3:19 Inaccurate Czech rabbinical Bible translation on carrions

16.8.2020 2:27 Otcem (ortodoxních, tj. kteří by nikdy nejedli zdechliny)

16.8.2020 1:37 Nepřesný český rabínský překlad Bible o zdechlinách

11.8.2020 6:36 And what about future. Decision of Constitutional Court

11.8.2020 6:35 A co budoucnost. Rozhodnutí Ústavního soudu

11.8.2020 6:34  July 23, 2020 DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT

11.8.2020 6:31  23.07.2020 ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU (viz

27.7.2020 21:14 27.07.2020 According to a critic of my Philosophy of

27.7.2020 21:13 27.07.2020 Podle kritika mé Filosofie rovnováhy jsem

23.7.2020 20:19 The command to beget and multiply from Bible is valid if

23.7.2020 20:18 Příkaz ploďte se a množte se z Bible platí, jestli

22.7.2020 17:43 22.07.2020 According to Judaism, Darwinism (F. Nietzsche

22.7.2020 17:40 22.07.2020 Podle judaismu, darwinismus (F. Nietzscheho

16.7.2020 21:42 I propose to call "international law"

16.7.2020 21:36 Navrhuji nazvat "mezinárodní právo

15.7.2020 21:02 Least possible death and pain, ie necessary not to solve

15.7.2020 21:01 Co možná nejméně smrti a bolesti, tzn. je třeba neřešit

30.6.2020 23:31 Today, my lawyer filed the constitutional complaint

30.6.2020 23:30 30.06.2020 Dnes můj advokát podal ústavní stížnost

13.6.2020 0:39  June 12, 2020 I will file a constitutional complaínt

13.6.2020 0:32  12.06.2020 Podám ústavní stížnost (viz v českém jazyku

2.6.2020 19:54  02.06.2020 If there is only one charitabte God, so

2.6.2020 19:53  02.06.2020 Pokud existuje jen jeden charitativní Bůh,tak

31.5.2020 20:18 31.05.2020 Philosophy of Balance is (un) successful

31.5.2020 20:17 31.05.2020 Filosofie rovnováhy je (ne) úspěšná

17.5.2020 16:30 Today I filed an application for sale of carrions

17.5.2020 16:22 Dnes jsem podal žádost o prodej zdechlin

13.5.2020 16:04 Who is right, predator or prey when, for example, a

13.5.2020 16:02 Kdo je v právu, predátor nebo kořist, když např. vlk

10.5.2020 20:19 Predator? Until abolition of ban on sale of carrions

10.5.2020 20:18 Predátor? Dokud ne zrušení zákazu prodeje zdechlin

11.4.2020 18:21 Pope Francis says pandemic can be a „conversion

11.4.2020 18:20 Papež František říká, že pandemie může být „obrácení

11.4.2020 1:19  To the speech of the agricultural billionaire Babiš

9.4.2020 22:46  K projevu zemědělského miliardáře Babiše

5.4.2020 21:27  God the Father is a shark, Jesus of Nazareth is a dove

5.4.2020 21:24  Bůh otec je žralok, Ježíš z Nazaretu je holubice

20.3.2020 20:36 German television praises coronavirus COVID-19 ...

20.3.2020 20:35 Německá televize velebí koronavirus COVID-19: ...

20.3.2020 20:31 „In the center of (Chinese) Wuhan is a laboratory for

20.3.2020 20:30 „Uprostřed (čínského) Wu-chanu je laboratoř na

4.3.2020 8:26   amendment to the Criminal Code on animal cruelty

4.3.2020 3:49   novela trestního zákoníku ohledně týrání zvířat

29.2.2020 16:27 The Biblical Torah the Jews must obey, because God

29.2.2020 16:23 Biblickou Tóru židé musí poslouchat, protože Bůh

10.2.2020 22:00 Philosophy of Balance: "No living creature die

10.2.2020 21:59 Filosofie rovnováhy: "Žádný živý tvor nezemře

8.2.2020 1:32   If mercy to all living creatures protects me

8.2.2020 1:31   Jestli milosrdnost ke všem živým tvorům ochrání mě

2.1.2020 16:03 Obsah teď není dostupný    

30.12.2019 13:43 My Philosophy of Balance is a science to overcome

30.12.2019 13:42 30/12/2019 Má Filosofie rovnováhy je věda k vyvrácení

12.12.2019 20:42 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 20:21 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 20:16 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 20:10 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 19:19 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

12.12.2019 19:16 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

5.12.2019 23:25 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

5.12.2019 23:22 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

5.12.2019 23:22 Strana za práva všech živých tvorů aktualizoval(a)

30.11.2019 18:33 Strana za práva všech živých tvorů

29.11.2019 2:42 29/11/2019 MANIFESTO OF PARTY FOR THE RIGHTS

29.11.2019 2:40 29/11/2019 MANIFEST STRANY ZA PRÁVA VŠECH

27.11.2019 22:34 27/11/2019 "basic justice", "Basic role of State is

27.11.2019 22:33 27/11/2019 „základní Spravedlnost“ „Základní úloha státu

23.11.2019 19:13 relativní nadminispravedlnost státu

23.11.2019 19:13 relative supraminijustice of state

22.11.2019 2:13 SVOBODA A NADMINISPRAVEDLNOST

22.11.2019 2:12 FREEDOMAND SUPRAMINIJUSTICE

21.11.2019 12:30 FREEDOM, ALSO BASIC JUSTICE

21.11.2019 12:20 SVOBODA I ZÁKLADNÍ SPRAVEDLNOST

20.11.2019 20:53 14/11/2019 Market economy is basic condition of justice.

20.11.2019 20:52 Tržní ekonomika je základní podmínka spravedlnosti

19.11.2019 14:18 possible (for State) to tolerate only small wounds

19.11.2019 14:15 19/11/2019 možné (pro stát) tolerovat pouze malé rány

8.11.2019 23:12 During my youth the weak (unfit) individuals as benefit

8.11.2019 23:11 Během mého mládí slabí (nezpůsobilí) jako přínos

5.11.2019 20:01 As to my Philosophy: Cruelty for cruelty of children

5.11.2019 20:00 Dle mé Filosofie rovnováhy: Krutost za krutost dětí

3.11.2019 14:03 It is easier for a camel to go through eye of a needle

3.11.2019 11:45 03/11/2019 Snáze projde velbloud uchem jehly, než

3.11.2019 11:44 30/10/2019 Suffering of the necessary wounds (of cross

3.11.2019 11:44 30/10/2019 Snášení nezbytných ran (kříže a v

20.10.2019 23:09 More believers become extinct for biblical paradise

20.10.2019 23:07 20/10/2019 Vyhyne více věřících, že biblický ráj jistě

24.9.2019 20:47 Liturgical texts on 24.9.2019, Tuesday 25th week in the

24.9.2019 20:43 Liturgické texty na 24.9.2019, úterý 25. týdne

24.9.2019 20:40 Liturgical texts on 23.9.2019, Monday 25th week

24.9.2019 20:38 Liturgické texty na 23.9.2019, pondělí 25. týdne

24.9.2019 20:36 Liturgical texts on 22.9.2019, 25th Sunday

24.9.2019 20:33 Liturgické texty na 22.9.2019, 25. neděle

22.9.2019 23:28 My confirmation name is Paul. Jewish theology of Paul

22.9.2019 23:26 Mé biřmovací jméno je Pavel. Viz židovská teologie Pavla

21.9.2019 13:42 The weak (unfit) individuals always gradually extinct

21.9.2019 13:41 Slabí (nezpůsobilí) jedinci vždy vyhynou

5.9.2019 12:53  Big fear of pain and death inevitably enforces charity

5.9.2019 12:52  Velký strach z bolesti a smrti nutí k charitě

2.9.2019 9:51   01/09/2019 Through my life I try to refute Darwinism,

2.9.2019 9:48   01/09/2019 Svým životem se snažím vyvrátit darwinismus

30.8.2019 12:47 29/08/2019 About womanish men and masculine women.

30.8.2019 12:46 29/08/2019 O zženštilcích a mužatkách. Cit je nepřesný,

12.8.2019 18:46 12/08/2019 Biblical paradise will surely be!

12.8.2019 18:44 12/08/2019 Biblický ráj jistě bude!

12.8.2019 18:38 12/08/2019 The least possible death and pain!

12.8.2019 18:36 12/08/2019 Co možná nejméně smrti a bolesti!

12.8.2019 18:17 11/08/2019 Is eater of slaughtered animals a realist

12.8.2019 18:15 11/08/2019 Je jedlík poražených zvířat realista

11.8.2019 10:22 possible mistake: unnecessarily to kill other animals

11.8.2019 10:20 Možná chyba: lze zbytečně zabíjet jiné živočichy

10.8.2019 19:57 If anybody (man or woman) does not survive cruelty of world

9.8.2019 11:05  Jestliže by někdo (muž či žena) nevydržel krutost světa

8.8.2019 21:18  We told also: Until ruling class have not a wish

8.8.2019 21:14  Řekli jsme také: Dokud nebude mít vládnoucí třída přání

4.8.2019 20:43  But the strong individuals can choose between charity

4.8.2019 20:41  Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi charitou a

3.8.2019 18:22  On the basis of my biggest possibly unreal wish 

3.8.2019 18:20  Na základě svého největšího možná nereálného přání 

31.7.2019 22:39 My heavy rational mystique -Daemons (predators)

31.7.2019 22:37 Těžká racionální mystika mé Filosofie-Démoni (dravci)

27.7.2019 21:19 also forcing herbivores to let eat up themselves by meat-eaters in extreme need

27.7.2019 21:19 i nutit býložravce, aby se v krajní nouzi nechali sníst

27.7.2019 14:15 If righteous (i.e. very thinking fighter-cowardly

27.7.2019 14:13 Jestli spravedlivý (tj. velmi myslící bojovník-zbabělý

26.7.2019 13:21 My rational mystique-liberation from hell of predators

26.7.2019 13:21 Má racionální mystika -vysvobození z pekla dravců

25.7.2019 20:54 My rational mystique-predators, herbivores,their hybrids

25.7.2019 20:53 Má racionální mystika-dravci, býložravci,jejich kříženci

22.7.2019 21:50 https://secure.avaaz.org/campaign/fr/amazon_apocalypse

21.7.2019 17:23 In brief it means for our righteous fighter

21.7.2019 17:22 Ve zkratce to znamená pro našeho spravedlivého bojovníka

21.7.2019 8:18  Below I mention the Old Testament Biblical norms

21.7.2019 7:47  20/07/2019 Níže uvádím starozákonní Biblické normy

19.7.2019 22:55 19/07/2019 Why does one prefer the selfish fight?

19.7.2019 20:34 19/07/2019 Proč dát přednost sobeckému boji?

18.7.2019 20:28 But the strong individuals can choose between charity 

18.7.2019 20:23 Ale silní jedinci si mohou vybrat mezi charitou a

11.7.2019 15:02https://secure.avaaz.org/campaign/fr/japan_ivory_cites_lo

7.7.2019 22:06  World as fight versus world as love. (Orthodox) Israelis

7.7.2019 22:04  Svět jako boj versus jako láska. (Ortodoxní) Izraelci

6.7.2019 20:56  Will war defeat love (Biblical paradise) or vice versa

6.7.2019 20:46  Porazí boj lásku (Biblický ráj) nebo láska porazí boj ve

27.6.2019 0:40  https://www.novinky.cz/zena/zdravi/508758-dlouhodobe-

27.6.2019 0:36  http://www.msn.com/cs-cz/finance/zprávy/valná-

27.6.2019 0:33  https://smradzpocerad.cz/?utm_campaign=fossil-

16.6.2019 10:14 Stop klecovému chovu Více než 300 milionů

16.6.2019 10:11 Milión podpisů proti klecím. Češi jsou pro zákaz

6.6.2019 10:34  The evolution is reciprocity not exclusive selfishness

6.6.2019 10:32  Evoluce na reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti

20.5.2019 0:38  Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA

18.5.2019 16:02 Přes níže uvedené výhrady ve volbách do parlamentu EU

3.5.2019 13:43  Single lifelong acceptable main formal rule

3.5.2019 13:42  Jediné celoživotně přijatelné hlavní formální pravidlo

2.5.2019 13:13  Worse possibility with probability ca. 49% is atomic war

2.5.2019 13:11  Horši možnost pravděpodobnosti cca 49% je atomová válka

2.5.2019 13:11  One man thought, but that human being is predator

2.5.2019 13:09  Jeden člověk přemýšlel, ale že člověk je predátor

21.4.2019 15:10 Unless an enactment of slaughter tax so within 100 years

21.4.2019 15:09 Jestliže nebude uzákoněni porážkové dané tak do 100 let

16.4.2019 19:26 Jestliže nebude uzákoněni porážkové dané tak do 100 let

16.4.2019 16:04 Against reconciliation of humanity and animality in humans monotheistic religions

16.4.2019 16:01 Proti smíření humanity a živočišnosti v člověku monoteistická náboženství

15.4.2019 12:10 Supposedly human being as hero saves living creatures while fighting

11.4.2019 10:36 Honey instead of meat? Honey is the only foodstuff,

11.4.2019 10:33 Med místo masa? Med je jediná potravina, která

4.4.2019 18:05  Priests without sexual satisfaction should be with child in presence

4.4.2019 17:59  As to moral interpretation of Bible the yoke of Devil or on contrary of Jesus

4.4.2019 17:54  Dle morálního výkladu Bible jho Ďáblovo, naopak Ježíšovo

4.4.2019 17:53  Kněží bez sexu by měli být s dítětem za přítomnosti

3.4.2019 20:40  Thus main question is: Shall I more believe in morality

3.4.2019 20:40  Tedy hlavní otázka je: Mám více věřit morálce

3.4.2019 17:03  Substance of evolution in nature should be friendship

3.4.2019 17:02  Podstatou evoluce v přírodě by mělo být přátelství

3.4.2019 10:32  03/04/2019 Bible, Old Testament no easy Jesus' yoke

3.4.2019 10:30  03/04/2019 Bible, Starý zákon není lehké jho Ježíšovo

2.4.2019 22:00  Opportunists without charity with Devil's yoke

2.4.2019 21:59  02/04/2019 Prospěcháři bez charity s jhem Ďáblovým

19.3.2019 23:10 There are two kinds of opportunists: 1) opportunists

19.3.2019 23:05 Jsou dva druhy oportunistů, resp. prospěchářů: 1)

11.3.2019 14:04 I would not want and would not endure to live in cruel

11.3.2019 14:04 Nechtěl bych a nevydržel bych dlouhodobě žít v krutém

10.1.2019 9:36  My greatest discovery returns to the Biblical paradise

10.1.2019 9:33  Můj největší objev se vrací do Biblického ráje

8.1.2019 18:13  My greatest discovery is no killing without reasonable punishment

8.1.2019 18:13 Můj největší objev je žádné zabíjení bez rozumného trestu

29.12.2018 20:25 If we want to enforce opinion of Earth as substantial Biblical paradise

29.12.2018 20:23 Jestliže chceme prosadit názor Země jako podstatného Biblického ráje

24.12.2018 11:36 24/12/2018 Validity of altruistic evolution can prove

24.12.2018 11:33 24/12/2018 Platnost altruistické evoluce může dokázat

21.12.2018 18:38 My surrounding people disbelieves my Philosophy

21.12.2018 18:38 21/12/2018 Mí okolní lidé nevěří mé Filosofii

16.12.2018 16:40 Power of general charity against cruel (selfish)

16.12.2018 16:39 16/12/2018 Síla všeobecné charity proti kruté (sobecké)

15.12.2018 23:37 15/12/2018 Will fitness of living creature save him or

15.12.2018 23:35 15/12/2018 Ochrání živého tvora jeho síla proti velké

15.12.2018 18:09 When this one, who predominantly believes and acts, is

15.12.2018 18:02 15/12/2018 Zatímco ten, kdo převážně věří a jedná, je

12.12.2018 19:41 Human should determine for charity gifts a price list

12.12.2018 19:37 Člověk by si měl pro své milodary stanovit ceník

11.12.2018 13:22 From viewpoint of atheism of Karl Marx is an altruist

11.12.2018 13:11 Z hlediska ateismu Karla Marxe je altruista

23.11.2018 8:14 People has such government, what it will merit

23.11.2018 8:12 Lid má takovou vládu, jakou si zaslouží, nejlepší je

31.10.2018 16:08 31/10/2018 Selfishness of the good ones is, because

31.10.2018 16:06 31/10/2018 Sobeckost dobrých je, protože jsou

25.10.2018 23:21 The evolution is reciprocity not exclusive selfishness 

25.10.2018 22:55 Evoluce na reciprocitě nikoliv na výlučné sobeckosti

25.10.2018 5:55 While the least possible death and pain is absolute

25.10.2018 5:54 Zatímco co možná nejméně smrti a bolesti je absolutní

21.10.2018 15:00 rule: Do not do your hateful to another. Rabbi Hillel

21.10.2018 14:57 pravidlo: Nedělej tvé odporné jinému. Rabín Hilel

20.10.2018 0:55 Mýtičtí severští hrdinové působí i mnoho smrti, ale

11.10.2018 11:39 Technological can destroy themselves in atomic age

11.10.2018 11:35 Technologické civilizace mohou zničit sami sebe v atomovém věku

8.10.2018 20:06 08/10/2018 Počasí a úroda v České republice.

24.9.2018 13:11 https://www.novinky.C2/zahranicni/svet/264704-vedce-

24.9.2018 12:55 Worse possibility with probability ca. 49% is atomic war

24.9.2018 12:48 Horši možnost pravděpodobnosti cca 49% je atomová válka

8.9.2018 23:42  08/09/2018 Animals hate their predators, also humans

8.9.2018 23:39  08/09/2018 Zvířata velmi nenávidí své dravce, i lidi

3.9.2018 10:07  There are 3 possibly successful attitudes to government

2.9.2018 21:26  Existují 3 možná úspěšné postoje k vládní moci, tj.

2.9.2018 13:05  Predator does not pay back with evil to this one, who

2.9.2018 13:02  Dravec neoplácí zlým tomu, kdo mu přeje pokoj, ačkoliv

25.8.2018 15:02 Two possibilities of crisis progress in now world

25.8.2018 15:00 Dvě možnosti krizového vývoje v nynějším světě

18.8.2018 11:05 Reformatory management participation requires contacts

18.8.2018 11:04 Reformní účast ve vedení vyžaduje kontakty

12.8.2018 23:18 Primarily human being is most often born into paradise

12.8.2018 23:16 12/08/2018 Nejčastěji se nejdříve člověk rodí do ráje,

12.8.2018 10:21 11/08/2018 Birth of the world, where everyone likes

11.8.2018 22:03 11/08/2018 Zrod světa, kde se budou mít všichni rádi, se

11.8.2018 18:39 11/08/2018 To escape from prison original sin of killing

11.8.2018 18:37 11/08/2018 Unikl z vězení dědičného hříchu zabíjení

29.7.2018 23:50 29/07/2018 enterpreneur as best for childless older man

29.7.2018 23:49 podnikatel jako nejlepší pro bezdětného staršího muže

29.7.2018 23:49 29/07/2018 Now working teams led by carnivorous women

29.7.2018 23:47 Nyní pracovní kolektivy vedené masožravými ženami

29.7.2018 23:46 My long-term belief in at least 51% charity sovereignty

29.7.2018 23:44 Má dlouhodobá víra v nejméně 51% suverenitu charity

22.7.2018 21:43 21/07/2018 Seven basic tactics during hunting prey

22.7.2018 21:40 21/07/2018 Sedm základních taktik při lovu kořisti

8.7.2018 14:56  One man thought, but that human being is predator

8.7.2018 14:55  Jeden člověk přemýšlel, ale že člověk je predátor

13.6.2018 12:47 correction of Christian animal heresy by Thomas Aquinas

13.6.2018 12:46 nápravu křesťanského bludu o zvířatech Tomáše Akvinského

11.6.2018 20:48 Meat and Roman Catholic Christian heresies of Bible

11.6.2018 20:46 Maso a římskokatolické křesťanské hereze Bible

11.6.2018 20:45 Principles of my Philosophy in mathematical formal logic

11.6.2018 20:40 Základy mé Filosofie v matematické formální logice 

10.6.2018 14:45 In future world repeated wars-social Darwinism

10.6.2018 14:43 V budoucím světě opětovné války- sociální darwinismus

10.6.2018 14:30 Philosophy of Balance and marriage and children

10.6.2018 14:26 Filosofie rovnováhy a manželství a děti

28.5.2018 19:30 Will world contrarieties (absurdity) tear the humans

28.5.2018 19:29 Roztrhají lidstvo i jednotlivého člověka rozpory světa

27.5.2018 20:14 27/05/2018 How do I prepare carrion of animal for eating

27.5.2018 20:12 27/05/2018 Jak si připravuji zdechlinu zvířete k jídlu

27.5.2018 19:33 26/05/2018 When does fertility of almost all women end

27.5.2018 19:32 26/05/2018 Kdy u nás končí téměř všem ženám plodnost

26.5.2018 0:13  Zdechliny jako rodinná strava v romské kuchyni

26.5.2018 0:12  If I want my own child, then 3 possibilities

26.5.2018 0:10  Jestliže bych chtěl vlastní dítě, pak 3 možnosti

1.5.2018 17:37  30/04/2018 Which pack shall I join, will I find my own

1.5.2018 17:34  30/04/2018 Ke které smečce se mám přidat, najdu svou

7.4.2018 21:40  07/04/2018 Graph theory allows computers to imitate

7.4.2018 21:40  07/04/2018 Teorie grafů umožňuje počítačům napodobovat

27.3.2018 1:02  Darwinism or symbiosis at (not) safe production

27.3.2018 0:57  Darwinismus nebo symbióza při (ne)bezpečné výrobě

23.3.2018 13:54 Je nespravedlivý svět ve všeobecném výběrovém boji

23.3.2018 13:52 Is unfair world in general evolutionary selective fight

21.3.2018 13:15 Orthodox Judaism believe as pure lions in rule

21.3.2018 13:13 Ortodoxní židovství věří jako čistí lvi ve vládu

17.3.2018 22:17 Philosophical experiment of solution in political Party

17.3.2018 22:15 Filosofický experiment řešení v politické Straně

17.3.2018 1:19 agriculture slaughter factory farms-concentration camps

17.3.2018 1:16 zemědělské průmyslové porážkové velkochovy- koncentráky

27.2.2018 9:15 Principles of my Philosophy in mathematical formal logic 

27.2.2018 8:38 Základy mé Filosofie v matematické formální logice

27.2.2018 8:24 A izraelského premiéra Šarona odkaz? Dle Vl. Žabotinského.

27.2.2018 8:24 A izraelského premiéra Šarona odkaz? Dle Vl. Žabotinského.

25.2.2018 23:39 If punishment also without our errors (i.e. our causing much more than the least possible death and pain)

25.2.2018 23:37 Jestli trest i bez našich chyb (tj. našeho působení o hodně více než co možná nejméně smrti a bolesti)

20.2.2018 19:55 According to my Philosophy of Balance, if death and pain

20.2.2018 19:32 Dle mé Filosofie rovnováhy, když nám děje smrt a bolest

14.2.2018 8:22 If punishment also without our errors (Schicksalschlag

14.2.2018 8:20 Jestli trest i bez našich chyb (Schicksalschlag -

13.2.2018 23:30 Case of hopelessly superior power other than this charity

13.2.2018 23:28 Případ beznadějně vyšší moci jiná než tato charita

9.2.2018 11:23  Causing the least possible death and pain, loan, theft

9.2.2018 11:11  Působeni co možná nejméně smrti a bolesti,půjčka, krádež

29.1.2018 16:49 If charity then it revenge this inhuman animal suffering

29.1.2018 16:47 Je-li charita, pak pomstí toto nelidské utrpení zvířat

29.1.2018 16:41 český prezident Miloš Zeman a ochrana zvířat  

29.1.2018 16:39 neúspěšný prezidentský kandidát Drahoš a ochrana zvířat

24.1.2018 14:47 Stanoviska prezidentských kandidátů k ochraně zvířat

24.1.2018 14:37 Stanoviska politických stran k ochraně zvířat

23.1.2018 17:34 (also fried) potatoes can be eaten only in extreme emergency as food

23.1.2018 17:32 (i smažené) brambory lze jist pouze v krajní nouzi jako jídlo chudých

20.1.2018 22:01 25/07/2017 Predators: to steal, lend, enslave, reproduce

20.1.2018 22:00 25/07/2017 Dravci: okrást, půjčit, zotročit, rozmnožit

18.1.2018 15:23 Je-li charita, pak pomstí toto nelidské utrpení zvířat

16.1.2018 12:18 Present-day and past worldwide politics and Hitler's Jew

15.1.2018 22:45 Současná i minulá světová politika a Hitlerův žid

6.1.2018 21:42 Believers in charity are more similar to scavengers

6.1.2018 21:40 Věřící v charitu jsou více podobní mrchožroutům

28.12.2017 10:54 Case-a hopelessly superior power other than this charity

28.12.2017 10:51 Případ-beznadějně vyšší moci jiná než tato charita

27.12.2017 18:49 I philosophically deeply appreciate charitable

27.12.2017 18:47 My philosophical intolerant approach is oriented only

27.12.2017 18:46 Si filosoficky hluboce vážím charitního

27.12.2017 18:45 Můj filosofický netolerantní přístup směřuje pouze proti

26.12.2017 16:40 At present time people do not want to live in paradise,

26.12.2017 16:38 Lidé v současnosti nechtějí žít v ráji

20.10.2017 10:54 Analýza- v podzimních parlamentních volím Zelené

20.10.2017 10:52 Czech Parliamentary election-Babis and his Jewish Citibank slavery

20.10.2017 10:51 České parlamentní volby-Babis a jeho židovské Citibank otroctví

13.10.2017 19:13 איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני    

13.10.2017 19:12 How to do from orthodox Muslim more unortodox

13.10.2017 19:11 Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního

13.10.2017 13:28 carrions sales permission against orthodox Jewish lobby

13.10.2017 13:24 povolení prodeje zdechlin proti ortodoxní židovské lobby

24.8.2017 10:22 איך לעשות ממוסלם דתי מוסלם יותר חילוני

24.8.2017 10:21 How to do from orthodox Muslim more unortodox

24.8.2017 10:18 Jak udělat z ortodoxního muslima více neortodoxního

15.8.2017 21:14 Můj (právní) spor jako filozof i právník vedu proti židovské ortodoxii

15.8.2017 19:34 My (legal) dispute as philosopher and lawyer against Jewish orthodoxy

8.8.2017 16:10 Podpořte kampaň Zelených za trvalou udržitelnost lesů

2.8.2017 3:22 Při zakládání Státu Izrael nemilosrdní (z lechi) a milosrdní (z hagany) židé takřka nikdy na sebe nevystřelili

20.7.2017 14:10 Greenpeace plastová stopa: https://www.plastjepast.cz/m

13.7.2017 17:18 11/07/2017 Press report- my Persecution 

13.7.2017 17:16 11/07/2017 Tisková zpráva- má Persekuce

4.7.2017 10:44  Petice Greenpeace Plast je past

1.7.2017 12:57  the joke how to deceive Jews about eating carrions

1.7.2017 11:35  vtip jako podvést židy o jezení zdechlin 

29.6.2017 9:16  How to do from ortnodox Israel more unortnodox

29.6.2017 2:29  איך לעשות מישראל דתי ישראל יותר חילוני

29.6.2017 2:15  Jak udělat z ortodoxního Izraele více neortodoxní

14.6.2017 22:07 https://www.facebook.com/NejmilosrdnejsiProdukty/ 

5.6.2017 9:40   Theory of successful firm hunting money, ie cadavers

5.6.2017 9:38   Teorie úspěšné firmy lovící peníze, tj. mrtvoly

3.6.2017 16:37  Evolution-success on marriage market-most popular sperm

3.6.2017 16:34  Evoluce-úspěch na sňatkovém trhu-nejoblíbenější spermie

27.5.2017 14 53 Why do women choose men with robbers genes

27.5.2017 14:51 Proč si ženy vybírají muže s raubířskými geny

5.5.2017 10:13  To Bohuslav Sobotka government's crisis in Czechia

5.5.2017 10:12  Ke krizi vlády Bohuslava Sobotky v České republice 

5.5.2017 0:39 Syn velvyslance v Izraeli Matěj Stropnický: trochu jinak, než píšete 

3.5.2017 11:04 Jana Drápalová: zootechnička jsem opravdu velmi bývalá

3.5.2017 8:30 Analýza-v podzimních parlamentních volbách volím Zelené

29.4.2017 11:46 Podepište petici Greenpeace proti glyfosátu -

29.4.2017 11:43 Sign the Greenpeace petition against glyphosate

26.4.2017 18:57 Lídr jihomoravské kandidátky Strany zelených vedené Matějem Stropnickým

23.4.2017 9:46  Problem of Roman Catholic Christians and premarital sex

23.4.2017 9:42  Problém římskokatolíků a předmanželského sexu

19.4.2017 13:09 My legal considering of racist murders case committed by young man Dilann Roof

19.4.2017 13:07 Mé právní posouzeni případu mladého muže Dylanna Roofa rasistických vražd

18.4.2017 0:25  About Protestantism (formation) / Executioner Jan Mydlář

17.4.2017 23:58 O (vzniku) protestantství / Kat Jan Mydlář (1572-1664

17.4.2017 23:51 The blacks in Christian Kenya and Islamic Niger-usury

17.4.2017 23:49 Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru-lichva

17.4.2017 23:47 Booklet of Christian manager Instructions (for Thomas-homeless and perhaps charitable carnivorous beast).

17.4.2017 9:42  Martin Luther and his predecessors Czechs Hussites towards Judaism

17.4.2017 9:37  Martin Luther a jeho předchůdci čeští husité vůči judaismu

15.4.2017 23:58 Příručka křesťanského managera Pokyny (pro Tomáše-bezdomovce a snad charitní masožravou šelmu)

14.4.2017 16:03 Judaism: 7 (fat) years of plenteousness and 7 (slim) years of dearth

14.4.2017 16:02 Židovství: 7 let tučných (hojnosti) a 7 let hubených (drahoty)

17.3.2017 16:09 If wurst machine is not stopped then atomic war

17.3.2017 16:07 nebude-li zastaven buřtovací pak atomová válka

9.11.2016 10:23 "USA presidential elections, who vote gentlemen, Trump's Presidential Announcement Speech, Hillary Clinton appreciated the dissident Russian music group "Pussy riot" (ie in English: vaginal orgy)

9.11.2016 10:17 Současné USA prezidentské volby, koho volí gentlemani, Trumpova prezidentské kandidatury oznamovací řeč, Hillary Clinton ocenila ruskou disidentskou hudební skupinu "Pussy riot" (tzn. v angličtině: vaginální orgie)

20.10.2016 1:22 Petice Greenpeace proti těžbě v ropy v Arktidě, ale jsem proti zastavit těžbu veškeré ropy. Analýza-čeští a naopak izraelští židé.

20.10.2016 1:10 https://www.facebook.com/events/1782193465352264/?

18.10.2016 15:30 https://forcechange com/162363/demand-justice-for-

18.10.2016 15:14 má politická iniciativa z 11.1.2010 za uzákonění masné daně ve Straně zelených-mail

18.10.2016 15:11 Mail Strany zelených z 9.4.2010 dokládající mé členství v české Straně zelených

14.10.2016 15:18https://secure.avaaz.org/campaign/fr/the_last_tigers_loc_

13.10.2016 11:11 Že by démoni, nebo nějací zlí mimozemšťané: možná vražda 1/4 miliónu sobů na Sibiři, Rusko možná kvůli těžbě zemního plynu či masu

8.10.2016 6:54  Po mém sdělení neobsahovalo zpravodajství na seznam.cz uvedenou propagandu A. Babiše

7.10.2016 5:32  https://forcechange.com/162061/ban-cruel-goat-

5.10.2016 15:29 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/pelikan-urazky-od-

5.10.2016 15:28 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/vecerni-zpravy-

5.10.2016 15:25 https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/deutsche-bank-

5.10.2016 15:24 https://www.novinky.cz/zahranicni/416430-temer-385-

5.10.2016 15:24 https://www.novinky.cz/ekonomika/416418-v-nemecku-

5.10.2016 15:22 https://www.novinky.cz/auto/416423-diky-donaldu-

5.10.2016 7:07  výzkum Fakultní nemocnice u sv. Anny: geneticky modifikovaná prasata jako materiál pro výrobu lidských srdečních chlopní

3.10.2016 10:10 Střet židovské ortodoxie a protestantství (vražda izraelského premiéra Jicchaka Rabina a starověcí židovští zéloti)

1.10.2016 9:56  Koho budu volit v jihomoravských krajských

14.9.2016 9:02  o pekle, jestli člověk jídává zbytečně více poražených zvířat, pak začne vědomě zabíjet postupně dospělé muže, ženy i malé děti

11.9.2016 8:44  Níže uvádím další příklady odvážných zřejmě hodných

11.9.2016 6:57  Má zpověď: špatný postoj katolíků (platného katolického katechismu čl. 2415-2418 a sv. Tomáše Akvinského) ke zvířatům

11.9.2016 6:54  Má analýza voleb v Meklenbursku s ohledem na pohrdání zvířaty Matějem Stropnickým homosexuálem a nyní předsedou Strany zelených

9.9.2016 23:59  Černoši v křesťanské Keni a islámském Nigeru-lichva

8.9.2016 10:02  Alan Turing-homosexuál a vynálezce prvního počítače

8.9.2016 6:31   Farnost Hustopeče žádost o zpověď katolickému knězi

6.9.2016 16:22  Proti Mojžíšovi trest pro nepřítele musí být výchovný, nikoliv zničující

6.9.2016 16:20  Proti Mojžíšovi trest pro nepřítele musí být výchovný, nikoliv zničující

6.9.2016 12:39  K mé babičce z otcovi strany Josefě Grůzové, katolička

6.9.2016 9:10   Doklad o mém křtu   

5.9.2016 14:37  https://forcechange.com/161036/city-must-stop-using-

29.8.2016 19:03 Zelení. Dotazník nemáte zde současný holocaust zvířat

26.8.2016 19:26 Smečka 11 ohrožených šedých vlků kořistila dobytek

26.8.2016 19:16 A pack of 11 endangered gray wolves hunted livestock

24.8.2016 11:52 důležitá petice Greenpeace, ale nemělo by být navždy úplné zrušení těžby ropy v Arktidě

24.8.2016 11:30 https://www.youtube.com/watch?v=ByiXlqgd058

24.8.2016 11:27 http://arctic-home.greenpeace.org/cs-cz/

22.8.2016 23:02 could carnivorous tyrannosaurus and herbivorous Brontosaurus cross-breed

22.8.2016 22:59 Mohli se zkřížit masožravý tyrannosaurus a býložravý Brontosaurus

19.8.2016 10:32 film Svět podle Daliborka jako portrét českého neonacisty a jeho rodiny, jež rozhodnou navštívit Osvětim

13.8.2016 15:51 Matthew 25,40 as yes have done it to one of the least of these my brothers

13.8.2016 15:35 Matouš 25 činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších

13.8.2016 15:10 https://www.novinky.cz/cestovani/afrika-asie/411343-

13.8.2016 15:10 Viz https://www.novinky.cz/cesto

13.8.2016 11:12 What is necessary to eat according to my Philosophy.

13.8.2016 11:12 Co je třeba jíst dle mé Filosofie.

13.8.2016 9:30  Novodobé soudní mučírny dětí.

12.8.2016 5:13  Against homosexual adoptions, because any male cannot learn the maternal instinct

12.8.2016 5:09  Proti homosexuálním adopcím, neboť žádný muž se nemůže naučit mít mateřský půd

9.8.2016 11:37  Against organic (i.e. ecological, i.e. bio) foods with slave work

9.8.2016 11:33  Proti organické (tj ekologické, tj bio) potravě s otrockou prací

7.8.2016 17:16  Testimony of all living creatures in the Last Judgment

7.8.2016 16:35  Kvůli útoku proti mým webům

7.8.2016 13:03  Svědectví všech živých tvorů při Posledním soudu.

7.8.2016 13:01  Demons as predators can be killed by pepper spray, possibly by atomic bomb

7.8.2016 13:00  Démony jako predátory lze zabít pepřovým sprejem, možná atomovou bombou

7.8.2016 12:59  Jehovah's Witnesses, bude in paradise will be death as food, ie plant seeds formed by germ (embryonic) living cells

7.8.2016 12:55  Svědkové Jehovovi, ale v ráji bude smrt jako jídlo, tj. rostlinná semena tvořená zárodečnými živými buňkami

23.7.2016 15:17 Stop drcení kuřat k smrti pro vaječný průmysl, např. Andrej Babiš (jeho nyní žena s původním židovským jménem Herodesová) prodal jeho vaječné průmyslové společnosti Druko Střížov a Česká vejce CZ (viz Hospodářské noviny, https://byznys.hn.cz/c1-66843630-agrofert-prodava-cast-vajecneho-byznysu-konkurenci-muze-to-souviset-s-chystanym-zakazem-klecovych-chovu : Barbora Pánková, redaktorka 11.11.2020)

22.7.2016 20:55 Stop Grinding Chicks to Death for Egg Industry, eg. Andrej Babiš (his now wife with original Jewish name Herod) sold his egg industry companies Druko Střížov and Česká vejce CZ (see Hospodářské noviny, https://byznys.hn.cz/c1-66843630-agrofert-prodava-cast-vajecneho-byznysu-konkurenci-muze-to-souviset-s-chystanym-zakazem-klecovych-chovu : Barbora Pánková, editor 11.11.2020)

22.7.2016 1:52  III. část, Literatura č. 2 k mému článku: Poznámky k Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi

22.7.2016 1:51  II. část, Literatura č. 1 k mému článku Poznámky k Biblickému Starozákonnímu králi Davidovi

19.7.2016 17:16 Stop Torturing and Killing Bulls at Annual (also Catholic religious) Festival

19.7.2016 10:23 My personal up to now life experience with the Jews, Shmuel Oswald Rufeisen-Brother (or Father) Daniel, O.C.D., was a Polish-born Jew and Romuald Jacob Weksler-Waszkinel, a Polish Jew and Catholic priest

19.7.2016 10:20 Moje osobní dosavadní životní zkušenost k židům, Shmuel Oswalda Rufeisen-bratr (či otec) Daniel, O.C.D., byl to narozený polský žid a Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, polský žid a katolický kněz

15.7.2016 16:05 poslankyně říci: "Homosexuálové se budou snažit zlegalizovat sex s dětmi

15.7.2016 14:13 Postoj Filosofie rovnováhy k danému výroku poslankyně

15.7.2016 14:03 II PART: single possible Biblical carnivorous philosophy

15.7.2016 13:51 I PART: single possible Biblical carnivorous philosophy

15.7.2016 13:43 II. ČÁST: jediná možná Biblická masožravá filosofie

15.7.2016 13:32 I. ČÁST: jediná možná Biblická masožravá filosofie

11.7.2016 13:58 (Mathematical definition of the Biblical God)

11.7.2016 13:56 (Matematická definice Biblického Boha) 

8.7.2016 8:30   https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/408151-volba-

8.7.2016 8:28 Katoličtí biskupové se dohodli na stažení žalob na kraje kvůli majetku https://www.novinky.cz/domaci/408606-biskupove-se-

27.6.2016 0:36  Most merciful methods of preserving plant fruits,

27.6.2016 0:33  Nejmilosrdnější metody konzervování rostlinných plodů

27.6.2016 0:30  Basic metaphysical question, if Satan can be killed

27.6.2016 0:27  Základní metafyzická otázka, zda je možno zabít Satana

25.6.2016 15:01 Typický vtip dravých ortodoxních židů

24.6.2016 21:40 British today's voting on exit of Great Britain from EU

24.6.2016 21:37 O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z EU

23.6.2016 19:16 British today's voting on exit of Great Britain from EU

23.6.2016 17:14 O dnešním hlasování Britů o odchodu Velké Británie z EU

20.6.2016 9:51  Bělohradský: Proč kandiduji za ČSSD a Stranu zelených

20.6.2016 8:52  Displays, virtually screens mostly produced from (fat)

20.6.2016 8:50  Displeje, resp. obrazovky většinově vyráběné z (tuku)

12.6.2016 8:16  Why it is better to eat gradually only plant fruits

12.6.2016 8:05  Proč je lepši jist postupně pouze rostlinné plody

8.6.2016 17:08  Nyní jsem pro radikální omezení norování dravých lišek

6.6.2016 9:14   My Devillogy as to my up to now personal life

6.6.2016 9:03   Má Ďáblologie podle mé osobní dosavadní životní

4.6.2016 22:49  https://www.novinky.cz/domaci/405470-udrzujte-kostefy-a-

31.5.2016 7:58  Green Party does not endanger the Jewish, Christian and socialist hypocrites, who still show Nazi murders of Jews, but not holocaust of animals

31.5.2016 7:43  Strana zelených neohrozí židovské, křesťanské a socialistické pokrytce, kteří stále ukazují nacistické masové vraždy židů, ale ne holocaust zvířat

31.5.2016 7:26  Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené sily. Ale je nový ministr obrany Izraele, zase ti židovští zéloti.

31.5.2016 6:59  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sef-izraelske-armady-

25.5.2016 13:42 Usury and bankruptcy law, especially in the Czechia.

25.5.2016 13:27 Lichva a insolvenční právo, zejména v České republice. 

23.5.2016 13:40 Psychoanalýza Freud versus Jung, co by se stalo, jestliže zabijeme veškeré Ďábla neboli smrt. 

23.5.2016 13:37 Psychoanalysis Freud versus Jung, what would happen if we kill all death or Devil 

23.5.2016 13:07 Komentář Biblické knihy Jób, nechci tě příliš hostit 

23.5.2016 13:02 Commentary of Book of Job, I don't want to host you much

22.5.2016 22:55 The Prophet Muhammad, i.e. alive against the (dead)

22.5.2016 22:54 Prorok Muhammad čili živý proti křesťanskému (mrtvý)

22.5.2016 11:09 Muslims as a scourge of God according to Abu Bakr

22.5.2016 11:05 Muslimové jako bič Boží dle Abú Bakra

22.5.2016 10:56 History of Judaism, Christianity and Islam, whether charity or predation

22.5.2016 10:47 Dějiny židovství, křesťanství a islámu, zda charita či dravost

20.5.2016 14:40 Beginning of salvation or end of world in presidential elections in now Austria

20.5.2016 13:41 Počátek spásy nebo konce světa při prezidentských volbách v nyní Rakousku

17.5.2016 19:27 Murdering of animats also in Hinduism and Buddhism

17.5.2016 19:23 Vraždění zvířat také v hinduismu a buddhismu 

13.5.2016 18:50 End or salvation of Western rational civilization

13.5.2016 18:49 Konec či záchrana Západní racionální civilizace

12.5.2016 9:16  Merciful Jesus-multiplication of meat,namely dead fishes

12.5.2016 9:14  Milosrdné Ježíš-množení masa, jmenovitě mrtvých ryb 

12.5.2016 8:25  https://forcechange.com/156893/stop-the-slaughter-of-

9.5.2016 23:44  http://www.novinky.cz/domaci/402776-abychom-usetrili-

9.5.2016 23:41  http://stop-sekani-travy.wz.cz/

9.5.2016 14:04  https://secure.avaaz.org/fr/avec_les_masai_b_lr/

9.5.2016 10:47  o historicitě Ježíše z Nazaretu, asi Krista a o celibátu

9.5.2016 10:10  About historicity of Jesus of Nazareth, apparently Christ and celibacy 

6.5.2016 16:23  My experiences to carnivores, herbivores and omnivores 

6.5.2016 16:18  Mé zkušenosti k masožravcům, býložravcům a všežravcům

6.5.2016 16:16  Integrated or ecological organic crop agriculture

6.5.2016 16:12  Integrované nebo ekologické rostlinné zemědělství

28.4.2016 15:42 Lichva a insolvenční právo, zejména v České republice.

26.4.2016 18:36 Problém uprchlíků v Bavorsku/ Bavaria refugee problem

26.4.2016 10:05 Po váhání jsem podepsal Zeleným: Petice vstup do lesa

23.4.2016 8:25  Místostarosta Hustopečí ŠVÁSTA Bořivoj, Radní

19.4.2016 7:38  Asi začíná nová éra. Nesmí bičovat v Saudské Arábii.

19.4.2016 7:36  Šéf izraelské armády vyzval k používáni přiměřené sily.

17.4.2016 22:17 Ad Charitylogy End of the Universe, Earth nuclear war

17.4.2016 22:15 Ad Charitologie Konec Vesmíru, atomová válka na Zemi.

16.4.2016 14:33 Charitylogy Idolatry: How can Satan make idol

16.4.2016 13:03 Charitologie Modlářství: Jak může Satan udělat modlu

16.4.2016 10:28 Ad Charitylogy Does man's brain govern over his sperm

16.4.2016 10:22 Ad Charitologie Vládne mužův mozek nad jeho sperma

14.4.2016 9:21  Treatment of human scabies according to my Philosophy

14.4.2016 9:15  Léčba lidského svrabu dle Filosofie rovnováhy

9.4.2016 5:32   Dobro a zlo: kraluje světu charita či predace

3.4.2016 8:58   Good and evil: reigns charity or predation over a world

28.3.2016 1:06  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 1:05  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:59  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:58  http://www.novinky.cz/zahranicni/382657-radikalove-z-

28.3.2016 0:58  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:57  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:57  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

28.3.2016 0:56  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

21.3.2016 12:40 Why do not Jews, Muslims and other predators consider Jesus of Nazareth as single God

21.3.2016 10:37 Proč židé, muslimové a jiní dravci nepřijímají Ježíše z Nazaretu jako jediného Boha

13.3.2016 7:07  How apparently Islam tries to eliminate homosexuals

13.3.2016 7:05  Jak se islám zřejmě snaží eliminovat homosexuály

12.3.2016 12:37 Solution of reasonable aid to Muslim war refugees 

12.3.2016 12:25 Řešení rozumné pomoci muslimským válečným uprchlíkům

11.3.2016 7:12  Jewish, Muslim principle of an eye for an eye with atomic bomb

11.3.2016 7:09  zásada židů, muslimů oko za oko s atomovou bombou

10.3.2016 20:22 http://www.novinky.czlzahranicni/evropal396938-v-

10.3.2016 20:20 http://www.novinky.cz/krimi/395820-zadna-nenavist-ale-

7.3.2016 22:12  poslední přírodní stanoviště ohrožených orangutanů ohrožené kvůli palmovému oleji

7.3.2016 6:52   charitylogist is to prove, world is governed by love

7.3.2016 6:50   charitolog má dokázat, že světu (Vesmíru) vládne láska

6.3.2016 12:03  75 million Turkey adopted 2.7 million Syrian refugees

6.3.2016 12:03  75 miliónové Turecko přijalo 2,7 miliónů Sýrie uprchlíků

6.3.2016 11:53  http://www.novinky.cz/domaci/392719-v-praze-pristali-

6.3.2016 11:27  http://www.novinky.cz/komentare/396651-komentar-o-

6.3.2016 11:25  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

6.3.2016 11:22  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropal393350-na-85-

5.3.2016 8:50   Charitylogy as the exact natural science hypothesis

5.3.2016 8:47   Charitologie jako exaktní přírodovědecká hypotéza

2.3.2016 9:16   Limits of charitology as exact, i.e. measurable science

2.3.2016 9:13   Omezení charitologie jako exaktní, tj. měřitelné vědy

2.3.2016 9:04   Science of love (charitylogy) based see: www.spvzt.cz  

2.3.2016 9:01   Věda o lásce (charitologie) založená viz: www.spvzt.cz

21.2.2016 14:00 Snad začíná nová éra. http://www.ceskenoviny.cz/z

18.2.2016 6:31  Questionnaire about definition of love in your worldview

16.2.2016 12:57 Dotazník na definici lásky ve Vašem světonázoru

15.2.2016 13:30 Ježíšova biblická evangelia jako náboženství lásky jako nejméně z 51 procent charitologie

15.2.2016 13:24 Biblical Gospels of Jesus as religion of love as at least 51 percent Charitology

30.1.2016 13:22 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393339-ne-jen-

30.1.2016 13:20 http://www.novinky.czlzahranicni/evropal393350-na-85-

25.1.2016 18:51 Pomoc bližnímu živému tvoru ze strachu z pomsty či z touhy po lásce bližního

25.1.2016 10:20 Charity for neighboring living creature out of fear or desire for love of neighbor

21.1.2016 9:10  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropal392410-

21.1.2016 9:10  http://www.novinky.cz/zahranicni/392289-nemci-trestaji-

21.1.2016 9:08  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/392380-

18.1.2016 20:51 http://www.novinky.cz/domaci/392077-babis-to-za-

12.1.2016 22:53 Animal origin food, sex, cure of breast cancer, revenge

12.1.2016 22:52 Živočišné potraviny, sex, léčba rakoviny prsu a pomsta

11.1.2016 0:22  Food, sex, vegetarian cure of schizophrenia and mania

11.1.2016 0:21  Strava, sex, vegetariánská léčba schizofrenie a mánie 

10.1.2016 18:27 Food, sex, vegetarian cure of schizophrenia and mania

10.1.2016 18:26 Strava, sex, vegetariánská léčba schizofrenie a mánie

28.12.2015 20:06 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/390395-dansky-

27.12.2015 11:39 My intake of substances which vegetarians should guard

27.12.2015 11:38 Můj příjem látek, které by si měli hlídat vegetariáni

27.12.2015 11:37 fruitarianism and my eating of carrions: my body has also carnivorous evolutionary ancestors 

27.12.2015 11:35 frutariánství a mé jedení zdechlin: mé tělo má i masožravé evoluční předky

27.12.2015 11:32 Eternal health- to cause still the least possible death and pain it requires perfection

27.12.2015 11:29 Věčné zdraví-stále působit co možná nejméně smrti a bolesti vyžaduje dokonalost

25.12.2015 14:29 "The Divided Plate Diet“ of dr. Hay plant seeds as meat

25.12.2015 14:27 „Dělená strava“ dr. Haye rostlinná semena jako maso

18.12.2015 4:36 „the least possible death and pain“ means no or nearly no „death and pain“

18.12.2015 4:30 „co možná nejméně smrti a bolesti“ znamená žádnou či téměř žádnou „smrt a bolest“

10.12.2015 14:32 Practical interpretation for judges on debt elimination

10.12.2015 14:07 Praktický výklad pro soudce o oddlužení

5.12.2015 14:01 Ethics of righteous and also successful predators

5.12.2015 13:57 Etika spravedlivých i úspěšných predátorů

5.12.2015 13:42 my pack: I am visibly alone, no pack of living creatures shows hatred against me

5.12.2015 13:40 má smečka: zatím viditelně sám, žádná smečka živých tvorů proti mně neprojevuje nenávist

3.12.2015 21:50 Merciful medicaments in Western medicine 

3.12.2015 21:47 Milosrdná léčiva v západní medicíně 

3.12.2015 21:35 Principles of treatment of skin cancer 

3.12.2015 21:34 Zásady léčby rakoviny kůže 

2.12.2015 23:51 A german government schizophrenia towards Iraq and Syria

2.12.2015 23:43 Schizofrenie německé vlády vůči Iráku a Sýrii

30.11.2015 22:14 Relationship of Philosophy of Balance to now worldviews

30.11.2015 22:10 Vztah Filosofie rovnováhy k současným světonázorům

28.11.2015 12:48 mutual resettlement of life-endangered Shiites or Sunnis

28.11.2015 12:47 vzájemné přesídlení na životě ohrožených šíitů a Sunnitů

28.11.2015 12:01 detained refugees till integration not to be destination 

28.11.2015 11:36 zadržování uprchlíků do integrace nebýt cílovou zemí

22.11.2015 22:15 Is a world reigned by God (charity, ie slow entropy) or Devil (a selfish self-preservation instinct, ie fast entropy)

22.11.2015 21:54 Vládne světu Bůh (charita, tj. pomalá entropie) nebo Ďábel (sobecký pud sebezáchovy, tj. rychlá entropie)

21.11.2015 17:03 Reason to slaughter tax, ie the in long symbiosis law

21.11.2015 16:58 Důvod porážkové daně, tj. z dlouhodobý zákon symbiózy

20.11.2015 21:01 Correct way of cleaning teeth or only gargling of water

20.11.2015 20:55 Správný způsob čištění zubů či jen kloktání vody 

14.11.2015 20:51 Reasons of massacre in Paris: the animal and Muslim hate

14.11.2015 20:50 Důvody masakru v Paříži: nenávist zvířat a muslimů

11.11.2015 8:41 refugees cannot be deported back, if here there are probably exposed to danger of death

11.11.2015 8:36 nelze deportovat uprchlíky zpět, když jim zde hrozí pravděpodobně smrt

11.11.2015 7:56 What is Hinduism in substantial conflict with love

10.11.2015 19:26 V čem je hinduismus v podstatném rozporu s láskou

9.11.2015 21:56 When and how to castrate under my Philosophy, eg cocks

9.11.2015 21:50 Kdy a jak dle mé Filosofie kastrovat, např. kohouty

9.11.2015 21:32 Relativism of my Philosophy: each idea expressed in exact (i.e. measurable) scientific concepts and not against charity

9.11.2015 21:23 Relativismus Filosofie rovnováhy: každá myšlenka v exaktních (tj. měřitelných) vědeckých pojmech a nikoliv proti charitě

9.11.2015 10:05 Nearly all Catholics are greatly against love, because they slaughter animals

9.11.2015 10:01 Téměř všichni katolíci jsou velmi proti lásce, neboť porážejí zvířata

8.11.2015 0:06  Construction of automate as living creature, man or God: perfect zero or perfect infinity, ie non-expandable 

7.11.2015 17:15 Sestrojení automatu jako živý tvor, člověk či Bůh: dokonalá nula či dokonalé nekonečno, tj. nezvětšitelné

5.11.2015 21:21

4.11.2015 21:59 Good (alpha, beta) leader of pack with well performing hunting rules 

4.11.2015 21:54 Dobrý (alfa, beta) vůdce smečky s dobře fungujícími pravidly lovu

4.11.2015 21:47 Only real church of those that dwell as much as possible in love goes beyond packs

4.11.2015 10:55 Jediná skutečná církev těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce, překračuje hranice

29.10.2015 0:24 Is a world reigned by Charity or Devil (ie selfishness) 

17.10.2015 14:22 Teritory division between Shiites and Sunnis in Saudi Arabia, Yemen, Iraq and Syria

17.10.2015 14:20 Rozdělení území mezi šíity a Sunnity v Saúdské Arábii, Jemenu, Iráku a Sýrii

11.10.2015 23:15 Lze vlastními silami živých tvorů nastolit v přírodě biblický ráj pro všechno živé?

10.10.2015 23:41 Jesus: Bible, Mathew 6,24 No man can serve two masters: for he will despise the one

10.10.2015 23:39 Ježíš: Bible, Matouš 6,24 Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Neb zajisté jednoho pohrdne.

7.10.2015 19:48 Single charity axiom, if, as the case may be, this dogma is not verifiably refuted.

7.10.2015 19:44 Attitude to Catholic dogmas: sure love, and slightly less my definition of charity following from it

7.10.2015 16:49 Jediný axiom charity, pokud nebude případně toto dogma prokazatelně vyvráceno

7.10.2015 16:46 Postoj ke katolickým dogmatům: jistá láska, a o něco méně z ní vyplývající má definice charity

2.10.2015 8:15  Attitude to Catholic dogmas and dogma of love

2.10.2015 8:14  As to my Philosophy the problem of relativism: all is only more or less probable or it is true

1.10.2015 10:15 Dle mé Filosofie problém relativismu: vše je jen více či méně pravděpodobné nebo je to pravda

30.9.2015 23:26 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 23:19 http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/382040-nemci-

30.9.2015 23:15 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 23:15 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 23:12 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

30.9.2015 9:47  Partial list of apparently charitable medicaments of western medicine

30.9.2015 9:45  Částečný seznam zřejmě charitních léků západní medicíny 

25.9.2015 14:57 3 Solution of crisis in Iraq and Syria 

25.9.2015 14:53 3. Řešeni krize v Iráku a Sýrii 

25.9.2015 14:50 3 Solution of crisis in Iraq and Syria 

25.9.2015 14:46 3. Řešeni krize v Iráku a Sýrii 

22.9.2015 21:19 18 Solution of war refugees in Europe 

22.9.2015 21:16 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě 

21.9.2015 22:00 18 Solution of war refugees in Europe 

21.9.2015 21:43 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě

21.9.2015 20:21 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

20.9.2015 9:04  https://cs.wikipedia.org/Wiki/H%C3%A1fiz_al-Asad

19.9.2015 21:35 http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-

19.9.2015 21:34 http://www.novinky.cz/domaci/380171-syrsky-charge-d-

18.9.2015 15:20 http://www.novinky.cz/domaci/380935-cesko-prijme-dalsi-

16.9.2015 23:51 18 Solution of war refugees in Europe

16.9.2015 23:48 18. Řešení válečných utečenců v Evropě

16.9.2015 20:54 About flies and mosquitoes It is temporary solution

16.9.2015 20:51 O mouchách a komárech Jde o dočasné řešení,

15.9.2015 23:41 6 Effeminacy of Philosophy of Balance or fear of God

15.9.2015 23:37 6. Zženštilost Filosofie rovnováhy nebo bázeň Boží

13.9.2015 13:31 About charity of the tap drinking water in restaurants.

13.9.2015 13:30 K charitě pitné vodě z kohoutku v restauracích.

11.9.2015 23:36 About masturbation.

11.9.2015 23:31 O masturbaci.

6.9.2015 21:47 Rational Mystique about carnivores and eating carrions

6.9.2015 21:42 Racionální mystika o masožravcích a jezení zdechlin

4.9.2015 9:56 18 Solution of war refugees in Europe 

4.9.2015 9:55 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě 

4.9.2015 9:52 18 Solution of war refugees in Europe 

4.9.2015 9:50 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě

4.9.2015 9:48 18 Solution of war refugees in Europe 

4.9.2015 9:39 18. Řešeni válečných utečenců v Evropě 

3.9.2015 22:26 Judicial torture (at Guantanamo) according to my Philosophy: only torture in case of extreme emergency, i.e. the imminent otherwise unavoidable danger far greater than this torture, for example. Imminent terrorist attack, which is to kill more people.

3.9.2015 22:23 Justiční mučeni (na Guantánámu) dle mé Filosofie: pouze mučení v případě krajní nouze, tj. (bezprostředně) hrozícího jinak neodvratitelného nebezpečí mnohem většího než toto mučení, jako např. bezprostředně hrozícího teroristického útoků, který má usmrtit větší počet lidí.

3.9.2015 22:16 Muslim dress of women must be legal in some schools.

3.9.2015 22:11 Muslimský oděv žen musí být legální na nějakých školách.

2.9.2015 22:07 quoted: Post of Dalibor Grůza Who are politicians to vote

2.9.2015 19:37 quoted: Post of Dalibor Grůza Koho z politiků volit

4.8.2015 11:51  About relationship of my Philosophy to women

4.8.2015 11:48  O vztahu mé Filosofie rovnováhy k ženám

2.8.2015 8:43   My intake of substances which vegetarians should guard

2.8.2015 8:41   Můj příjem látek, které by si měli hlídat vegetariáni 

29.7.2015 18:53 When she does not erect it (ie woman the man's /penis/)

29.7.2015 18:49 Když ho nepostaví (rozuměj žena mužův pohlavní úd),

23.7.2015 22:59 About hunting: to avoid large-scale factory production

23.7.2015 22:30 K myslivectví: zamezit průmyslové velkovýrobě

22.7.2015 22:53 Hard to require charity after our committing of murders also of animals

22.7.2015 22:49 Těžké požadovat charitu po svém spáchání vražd i zvířat

9.7.2015 22:07  Remedy of scientific error of now Darwinism and now Christianity through more perfect Philosophy in brief: the least possible death and pain

9.7.2015 22:04  Náprava vědeckého omylu nyní darwinismu a nyní křesťanství dokonalejší Filosofií stručně: co možná nejméně smrti a bolesti

6.7.2015 22:09  Vegetarianism in motherhood and childhood

6.7.2015 22:00  Vegetariánství při mateřství a dětství a dospívání

24.6.2015 18:23 Naturally died carrion in a deadhouse

24.6.2015 18:21 Přirozeně zemřelá zdechlina v márnici

21.6.2015 19:18 I cannot have children according to Rational Mystique of my Philosophy of Balance, until my wife, perhaps also a majority of all living creatures will belong to the group of my friends, while they will believe in God as love, if in nature there is the most powerful law of love valid in the long term, which would indicate a greater probability of the existence of God as love than his or her non-existence

21.6.2015 19:14 dle Racionální mystiky mé Filosofie rovnováhy mít děti, až má žena, možná i nadpoloviční většina všech živých tvorů bude patřit do skupiny mých přátel a zároveň uvěří v existenci Boha jako lásky, pokud v přírodě platí z dlouhodobého hlediska nejsilnější zákon lásky, což by svědčilo o větší pravděpodobnosti existence Boha jako lásky než jeho neexistence

18.6.2015 22:09 Generic or original medicament according to Philosophy

18.6.2015 22:07 Generický nebo originální lék dle Filosofie 

14.6.2015 12:02 Painkiller for animals according to Philosophy

12.6.2015 18:57 Tlumení bolesti u zvířat dle Filosofie rovnováhy 

2.6.2015 20:28  And what else? My goal in life is to reconcile everyone

2.6.2015 20:23  A co dál? Mým životním cílem je usmířit všechny

31.5.2015 18:54 2. Potomci a platnost Filosofie rovnováhy viz:

31.5.2015 18:51 2 Offspring and validity of Philosophy of Balance, see:

31.5.2015 18:49 Eugenika dle Filosofie: postižených lidí, zejména dětí jsou také nositeli evolučně nejdokonalejší formy života z pohledu toho co jsou nyní, ale i z pohledu toho, co mohou být v budoucnosti, jak se mohou evolučně zdokonalit dle Filosofie rovnováhy zejména jejich působením co možná nejméně smrti a bolesti, za což nesou před přírodou (resp. její evolucí) odpovědnost nejenom tito retardovaní lidé ale i jejich opatrovníci

31.5.2015 18:45 Eugenics under my Philosophy: disabled people, especially disabled children carry the evolutionarily most advanced form of life not only in terms, of what they are now, but also in terms, of what they may be in the future, how they can improve evolutionarily according to the Philosophy of Balance in particular by causing the least possible death and pain, for which they bear responsibility against the nature (or its evolution) not only these retarded people but also their guardians

29.5.2015 19:43 I mention Biblical texts showing, that the Judeo-Christian God and Jesus of Nazareth are God of my following only real church, that they could perfectly dwell in perfect love, thus also of other living creatures than humans

29.5.2015 19:42 My pack of those what dwell as much as possible in love (i.e. especially people and other living creatures), which goes beyond individual packs and which forms the only real church, therefore these members of my pack follow as much as possible the permanent obligation of everyone to cause the least possible death and pain (other living creatures than humans especially through a merciful human care).

29.5.2015 19:36 uvádím Biblické texty svědčící, že židovsko-křesťanský Bůh a Ježíš Nazaretský jsou Bohem mé jediné skutečné církve, že mohli dokonale zůstávat v dokonalé lásce, tedy i k jiným živým tvorům než člověk

29.5.2015 19:35 Má smečka těch, co možná nejvíce zůstávají v lásce (tj. zejména lidé a ostatní živí tvorové), která překračuje hranice jednotlivých smeček a tvoří jedinou skutečnou církev, proto tito členové mé smečky co možná nejvíce dodržují stálou povinnost každého působit co možná nejméně smrti a bolesti (jiní živí tvorové než člověk zejména skrze péči milosrdného člověka)

25.5.2015 22:20 I am member of the Catholic Church (because it preaches love, it is the great merit also of many other churches, but nearly all Catholic Church members slaughter animals or get animals slaughter)

22.5.2015 22:39 Rights and duties of comrades-in-arms according sufficiently to fight and sufficiently to sacrifice for all comrades, otherwise only charity

22.5.2015 22:33 Práva a povinnosti spolubojovníků dostatečně bojovat a dostatečně se obětovat za všechny spolubojovníky, jinak jen charita

12.5.2015 7:02  Přednáška o lásce viz:

11.5.2015 22:47 Single charity axiom, if, as the case may be, this dogma is not verifiably refuted. 

6.5.2015 18:36  Dilema rozumu: Vše ostatní jsou více názory (spekulace).

6.5.2015 18:34  Dilemma of reason: All the rest consists more in views (speculations).

2.5.2015 8:19   Medical ethics: the physician as soldier who performs the orders of scientists, but in the case of obviousness of big unnecessary death and pain also of experimental animals the physician must put up appropriate resistance  

2.5.2015 0:25   Lékařská etika: lékař vojákem, který plní rozkazy vědců, ale při zjevnosti velké zbytečné smrti a bolesti i pokusným zvířatům lékař musí klást přiměřený odpor

1.4.2015 15:57  The cause of all diseases: from physical combustion of unmerciful foods as slaughtered meat, either in the form of fear of living cells of the body from revenge for further combustion of these unmerciful foods or in the form of war of living cells of our own body revenging for the burning of these unmerciful foods, eg. the destruction of other healthy living cells of our own body from its white blood cells (eg mental diseases, diabetes mellitus, multiple sclerosis)

1.4.2015 15:53  Příčina všech nemocí: z tělesného spalování nemilosrdných potravin jako poraženého masa, a to buď v podobě strachu živých buněk těla ze msty za další spalování těchto nemilosrdných potravin nebo v podobě války živých buněk vlastního těla mstících se za toto spalování těchto nemilosrdných potravin, např. ničení bílými krvinkami ostatních zdravých živých buněk vlastního těla (viz např. duševní choroby, cukrovka a skleróza)

24.3.2015 9:55  How is it with God: charity as guiding principle of Universe more probably indicates existence of God than his or her absence

24.3.2015 8:25  Jak je to s Bohem: charita jako vůdčí princip Vesmíru spíše svědčí pro existenci Boha než jeho neexistenci

23.3.2015 23:38 17 Skin cancer cure: charity and then propolis Tincture 

7.3.2015 15:43  Jak se zachovat v přítomnosti pojídání poraženého masa

7.3.2015 15:40  What to do in presence of eating slaughtered meat

14.2.2015 9:06  Stručné shrnutí Filosofie rovnováhy viz:

12.2.2015 23:29 K sexuálním úchylkám i homosexualítě a jejich léčbě viz:

12.2.2015 23:15 On sexual deviations also about homosexuality and cure:

11.2.2015 0:20  debt elimination of Greece (here the meat consumption majority was covered by imports mostly from Germany)

10.2.2015 23:52 Oddlužení Řecka (zde většina spotřeby masa byla kryta dovozy hlavně z Německa) 

27.1.2015 23:57 Answer of the West to problem of Ukraine and Russia

27.1.2015 23:56 Odpověď Západu na problém Ukrajiny a Ruska

22.1.2015 10:00 Péči o těžce nemocné není možné vzdát při co možná nejméně smrti a bolesti

22.1.2015 9:56  Care for the seriously ill one cannot give up while the least possible death and pain

20.1.2015 9:47  Common learning of disabled and healthy: the basic value in educating of children is not learning but charity

20.1.2015 9:44  Společné vzdělávání postižených a zdravých dětí: základní hodnotou ve výchově dětí není vzdělání ale charita

17.1.2015 19:55 PETICE ZA VZNIK POLITICKÉ STRANY ZA PRÁVA VŠECH

4.1.2015 22:52  Možná dohoda mezi Ruskem a USA o Ukrajině 

4.1.2015 22:46  Possible agreement between Russia and the USA on Ukraine

4.1.2015 20:30  Případná ofenzíva Ruska do pobaltských států 

4.1.2015 20:28  Possible offensive of Russia to the Baltic States 

31.12.2014 15:43